Skip to main content

Full text of "Naturhistoriske bidrag til en beskrivelse af Grønland"

See other formatsKrC >^ A 
- . 
R. FRIEDLftNDER & S 

Buchhandlung 

Berlin N.W. 6. 

11. Carlstrasee 11. Dr. R. Hartmeyer Mdjiftottfft mm tit (En BefMielJe af <§ranfanO, of 3. Sange, §*9ftttf. ©flftffilt 2lftrfif af tillæggene til „©tønlanb, geograpfciff og ftatiftiff 
beff rettet" af <£>. Sftinf. 51 j e B e n 1) a to n. 

CcuiS Æ le in g 33 o gtr t) f f e r i. 
1857. .A/3 3nb§ofb. C7> 
00 CD 
LU Stbc 

9lx. 1. gortegnclfc occr ©rønlanbé <Pattefctor, Jfagk og 3ij!e af 3. SRcinljarbt 3. 

JRr. 2. gortegnelfe ooer ©rønlanbé ^rebébtjr, Wnneliber og Snboolbsorme af Samme... 28. 
9lt. 3. Ubfigt occr ©rønfanbé Canc-, ^ærffoanbé* og Stranbbreb^lktfyropober oeb 3. 6. 

© å) i ø c t c 50. 

9fr. 4. gortegnelfe oocr ©rønlanbé 231øbbi)r af D. 21. S. 2Rørd) 75. 

5tr. 5. Sortegneffe ooer ©rønfanbé (Scfjinobetmer af 8 ii tf en 101. 

Supplement til be joof ogiffe JiUoeg 104. 

9?r. 6. Coerftgt ooer ©rønfanbé planter af 3. 8 a n g e 106. 

9h. 7. Dcogfe SBemærmtngcr om ©rønlanbé geognoftijfe og mtnerafogiffe Seflaffen^eb 

af 6. SRinf 136. 

9ir. 8. 2fteteoro[ogte af €ammc 153. 

9tr. 9. Cm Sanbifené Ubfcrebelfc og be foømmenbe oiébjergeé Dprtnbelfe af <£amme ... 169 £iU(t$ 9H. 1, 

gortegnclfe ouer ®rønføn&$ ^attebtjr, gugle og gtfle, 

af 

^rofesfor ,3. fteinljarM. JTatte&gr. 

£>e inbførte «£>uuåbr;rå klarne ere betegnebe meb f iltebetfor Cebenummer. 

1. Ursus maritimus Lin. 

Fn. gr. Nr. 13. 

Grenl. Nennok. 

ftorefemmer [angå f>e[e hoften, bog ifre i ftcr SEtagbe; ben et ^>t>p= 
pigere i 9?orb= enb i @t)b=®rønlanb ; fjelbnejt mfer ben (tg (angå 
Ænftenå metlemjre 2)eel. — 2lartig bra-bes ber 30 til 60 <Stft. 

2. Gulo borealis Retz. 

Fn. gr. Nr. 12, Mustela gulo. 

Grenl. Kappik. 

efter ftabricius'å Sfngioelfe ferefemmer perten i be bjergfulbe Dele 
af ©t)b«®tontønt; ben maa imiblertib t>a?re meget fjelben eller iat« 
falb eoermaabe »anffeltg at faae fat vaa, ba bet ftben Sabriciué'8 $ib 
albrig er Inffebe« at ffaffe neget (gremr-lar titøeie*). * ltnber Navn cif Ursus luscus t)ar ftabricinå (Fn. gr. S. 24) efter 
©rønlceneerneS beretninger optaget et meget fjelbent cg prcbtemattff 
5Rcpbr)E, fom biéfe falbe „Wmarof" eg fer fymlfet be narre en c»er* 
erbentlig ^rngt. 5Dct fijftematiffe JRami, focrunber t)an omtal« bet, 
er, fom befjenbt, fim en anben 23ena , tmetfe for bet [amme 2>nr, fom 

27* 4 3. Canis familiaris Lin, 

a. Var. borealis, Grdnl. Kemmek, Kremmek. 

Fn. gr. Nr. 10. 

3)en b,o§ alle (Sffimo » ^olfene ferefemmenbe |>unbetaee er ogfaa 
ubbrebt cøer bele ©renlanb, men er nabntig talrig i bet§ norblige 
5)eel. ©rønumberne bruge ben fom Sra-fbnr, i fjetbnere Jilfcelbe 
egfaa til 23jørnejagt; ogfaa benbtte be ben3 <8finb og unbertiben 
ben§ Æjøb. 

b. gruben benne fianbet tilfyørenbe $ace finbeS beSuben i ringe 9tn* 
tal enfelte eurcpæiffe iRacer, fom be ©anffe fyaøe mebbragt, cg 
(om ©rønlamberne bencebne „Sflefe" tit ^orffjel fra bere§ egen #unb- 

4. Canis lagopus Lin. 

Fn gr. Nr. 11. 

Grdnl. Terienniak, Kakaka. 

gfjelOicrfeen er meget talrig i @pb= og SDMlem* ©renlanb, men 
bitøer fjelbncve 9icrb paa; ben ferefemmer i to Sartcteter en blaa= 
fort (©ronl. Jterneftaf) og en bøib ($affcrtaf>, bøiå $arøe paa 
ingen Sttaube afhænger af 2tar§tiben, cg af bøilfe ben fibfte er 
talrigere enb ben førjte. 33egge <5lag§ parre ug inbbttrbe*, og ofte 
falber ber fyøibe Unger efter en blaafcrt SOa-ber cg dm*>cabt. 

2>en§ ©finb (ifa»r SfaaraøenÉ?) er en cøermaabe bigtfg <£janbel£= 
øare; *prtfen fer be bebjte af ben førffce ©lag§^ ber er 6 tit 7 ®ange 
beiere enb ben for fyøibe, er i be [enere 9lar ga.iet ep tit negle og fyan allerebe <&. 21 bar anført unber JRaøn af Mustela gulo, cg i be 
faa Jræf af bet§ Seocmaabe, fem ban mcbbeler efter ©renlanberneå 
^crtcrllinger, er ber egfaa negle, fem fnareft funbe tnbe paa ^evøen, 
faa at man funbe frifteé til at trce, at bet øar et cg famme UDnr, 
fom ligger til ©runb fer ©rønkrnberneé ffortcrllinger faaøei cm „^appif" 
fem „9lmarcf." ©en rmjrcrnbigbeb, at ©ronlcrnberne, ber i heglen 
faa ffarpt cg ftffert ffjelne mellem CanbetS fcrffjellige £>br, ^wt et 
fceregent Sftaøn fer bette faa frøgtebe JRcobbr, fnneg beg at gjore bet 
rimeligere, at Qlmaref øirfetig tnrbe tooere et fra ^ercen fcrffjelligt 
£)ør; men ifaafalb fan bet neppe bære anbet enb ben nerbameuifanffe 
Ufø, Canis lupus Lin. Var. occidentalis (Lupus griseus Richards.) 
ber i Kanbene øeft fer Saffin§bugten gaaer t)eelt ep til 9JMøitte=£)en, 
cg øel engang iblanbt funbe ftreife cøer til ©rønlanb eller maaffee 
enbeg følge JKenébøreneå Xra*f. ty&e ØHgåbaler Stoffet, ©ei famleå aarfi^t fra 1 til 3000 (2tfr., 
ibet antallet er meget r»ariabe(t efter 2larene§ ©obbeb. «f?ent>eb */» 
af bem ere blaae, fim Vs l)tube. 
f Felis domestica Briss. 

Gronl. Kitsungoak. 

£clbe§ fer Sie&liffet i Sulianefyactfcå ©ifhict, fiben SØhifene tjatte 
taget Ooerbaanb. 

5. Trichechus rosmarus Lin. 

Fn. gr. Nr. 2. 
Gronl. Auvek. 

$i?alrosfen ferefemmer ifcpr i Canbetå nerbtige SDeet, bog i bet 
«§ele fim fpatfømt cg fangeå furt ganffe enfelt&its. 

6. Cystophora cristata Fabr. 

Fn. gr. Nr. 5, Phoca leonina. 

Grønl. Neitsersoak, ben teaarige Unge Kakortak. 

Ælapmobfen ferefemmer (angå t>cle hoften, men i ftørft 3D?ængbe 
©rib paa; bet er imiblertib fun i ^raarémaaneberne, fra 9Iprit tit 
Suni, at ben bifer fig cg gaaer inb i ^jerbene, cg bet er berfcr 
fun i biSfe SRaaneber at ben fangeg. 2)en aarlige fjangft beløbet 
fig omtrent tit 2 å 3000 ©tfr. 
T. Phoca barbata Fbr. 

Fn. gr. Nr. 9. 

Grønl. Urksuk, Takkamugak. 

Stemmeffflen er ben jterjtc af alle be grcntanbffe <5ale cg fere* 
femmer tatrigft langS ben fnbfigite £eel af Jfyjren, beg langt fpat* 
femmere enb be ecrige Qlrter ; ben bclber fig narmlig til ©rtoifen cg 
føget fun tit »t8fe 2irer inb tit ^njten, i far cm ^craaret. 2>en er 
af ferregen 3?igtigljeb fer ©rønlænberne, fem gjøre bereé <£>arpunliner, 
gfiffefnører eg anbre 3?emme af benne 8at§ tnffe cg feige-5ub. 3)en 
aarlige Sfangft tor anflaaes tit -i til 600 Bttx. 
8. Phoca vitulina Lin. 

Fn. gr. Nr. 6. 

Grenl. Kassigiak, efter fin fcrffjellige 5ltber terncefl Kassigiarak 
Ka&siginak cg i trebie 2lar§ Sliberen Kassiarsoak. 

Cpl)ctber fig 2(aret runbt langå bele ^nften cg i alle ftjerbene cg 6 

fctngeå noeften o»eralt, bog langt fparfommere enb be t»enbe føtgenbe 
2trter. (£t £>»erflag o»er ben aarltge ^an^ft fan imibtertib iffe gcbt 
gjøreå uben i forening nteb bet ø»er fjangjten af Ph. hispida. 

9. Phoca groenlandica Miill. 

Fii. gr. Nr. 7. 

Grønt Atak, fteinbele§ efter Sliberen Atarak, Aglektok, Atarsoak. 

2)enne 2lrt, ©»artfiben, er iffe fora ben feregaaenbe ftattonær, 
men førf»inber regelma^ftg t»enbe ©ange om 2laret i nogen £tb, og 
na»nligen trcrffer ben, ialfatb i ©t)b=©rønlanb, Sort iSftibten af fBlattS 
og »ifer ftg igjen t (Slutningen af 2Jkt, t)Oorpaa ben atter fortabet 
$»jten og tfjorbene i Slutningen af 3uB for at »enbe titbage i ®ep* 
tember. 3)en forefemmer Iang§ ^e(e hoften, men langtfra faa b»»= 
pigt ftorb \>aa font i ©nb=®rønlanb , b»or ben afgioer ben »igtigjre 
Sangft. 5Det 2lntat, ber aartig fange«, fan anflaaes 30 tit 36,000. 

10. Phoca hispida Erxl. 

Fn. gr. Nr. 8, Phoca foetida. 

Grønl. Neitsek, Ungen Neitsiak. 

^orefommer gjennera bete Slaret i alle ©ronlanbå ^jerbe, bog for* 
trinsoiiå i Siéfjorbene; ben afgioer ben »igtigjre tfangft i -9torb=©ron= 
lanb , men fangeå ogiaa i SDtenge i Sn>@rønlanb ©en aarltge 
Sangjt af itn og Ph. vitulina tilfammen fan »el anflaaeå tit 50 til 
70,000 ©tfr. *). *) Der pnbeS i £a»et »eb ©ronlanbé hofter et 3)»r, fom ©rønlamberne 
falber Auvekæjak (ben, ber ligner en £»alre§) eller maaffee Auikæjak 
(ben, ber er nem til at fonberbnjbe, fmtgn. gabt om be gronkmbffe 
©æter i Slat. ©eljf. 3fr. I. 2. S. 161), men om b ; »ilfet bereS Se- 
retninger h)be beel§ faa ubejtemte beefé faa fabelagtige, at bet er »an= 
ffeligt for ei at fige umuligt at ffjetne bet ©anbe fra bet Jalffe i bem. 
Diffe ©rønlanberneå fortællinger og et Srubfttoffe af £>o»ebffallen 
af flig en Slu&efcrjaf, fom Fabricius unber fit O»^olb i ©ronlanb fanbt 
„i ©itbefjørben forben for griberid)«t)aabg Q'olcni i en 
S j e r g f t ø ft« , gaoe barn Snlebnuig tit at optage toenbe 3>»r „Trichechus 
manatus" og „Phoca ursina" i Rn frauna, ibet ban nemlig an}aae 
bet funbne Kranium for at tilføre ben 3førjtna»»nte, og berhnob ben= 
førte @rønta?nberne§ ^crtaltinger til ben ©tøjte. «§>eri gaaer ban 
Dog ftfferlig for »ibt, og turbe naønligen »a*re ble»et lebet til et faa= i Mus decumanus Pall. 

Grøril. Teriak. 

SRotter øberføteå ftunbom ufripiltigen af ©fibene og funne bfiDe 
ffabelige nof i pufene; beg funnc be ei ubbolbe 23intetfulben cg 6ort* 
boe betfor ftebfe ben førfie 23inter. bant Otefultat øeb ftølelfen of bet SSanffefige i at eoerføre ©røn* 
lænberneS fabelagtige beretninger paa ben ©tetletffe ©øefoe, fem t)an 
nu engang treebe at gjenfjenbe i ben £eøebffal, fyan fyaøbe funbet; 
ber fanes, føtn alt bemærfet, iffe at »arte ©runb til at antage, at 
©ronfamberne Dille betegne niere enb et £>t)t beb harmet 2lu»efa>jaf, 
cg at Fabricius tatfalb betlet iffe felt- t)ar øæret ret fiffer i, til fyøilfet 
SDor han ffulbe benføre ©rønlambernes fjele og fyalbe fabler, fnne§ 
ben Cmframtigbeb at bife, at ban i fine efterlabte 2Jknufcripter (ber 
nebenfor nærmere bitte bliøe omtalte) unber Dbettfrtften „Trichechus 
manatus" famler alle be Seretninger, font Ijan i 9cat. ©efff. ©frifter 
anfører i 9tnlebning af Phoca ursina. 2lt tmiblertib fjøerfen gtpttna'en 
eller ©øbjørnen finbeø eller nogenfiube t;ar »æret funbet beb ©tøn= 
lanbs hofter fan nu tilbags neppe ca?re tbtblfømt, og bet gjalber alt* 
faa at ubfinbe, t/Dab bet er for et 2)or, ber ffal fotjtaaeS unber 
Stabnet 9lubefa>jaf. 

2)a nu ©rønlambetneø" føtbittebe og ebentnrlige ^ortaUinger iffe 
fanes at bnbe ^ritiffen noget faft £elbepunft; ba ber albrig, faabibt 
befjenbt, er fommet noget anbet factiff 23ebiis: ttlftebe for Sfubefajaf'enå 
2ilba>retfe enb netop bet af Fabricius funbne ©ramum, og ba enbelig 
bette iffe er blebet obbebaret af fttnberen, fan man, beb at foge en 
frotflating, faagobtfom fun flotte ftg til t)bab Fabricius t)ar mebbeelt 
øm ftt mmb. SDette er rigtignof iffe meget, og naønlig gibe 
Titene i Fauna groenlandica ingen fanberlig Cptnsmng; i fine efter« 
tabte joologtffe aftanufetibter, betitfeDe: „3eelogijfe ©amtinger", ber 
ere nebffreøne i ftjøbenljabn i Sibsrummet 1808 — 1814 og gjemmeS 
i bet flere fengefige 33ibliotf>ef, bar ban imiblertib fom fagt atter omtalt 
2lubefæjaf'en (2 23. ©. 298 SKt. 286j og ber benfat følgenbe i ®røn» 
lanb nebffreøne SefErioelfe af bet funbne Gtanium: „£ebebffallen, 
fom jeg fanbt, »ar meget ferrmlret og Kgrtebe meget £balto8fert8 ( 3fa. 
82) uben i Jamberne, ber bate mange, lange, fmatle, fibbenbe førub 
i en Ætønge paa boer ©ioe." - <£r bet nu egfaa oanffeligt hø! af 
bis fe faa Qrb at ubfinbe bbab for et 3)gr Graniet fyar tilført, er man 
bog formeentligen berettiget til af bent at flutte at bet iffe t)at bceret 
noget $atteb»r; tbi bos et faabarit fitnne Jamberne umuligt t)at>t en 
flig (Stilling, gatfalb er ber neppe nogen llbøei, meb minbre man 
øilbe antage ben ovenanførte 23effribelfe for bcrfenlig urigtig; men 8 f Mus musculus Lin. 

Grønl. Teriangoak. 

Dm benne gjælber bet famme fem cm SRctten, bog t)ar ben »eb ben 
tybligfte koloni funnet fyotbe fig Sinteren o»er og enbcg ftærft fot» 
mere fig. 
11. Hypudaeus groenlandicus Tr. 

Denne ©tubgnutuS er af ©coreSblj mebbragt fra Øfttyjren af ©run* 
typen, paa aSejttyjren fmieg ben t)ibtil iffe at Ⱦre funbet. 
12» Lepus glacialis Leach, 

Fn. gr. Nr. 15 , Lepus timidus. 

Grønl. Ukalek. 

©nefyaren er fyttppig ooetatt i Sanbet. 
T Sus scrofa Lin. 

Grønl. Polike. 

<£>elbe§ af og til »eb enfette kolonier. tjcrtil er man »tåfefig ganffe uberettiget, naar man feer l)en tit ben 

ftore 3Reiagtigt)eb cg jllartjeb, t)»crmeb gabriciué'å 23effri»elfe o»er= 

t)ct>ebet ere ubfaftebe, cg erinbrer, at ben paagjalbenbe er nebffre»et 

enten in eb ©jenftanben fel» for £5ie eller ialfalb mcbcn§ ftcreftittingen 

om ben enbnit »ar ftif! cg lecenbe. 3>rimob bti»er ben minbre fyelbige 

t^cnforclfc af 2(u »ef er j af »Graniet tit Scefcen flere Slat fenere, ba 

^abrtciuS unber Ubarbetbelfen af Fauna groeniandica »itbe tybc fine 

æibre Dptegnelfer, faa meget minbre af ncgen 23ett)bning, fem bet 

er f (art , at ban iffe r)ar ba»t ncgen tnbelig ?yerejtilling cm bette 

2)nrå «£>ornplaber , ba b)an ettere umulig funbe funbet ben £igb,eb 

mellem bem cg 2lut>efcejaf en§ //mange, lange, finalle Jamber," fem 

t)an benpeger paa i Fauna groeniandica (©. 6. dentes spurios tales 

conferteni congestos, qvales Steller) *). „Trichechus manatus" cg „Phoca 

ursina" maa altfaa iffe blot ubfletteå af ©ronlanbå ^auna, men bereå 

5plab§ fan enb iffe inbtageø af neget anbet ^attebnr. 

(Sluttetigen ffat jeg enbnu titfoie, at «£h\ $rofcSfot Steenjtrup f)ar 

mebbeelt mig, at ban »ar tilbotelig til at trce, at bet funne »ære 

Srubftyffer af Sraniet af en af be ftcre (Soui»e ( Anarrhichas) , fom 

goBticiuå t)a»be funbet, cg at baabe Jambernes (Stilling „i Ælonge", 

beres ftoxm cg enbetig bet paa biéfe D»rs cellulofe kranium ret »el 

pasfenbe Uoirnf „forb/iilret" tyntes fyim at flotte en flig ©iening. 

*) 2kb en Zttyfftil citereé i Jn. gr. Hbefuna § 189 ifiebetfot § 148; foe: Qlfcelung: 
©cfdjtcfitc fcer Scfyiffartcn ctc. £aiie 1768. 4to. 13. Cervus taranthis Lin. 

Fn. gr. Nr. 16. 

Grenl. Tukto, (S Pangnek, 9 Kollauak. 

SRenåbtyret forefommer i bele Sanbet, men aftager ftebfe mere i 
Støtal. 5Dct8 ©finb afgi&e en fcigtig £anbet§artifel cg ere i be ftbfte 
3lar fclgte i dtjobenljaon til en $riiS af 3— 7 MM. <5tr>ffet efter bereå 
forffjetlige ©cbfyeb. 5)en aariige ^robuction fyar i ben fenere £tb 
fnnnet anflaaeS tit imellem JO og 20,000 ©tfr., men er nu ftcerft i 
9lf tagen. 
f Capra hircus Lin. 

Grenl. Sauarsuk. 

SlUerebe paa ^abriciuå'g 2ib »ar ©eben bragt otter til ftreberifå* 
fyaab, f}»or ben trifcebeå ganffe gebt. 2)en belbeg nu »eb be flefte 
kolonier, og bet ftnbeé for ØiebliBet noget ooer 100 ©tfr. talt. 
I O vis aries Lin. 

Grenl. Saua. 

£olbeå for £5iebliffet fun i ^ulianebaabg SDtjftict, omtrent 20 
©tuffer ialt. 
f Bos taurus Lin. 

Grenl. Umimak. 

for Siebliffet t)clbeå ber 30 til 40 ©tir. oDermntrenbe £ornq&cpg, 
bog fun i Sultaneljaabg 3Mftrict *). 

14. Balaenoptera musculus F. Cuv. 

Eschricht: Unders, over Hvald. 6te Afh., i Vid. Selsk. Skr. 5te R. 
I, 85, Pterobalaena musculus. 
Grenl. Tunnolik. *) ^ Fn. gr. optageå ©. 28 unberNr. 17 Bos grunniens paa ©runb 
af, at ber unber ^abticiué'g Cptjclb i ©rønlanb »ar $aa et ©trjffe 
SDrioiiå funbet Ccttningerne (og beriblanbt Storftebelen af <£>ct-ebffallen) 
af et oreagtigt 3)pr, fom fyan meente at funne Ijenfere til benne 9lri, 
men fom i SSirfeligfyeben tilførte ben i bet polare 2lmevifa hjemme* 
fyørenbe Ovibos moschatus, boab bet af Jabriciuå afbtlbete 
(Sraniefragment (23ib@elff.Sfr., 9t. Gentil. III, 82. ncffom »ifer, cg 
t)»ab fyan cgfaa fetø fenere anerfjenbte (33ib. ©elff. ®fr- 3 9t., Vi). 
Fabricius tnbfte imiblertib meget »el, at et fligt 2)pr ei ferefemmer 10 

<§t ©fetet af benne 9trt i UntøerfitetetS jootom.fpjtøfiot. ©amling, 
nebfenbt fra ©ronlanb, bebifer beng ^orefcmft i ©ambgftrcrbet og 
33affin§bugten. 

15. Balaenoptera gigas Eschr. 

Eehr. 1. c. Pterobalaena boops, Tunnolik. 

Fn. gr. Nr. 21, Balaena physalus, 

Grønl. Tunnolik. 

Seføger ©ronlanbåfyaoet tun i $øraar§= og ©ommer=aJcaaneberne 
fra Sftartg tit 9cobember; er ligefaa libt fom forrige ©jenjtanb for 
ftangfr. 

16. Balaenoptera rostrata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 24. 

Eschr. 1. c. Pterobalaena minor grænlandica , Tikagulik. 
Grønl. Tikagulik. 

©nneg tigelebeg hin at bære en ©ommergjæjt i Safftnl bugten, eller 
ialfalb at »cere fjelben om Sinteren (jonf. ^abriciitg). 

17. Balaenoptera boops (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 22. 

Eschr. 1. c. Kyphobalaena longimana. 

Grønl. Keporkak. 

Sigelebeg en ©ommergjoeft i £abet beb ©tontønbg $»jt, fybor ber i 
en lang Størrcrffe ifa?r beb kolonien ftreberifgfyaab er brebet en regel= 
mæåjtg ^angft efter ben*). 

18. Balaena mysticetus Fin. 

Fn. gr. Nr. 20. 

Grønl. Arbek, Arbavik, Sokalik. 

®rcnlanbgt)t>a(en er et STtælbbt, font blot om Sinteren bifer [tg 
lange ©rontanbå hofter og fun inbtil 65° 9c. 33., fønben for 
fybilfen ©rcenbfe ben iffe er iagttaget ubcn nnbtagelfegbiig i ganffe 
enfelle Jilfcrlbe. i ©ronlanb, men at be funbnc Rebninger (angbeigfra bare tilførte meb 
IDribifen, og SJloåctøufioren fortjener altfaa ingen tylibS i en $orteg= 
nelfe paa ©tønlanbfl ^attebur. 
*) £bab for en .jpoal bet er, fom ©rønlamberne betegne meb Uåbnet 
„Keporkanak", øeeb man enbnii iffe. 11 

93eb £»alfongerne8 ftorfelgelfer er ben bragt fin Ubrnbbeffe faa 
ncrr, at ben§ ferbnmå fao tugtige ftangjt nu er faa gcbt fem cpfyort. 

19. Physeter macrocephalus Lin. 

Fn. gr. Nr. 25. 

Grenl. Kigutilik. 

©toneå en fjefben ©ang ot oife ftg i Saffinébugten. 

20. Chaenocetus rostratus (Mull.) 

.Fn. gr. Nr. 19, Monodon spurius. 
Grenl. Anarnak. 
©egtingen er meget fjefben i £at>et (angå Ænjten. 

21. Monodon monoceros Lin. 

Fn. gr. Nr. 25. 
Grenl. Tugalik. 

9car£>caten er en albeleå arcttff ftorm, fem biet cm Sinteren bifer 
fig fceb Ænften af ©rcnlanb cg tf fe ©onben fer 05 ° Øl. 58. 

22. Delphinapterus leucas (Pall.) 

Fn. gr. Nr. 32, Delphinus albicans. 

Grenl. Kelelluak. 

£mbftffen er ganffe ubcn Sammenligning ben bnpr-igjte SDcfp^in i 
©rønfonbåfcaoet; ben cifer fig ligefem forrige fun cm Sinteren lange 
hoften af ©nbgrtmlanb, men gaaer i bet bele neget længere mcb ©nb 
enb 9torfyooien nemlig omtrent til 63 ° 91 23. 2Tf ben cg ben ferrige 
«rt tiffommen fangeå ber rigeligen 500 ©tfr. aarlig, bccraf beg fun 
ganffe faa procent tilbøre Sftørfjoalen. 

23. Delphinus globiceps Cuv. 

Fn. gr. Nr. 31, Delphinus tursio. 
Grønt. Nesamak, NUarnah. 

©rinbr,Da(en ferefemmer eet iffe regefmeesftgen i 23affinébugten , 
men bifer fig beg unbertiben floffeoiiS ber i ©emmermaaneberne. 

24. Delphinus phocaena Lin. 

Fn. gr. Nr. 29. 
Grenl. Nisa. 

Snbfinber ftg om ^orooret i SofpnåBugten cg forbttoer ber inbtit 
december, f»nefl iffe at gaae gotere ep i Sugten enb til treben af 
kolonien ©obbacn etter bent-eb 09°. ftangeå enfeKtotiå t>i|t eg ber. 12 25. Delphinus orca Lin. 

Fn. gr. Nr. 28. 

? Fn. gr. Nr. 27, Physeter microps. 
Grønl. Ardluk, Ardlurksoak. 

©fat ligefebeg fim cm ©omnieren beføge 33affin3bugten, f)bor ben 
hniblertib totfer ftg fangS hoften af ©røntanb i benS fulbe Ubjtrærning. 

26. Delphinus albirostris Gray. 

Ann. Mag. nat. Hist. 1846. 

Eschr. Unders, over Hvald. 5te Afh. i Vid. Selsk., nat. rnath. Afh. 
XII, 297, Delphinus Ibsenii. 
27* Delphinus Holbøllii. Eschr. 

Skand. Naturf. Møde i Kjøbenhavn 1847, S. 611; der ikke navngiven. cfuflfe. 

@n (Stjerne foran Strtcnå løbenummer betegner be ftugfe, [om fim 
tilfcetbtgen cg hm ganffe enfelte ©ange ere trufne i ©røntanb, en * bag 
toeb ^ug(en§ øtabn angitoer, at ber toaagjcrlbenbe $ugt er rebebtoggenbe ber 
i Sanbet. 3)c af be Danffc tnbførte $uu8fugle§ 9tatone ere betegnebe 
meb et f iftebetfor løbenummer. 

1. Haliaetus albicilla (Lin.)* 

Fn. gr. Nr. 33. 

Gernl. Nektoralik, Tertersoak. 

2. Falco gyrfalco Lin. * 
ad. 

Fn. gr. Nr. 35, Falco islandus. 
Grønl. Kirksoviarsuk-kakortuinak. *) Om be blanbt ©rønfcpnberne unber Våbnene Pernak (Physeter eatodon 
Fn. gr. Nr. 26), Ardluarsulc (Delphinus delphis Fn. gr. Nr. 30), 
Sigukitsok cg Nesarpek gaaenbe .Jptoalbnr (aber ber (ig fortiben Sntet 
fiffert fige; Pernak ffat efter (Sfdjrtdjt tooere en meb D. orca beflcrgtet 
^crm, cg Ardluarsuk funbe maaffee toerre D. Holbøllii eller en benne 
ncrrftaaenbe 5trt, men ialfatbt fifferlig iffe ben 2frt, b,tocrti( ben i Fn. 
gr. er ben ført. 13 jun. 

? Fn. gr. Nr. 34 b. Falco fuscus. 
Gronl. Kirksoviarsuk-kernektok. 

3. Falco peregrinus Lin. * 

? Fn. gr. Nr. 34, Falco rusticolus. 
Grønl. Kirksoviarsuk Millekulartok. 

4. Nyctea nivea (Thunb.) * 

Fn. gr. Nr. 36. Strix nyctea. 
Grønl. Opik , Opirksoak. 

5. Otus brachyotus (Gmel.) 

Fn. gr. Nr. 33, Strix asio. 
Grønl. Siutikok. 

*6. Hirundo rufa (Vieill.) 
*7. Troglodyte.s arimdinaceus Vieill. 
8. Saxicola oenanthe (Lin.) * 
Fn. gr. Nr. 84. 
Grønl. Kyssektak. 

*9. Sylvicola virens (Gmel.) 

*10. Sylvicola striata (Gmel.) 

•11. Sylvicola coronata (Lin.) 

*12. Sylvicola parus (Wils.) 

*13. Trichas philadelphia (Wils.) 

*14. Vermivora rubricapilla (Wils. 

"15. Motacilla alba Lin. 

16. Anthus ludovicianus (Gmel.) * 

*17. Anthus pratensis Lin. 

*I8. Turdus iliacus Lin. 

•19. Turdus minor Gmel. 

*20. Tyrannula pusilla Swains. 

*21. Tyrannus Cooperi Nutt. 

*22. Vireosylvia olivacea (Lin.) 

23. Corvus corax Lin. * 14 Fri. gr. Nr. 38. 
Grenl. Tullugak. 

*24. Sturnus vulgaris Lin. 

*25. Agelaius perspicillatus (Licht.) 

Bonaparte, Arner. Ornith. V. 1. pi. III. Fig. 1 — 2. Icterus 
icterocephalus. 
Nat. Tidssk. IV, 74, Icterus frenatus Licht. 9? 

26. Acanthis linaria (Lin.) * 

Fr. gr. Nr. 83. 

Grenl. Orpingmiutak ; Anarak. 

27. Acanthis canescens Gould.* 

28. Zonotrichia leucophrys (Gmel.) * 

29. Plectrophanes lapponicus (Lin.) * 

Fn. gr. Nr. 82. 
Grenl. Narksarmiutak. 

30. Plectrophanes nivalis (Lin.) * 

Fn. gr. Nr. 81. 
Grønl. Kopanauarsuk. 

*31. Loxia leucoptera (Gmel.) 
*32. Alauda alpestris Lin. 
*33. Picus varius Lin. 
*34. Picus auratus Lin *). 
f Columba domestica. 
Grenl. Duingoak , 

er jetonlig Meo enfyotbt r>eb ©obtfyaab. 
f Gallus gallorum Less. 

Grønl. Tingmiengoak , Tukingarsolik. 
Jpolbeé paa flere Steber. 
35. Tetrao Reinhardt Rrehm. * 
Fn. gr. Nr. 80, Tetrao lagopus. 
(ironi. Akeiksek, Kauio. *) Stenne ivttgl ffal ifølge £r. SDtofrrjIer i 1852 en$an$ Ditre truffet i 
Orenlnnb fec: %o\ixn. f. Dvnitb. 1856, B. 330. 15 *36. Squatarola helvetica (Lin.) 
*37. Vanellus cristatus Mcy. 

38. Charadrius pluvialis Lin. 

Fn. gr. Nr. 79, Char. apricarius. 
Greml. Kajorrovek , Kajordlek. 

39. Charadrius hiaticula Lin.* 

Fn. gr. Nr. 78. 
Gronl. Tukagvajok. 

40. Cinclus interpres (Lin.) * 

Fn. gr. Nr. 74. 

Grønl. Telllyvak. 
•41. Haematopus ostralegus Lin. 
*42. Ardea cinerea Lin. *) 

Fn. gr. Nr. 70. 

43. Numenius pliaeopus (Lin.) 

44. Numenius hudsonicus Lath. 

45. Limosa aegocephala (Lin.) 

Fn. gr. Nr. 72. Scolopax jardreca. 
Grønl. Sargvarsurksoak. 

46. Tringa canutus Lin. * 

47. Tringa maritima Briinn. * 

Fn. gr. Nr. 73. Tringa striata. 
Grønl. Sarbarsuk. 

48. Tringa cinclus Lin. 

Fn. gr Nr. 77, Tr. alpina. 
Grønl. Tojuk. 

49. Tringa Bonapartii Schl. * 
*50. Tringa pectoralis Bon. 
*51. Totanus flavipes Lath.**). *) Denne 9(rt optageå, forbi bet i fervige 9lar er funbet et SnbiDib, en 
ung {yngl, liggende bøb etjtebs reb Nénnortalik i ©tyb»©renlanb. 

*) fitgefem Xtlfcetbet »or mcb Picus auratus, fan jcgfun anfore ncrroanenbc 
Krt \\\a §r. ajtøfdjlerfi Wutcriter, fee Soutn. f. Crnitb. 1. c. 16 52. Calidris arenaria (Lin.) * 
*53. Maerorhamphus grisens (Gmel.) 
*54. Gallinago media Steph. 

55. Phalaropus fulicarins (Lin.) * 

Fn. gr. Nr. 76. 
? Grønl. Kajok. 

56. Phalaropus hyperboreus (Lin.) * 

Fn. gr. Nr. 75, Tringa Lobata. 
Grønl. Nelloumirsortok. 

*57. Ortygometra crex (Lin). 
••'58. Ortygometra porzana (Lin.) 
*59. Ortygometra carolina (Lin.) 

60. Anser erythropus (Lin.)* 

Fn. gr. Nr. 40, Anas anser. 
Grønl. Nerdlernak. 
i Anser cinereus domesticus. 
Grønl. Nerdlernak. 
$elbe§ fun meget fpatfomt 

61. Anser hyperboreus (Lin.) 

62. Anser brenta (PalL)* 

Fn. gr. Nr. 41, Anas bernicla. 
Grønl. Nerdlek. 

63. Anser leucopsis Bechst. 

64. Cygnns ferus Ray *). 

Grønl. Kuk suk. 

65. Anas bosehas Lin. *) (Snbffjønbt <2r>anen nu fer Siben neppe bngger 3Rebe nogetfreb§ i 
©renlanb, fnneé ben beg tibligere at fyaoe gjert bet, inbttf ben ub= 
rnbbebe§ aj ©rønlambetne tteb fjorfotgelfer i tfæfbetiben, fee ^rønerå 
ftaturb. £ibjfr. IV, 432. 3 be fenefte 2Jar bar ©Danen imitlertib 
atter mifr fig i ben fnbltgjte 3)eel af Canbet, cg forfaa&tbt be faa 
Snbioiber ei bcrtffnbeå , er bet Del iffe ufanbfnnligt , at benne ^ugl 
atter tul funne regneå nieb blanbt be i ©rønlanb tebebnggenbe $ugle. 17 Fn. gr. Nr. 47. 
Grønl. Kartlutok. 
a) Var. domestica. 
«£o(teå fun meget fparfcmt 
66. Anas acuta Lin. 
*67. Anas penelope Lin. 

68. Anas crecca Lin. 
*69. Anas carolinensis Gmel. 

70. Clangula islandica (Gmel.) * 

Fn. gr. Nr. 43, Anas clangula. 
„ ,, ,, 44, Anas glaucion. 
Grønl. Kartlutorpiarsuk. 

71. Clangula histrionica (Lin.)* 

Fn. gr. Nr. 46. 
Greml. Tornauiarsuk. 
*72. Clangula albeola (Lin. * 

73. Hareida glacialis (Lin.)* 

Fn. gr. Nr. 45, Anas hiemalis. 
Grøn. Aglek. 

74. Oidemia perspicillata (Lin.) 

75. Somateria mollissima (Lin.)* 

Fn. gr. Nr. 42. 

Grønl. c? Amaulik, Q Amauiak. 

76. Somateria spectabilis (Lin.) * 

Fn. gr. Nr. 39. 

Grønl. Siorakitsok, c? Kingalik, 9 Kaiortok. 

77. Mergus senator Lin. * 

Fn. gr. Nr. 48. 

Grønl. Pajk, Xyaliksak. 

78. Colymbus glacialis Lin. * 

Fn. gr. Nr. 62. 
Grønl. Tudlik. 

79. Colymbus septentrionalis Lin.* 

25 18 Fn. gr. Nr. 61. 
Grøril. Karksauk. 

80. Podiceps Holbøllii Rhdt. 

Nat. For. vid. Med. 1853, S. 76. 

81. Podiceps cornutus Gmel. 
*82. Alca impennis Lin. *) 

Fn. gr. Nr. 52. 
Grønl. Isarokitsok. 

83. Alca torda Lin. * 

Fn. gr. Nr 52. 

Grøril. Akparnak, Akpartluk. 

84. Fratercula arctica (Lin.) * 

Fn. gr. Nr. 53. 
Grøril. Killangak. 

*85. Fratercula cirrata (Pall.)*) 

86. Uria grylle Lin.* 

87. Uria troile Lin.* 

88. Uria Brunnichii Sab.* 

Fn. gr. Nr. 51, Alca pica.. 
Grøril. Akpa. 

89. Uria ringvia Briinn. 

90. Arctica alle (Lin.)* 

Fn. gr. Nr. 54. 

Grønl. Akpalliarsuk, Kaerrak. 

91. Puffinus major Faber.* 

Fn. gr. Nr. 56, Procellaria puffinus. 
Grønl. Kakordlungnak. ) Alca impennis anføres mere, forti ben forben er forefommet ber, enb 
forbi ter jlulte rxere £aab om, at ben enbnu ffulbe funne ftnbeå ber; 
felt) i tibligere Sib ^ar ben imiblertib ncppe baret nogen regelmcrSftg fore* 
fommenbe ftugl, men fun en fieiben ©jafr, i en »tå £ib af 2laret og 

tun i BanbetS fnbligfte 5)cel. 
) ifølge #r. ilJiøfcfolerø 9lngi»elfer ffal et ©cem&lat af benne 3lrt »cere 
fyam tilfenbt fra ©rønlanb i 2laret 1S4G; fee Sønrn. f. £)rnit()clogte 
1856. ©. 335. *+i <> 19 *92. Puffinus anglorum Ray. 

93. Thalassidroma Leachii (Temm.)* 

94. Procellaria glacialis Lin.* 

Fn. gr. Nr. 55. 

Grønl. Kakordluk, Kakordluvek. 

95. Procellaria minor Kjærb. 

96. Stercorarius catarrhactes (Lin.) 

97. Stercorarius pomarinus (Temm.) * 

98. Stercorarius parasiticus (Briinn.) * 

Fn. gr. Nr. 68. 

Grenl. Isingak, Meriarsairsok. 

99. Stercorarius cephus (Briinn.)* 

100. Larus marinus Lin.* 

Fn. gr. Nr. 66. 

Grønl. Xayardluk, Nayardlurksoak. 

101. Larus glaucus Lin.* 

Fn. gr. Nr. 64. 

Grønl. Xaya, Xayavek, Nayainak. 

102. Larus leucopterus Faber.* 

Grønl. Narangovk. 
"103. Larus argentatus Briinn. 
*104.? Larus affinis Rhdt. 

Naturh. Foren, vid Med. 1853, S. 78. 

105. Rissa tridactyla (Lin.) 

Fn. gr. Nr. 63. 
Grønl. Tattarak. 

106. Xenia Sabini J. Sab.* 

107. Pagophila eburnea (Gmel.)* 

Fn. gr. Nr. 67. Larus canclidus. 
Grønl. Xayauarsuk. 

10S. Pagophila brachytarsa (Holb.) 

Nat. Tidskr. IV, 422. 
109. Sterna macroura Naum. * 28 ; 20 

Fn. gr. Nr. 69, Sterna hirundo. 
Grenl. Imerkoteilak. 

110. Sula bassana (Lin.) 

Fn. gr. Nr. 59. 
Grenl. Kuksuk. 

111. Graculus carbo (Lin.) 

Fn. gr. Nr. 57. 
Grenl. Okaitsok. 3 Fn. gr. fyar $abriciu§ optaget Rana temporaria. men hm efter S3e= 
retninger af ©ronlamberne, [om unber SRatm af „^iglertof" omtale et Styr, 
ber ffal [inbeå paa grceåbeoorebe ©reber i ben [tybtige Deel af Sanbet, cg 
i bmlfet^a&rictug meente at erfjenbe ben ooerncrrmte %tø. ©aaoibt Dibeå er 
ber imibtertib albrig femmet noget factiff 23eoii§ paa en ^re§ ^orefornjt 
i ©ronlanb for Dagen, og bet fnneå t)eUer iffe rimeligt, at nogen faaban 
ffulbe finbeå ber. efif&C 

6n ©tjerne foran Søbennmmeret betegner be faa 2lrter, fom blot op- 
tage? paa ^afcnciuø'é autoritet, uben faaoibt befjenbt [enere at occre neb= 
fenbte fra ©rønlanb til nogen af be fyerocrrenbe naturfyftoriffe ©amtinger. 

1. Cottus groenlandicus Cuv. 

Fn. gr. Nr. 113. Cottus scorpius. 

Grenl. Kaniok. 

Denne $iff [piller en tugtig Ocotte [om ftebemibbel for ©røntamberne. 

2. Cottus scorpioides Fbr. 

Fn. gr. Nr. 114. 21 Grenl. Pokudlek Igarsok. 
3. Phobetor tricuspis (Rhdt sen.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. V, p. LII. 

Fn. gr. Nr. 115. Cottus gobio. 

Grenl. Itekivdlek , Kanikitsok. 
4» Icelus uncinatus (Rhdt sen.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VI. p. LUI. 

5. Icelus bicornis (Rhdt. sen.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VIII, p. LXXV. 

6. Triglops Pingelii Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. V, p. LII. 

7. Aspidophorus decagonus (Bl.) 

Fn. gr. Nr. 112, Cottus cataphractus. 
Grenl. Kaniordluk, Kaniornak 

8. Aspidophorus spinosissirnus Kr. 

Nat. Tdisskr. 2 R. I. 250. 

9. Aspidophoroides monopterygius (Bl.) 

10. Sebastes norvegicus (Ase.) 

Fn. gr. Nr. 121. Perca norvegica. 

Grønl. Sullupaugak. 

Qlfgtøer t ©t)bgrønfanb et iffe utotgtigt 9tetmgåmtbbel. 

11. Gasterosteus aculeatus Lin. Var. trachurus. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII. 114 & 119 Gasterosteus loricatus 

Rhdt. sen. 

Krtiyer, Danmarks Fiske I, 590. 
Var. ? Gasterosteus dimidiatus Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 114. 

Fn. gr. Nr. 122. G. aculeatus. 

Grønl. Kakilisak. 
Var. ? Gasterosteus gymnurus Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 193 

12. Ammodytes dubius Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 131. 
Fn. gr. Nr. 98 Ammodytes tobianus. 22 Grøril. Putsrotok. 

13. Notacanthus Fabricii (Rhdt. sen.) 

Nat. Hist. Selsk. Skr. IV, II, 21. Campylodon. 
Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 120. 

14. Stichaeus praecisus (Kr.) 

Nat. Tidskr. I, 25. 

Vid. Selsk, nat. math. Afh. VI, p, CIX. Stichaeus unimaculatus 

Rhdt. sen. 

15. Stichaeus punctatus (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 110. 
Grenl. Akulliakitsok. 

16. Lumpenus Fabricii Rhdt. sen. 

Vid. Selsk nat. math. Afh. VI p. CX. 
Fn. gr. Nr. 109 Blennius lumpenus. 

Grønl. Tejarnak. 

17. Lumpenus medius Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 121. 

18. Lumpenus aculeatus Rhdt. sen, 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 122. 

19. Lumpenus gracilis Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 194. 

20. Gunellus fasciatus (Bl.) 

Fn. gr. Nr. 108. Blennius gunellus. 
Grønl. Kurksaurak. 

21. Gunellus affinis Rhdt. sen. 

Vid. Selsk nat. math. Afh. VII, 114 & 123. 

22. Lycodes Vahlii Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat math Afh. VII, 153. 
Gronl. Misarkornak. 

23. Lycodes reticulatus Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math, Afh. VII, 167. 
Grønl. Akulliakitsok. 

24. Lycodes seminudus Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat, math. Afh. VII, 223, 23 25. Lycodes perspicillum Kr. 

Tid. Selsk. Overs. 1844, 140. 
26* Lycodes nebulosus Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1844, 140. 

27. Anarrhichas lupus Lin. 

Fn. gr. Nr. 97. 
Grønl. Kigutilik. 

28. Anarrhichas denticulatus Kr. 

Vid Selsk. Overs. 1844, 140. 

29. Anarrhichas — ? 

Fn. gr. Nr. 97 b. Anarrhichas minor. 

Grønl. Kærrak. 

3)ct førefemmer i fattet t>eb ©renlanb en fra te 2 føregaaenbe 
toiftnøf forifjellia. trebte Søeutø, fem (anbf^irfigtoiti er ten af røjto* 
noercn ©labn emtatte A. minor; efter en øetøttlig SCRcbtelelfc fra £r. 
*Prof. ©tecnjrrup er benne ©laf)n'å 2trt imiblertib forffjeUig fra ben 
ægte af (S. O laf fen beffteøne iélanbffe minor, ber frembeleg banner 
en fjerbe gøb %i\. 

30. Cyclopterus lumpus Lin, 

Fn. gr. Nr. 92. 

Grønl. Nepisa, d* Angusedlok, 9 Arnardlok. 

$ange§ cg fpife? i flor 2Jtøngbe af ©rønlænberne. 

31. Cyclopterus spinosus Fbr. 

Fn. gr. Nr. 93. 

Nat. Tidskr. 2 R II, 262. 

Grønl. Nepisardluk. 

32. Liparis Fabricii Kr. 

Fn. gr. Nr. 95. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 274. 

Grønl. Abapokitsok, Amersulak. 

33. Liparis gelatinosus Pall. 

Vid. Selsk. Overs. 1842, 82. 

34. Ceratias Holbollii Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. I, 639. , 24 

35. Himantolophus groenlandicus Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 132. 

36. Hippoglossus maximus Mind. 

Fn gr. Nr. 117. Pleuronectes hippoglossus. 

Greml. Netarnak. 

(gr meget mgtig fom ftebemibbel. 

37. Hippoglossus pinguis (Fbr.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. I, 43 

Fn. gr. Nr. 118. Pleuronectes cynoglossus. 

Grønl. Kalleraglek, Netarnarak. 

38. Citharus platessoides (Fbr.) 

Fn. gr. Nr 119. 

Grønl. Okotak, Kollevsak. 

39. Gadus agilis Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII. 115, 126. 
Fn. gr. Nr. 100, Gadus aegleflnus. 
Grønl. Misarkornak. 
^angeS paa cnfelte ©teber i ftor SDtagbe. 

40. Gadus morrhua Lin. 

Fn. gr. Nr. 101, Gadus callarias. 
„ ,/ Nr. 102, Gadus morrhua. 
Grønl. Saraudlik, Saraudlirksoak. 

41. Gadus (hak Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 115 & 127. 

Fn. gr. Nr. 103. Gadus barbatus. 

Grønl. Ogak eller Ovak. 

ftangeå cg (pifeå i SJtøngbe. 
*42. Meriangus carbonarius (Lin.) 

Fn. gr. Nr. 104, Gadus virens. 

Grønl. Ordlit. 
*43. Merluccius vulgaris Cuv. 

Fn. gr. Nr. 105, Gadus merluccius. 

Grønl. Akulliakitsok. 

*44. Lota molva Cuv. 25 

Fn. gr. Nr. 106. 
Grenl. Ivirksoak. 

45. Motella Reinhardi (Kr.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 115 M. Mustela. 

46. Motella ensis Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. ruath. Afh. VII. 115 & 128. 

47. Motelia argentata Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 115 & 128. 
*48. Brosmius vulgaris Cuv. 

Fn. gr. Nr. 107, Gadus brosme. 
Grenl. Nejorpallugak. 

49. Bythites fnseus Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII. 175. 
Grenl. Amersulak. 

50. Macrourus Stroemii Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. V. p. XVIII. 
Vid. Selsk. Overs. 1844, 140. 

51. Macrourus Fabrieii Sundev. 

Fn. gr. Nr. 111. Coryphaena rupestris. 
Grenl. Ingmingoak. 

52. Gymnelis viridis (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 99. 
Var. ? Gymnelis punctularus Rhdt. sen. 
Var. ? „ lineolatus Rhdt. sen. 

Grenl. Unernak. 

53. Anguilla — ? *) 

Fn. gr. Nr. 96, Muraena anguilla. 
Grenl. Nimeriak. 

54. Clupea harengus Lin. 

Fn. gr. Nr. 129. 
Grenl. KapUéHk. 
©fjørtbt Siic-cn iffe er }aa fctbetø fjelben reb ©renlanb* Ær-frer, 

*) 3)et er enbnu uafgjort, bciifen Slaleart bet er, fem forefemmer i 
©ronlanb. 26 

finbeg ben t>øg i meget for tinge 2Jtengbe tit at funne blioe ®jen* 
jranb for en tegelmcreftg %an$$. 

55. Salmo — ? *) 

Fn. gr. Nr. 123, Salino salar. 

Grønl. Kapisalirksoak. 

gerefcmmcr fun fpatfomt. 
*56. Salmo carpio Lin. 

Fn. gr. Nr. 124. 

Grenl. Ekalluk. 

fanges cg fpifes i Stagbe. 

57. Salmo alpinus Lin. 

Fn. gr. Nr. 125. 
Grenl. Ekalluk. 

58. Salmo stagnalis For. 

Fn. gr. Nr. 126. 
Grønl. Ekallukak. 
*59. Salmo rivalis Fbr. 
Fn. gr. Nr. 127. 
Grønl. Aunardlek. 

60. Mallotus avcticus (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 128. 

Grønl. Angmaksak. 

(gr [om ^øbemibbel meget Dtgttg for ©tønlcentetne. 

61. Paralepis borealis Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 115 & 125. 
Nat. Tidskr 2 R. II, 241 
Fn. gr. Nr. 130, Clupea encrasicolus. 
Grønl. Saviliursak. 

62. Microstomus groenlandicus Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VIU, p. LXXIV. *) £>t. ^tofeøfct kronet bar »etøilligt mebbeelt mig, at bet enbnu tffe 
foreligget tilftraffeligt SDiatetiale tit meb ©iffeubeb at funne bebømme 
be gtøntanbffe Careartets 9(utal og $otbolb til be eutopcriffe og notb* 
ametifanffe Stuter, bog menet fyan, at ^abticius'é Salmo salar ialfalb 
iffe et ben eutopcriffe Qltt af bette 9ta»n. 27 63. Scopelus glacialis Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VI, p. CX. 
Nat. Tidskr. 2 R. II, 230 
Fn. gr. Nr. 120, Labrus exoletus. 
Grenl. Keblernak. 

64. Stomias ferox Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X. p. LXXVIII. 
Nat. Tidskr. 2 R. II, 253. 

65. Selache maxima (Gunn.) 

Fn. gr. Nr. 90. 

Grenl. Kaksib Kannioa. 

66. Centroscyllium Fabricii (Rhdt. sen.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. III. p. XVI. 
Fn. gr. Nr. 88, Squalus Acanthias. 
Grenl. Kukilik. 

67 Scymnus microcephalus (Bl.) 

Fn. gr. Nr. 89, Squalus carcharias. 

Grenl. Ekallurksoak. 

2>en dårlige fjangft bar i ben [enere 2ib beløbet fig til 10 til 30,000 

©tnffer. 

68. Raja radiata Don. 

Fn. gr. Nr. 87, Raja fullonica 
Grenl. Tarallklsak. 

69. Myxine glutinosa Lin. 

Fn. gr. Nr. 334. 
Grenl. Ivik. Slittæfl 9lr. 2, 

gortegnelfc otier ®rønfonb$ ®re6$btjr, SlnncUbcr og 

SnbtJolbéorme. 

af 
^rofeSfor $. BetnljarM. MreOsbgr. 1. Chionoecetes opilio (Fbr.) 

Vid. Selsk. Skr. N. Sming. III, 180. 
Fn. gr. Nr. 214, Cancer phalangium. 
Grønl. Arksegiarsak. 

2. Hyas aranea (Linn.) 

Fn. gr. Nr. 213. 
Grønl. Arksegiak. 

3. Hyas coarctata Leach. 

Malac. podophth. britt. Tab. 21 b. 

4. Pagurus pubescens Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 314. 

5. Crangon Boreas (Phipps.) 

Fn. gr. Nr. 218, Cancer homaroides. 
Grønl. Vmiktak. 

6. Sabinea septemcarinata (Sab.) 

App. to the Voy. af Capt. Parry, 58. 
Nat. Tidskr. IV, 244. 

7. Argis lar (Owen.) 

Zool. of Beechey's Voy. p. 88. 29 Nat. Tidskr. IV, 255. 

8. Hippolyte Fabricii Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 277. 

9. Hippolyte Gaimardii M. Edw. 

Hist. des Crust. II, 378. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 282. 

10. Hippolyte gibba Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 288. 

11. Hippolyte Sowerbei Leach. 

Malac. podophth. brit. tab. 39. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 298. 

12. Hippolyte macilenta Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 305. 

13. Hippolyte turgida Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 308. 

14. Hippolyte Phippsii Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh, IX, 314. 

15. Hippolyte polaris (Sab.) 

Fn. gr. Nr. 216. Cancer squilla Var. b. ? 
Vid. Selsk. nat, math. Afh. IX, 324. 

16. Hippolyte borealis Owen. 

App. to the Voy. of Ross, p. LXXXIV. 
Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 330. 

17. Hippolyte aculeata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 219. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 334. 

Grønl. Naularnak. 

18. Hippolyte microceros Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. IX, 341. 

19. Pandalus borealis Kr. 

Nat. Tidskr. II, 254. 

20. Pandakis annulicornis Leach. 

Malac. podophth. brit. tab. 40. 30 Nat. Tidskr. 2 R. I, 469. 

21. Pasiphae tarda Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. I, 453. 

22. Sergestes arcticus Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1855, S. 27. 

23. Sergestes Rinckii Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1855, S. 33. 

24. Thysanopoda inermis Kr. 

Voy. en Scandin. & c. Crustacés PL 7. fig. 2. 

25. Thysanopoda longicaudata Kr. 

Voy. en Scandin. & c. Crustacés PI. 7. fig. 3 

26. Mysis oculata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 222. 
Grenl. Irsitugak. 

27. Cuma Edwardsii Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 128. 

28. Cuma Rathkii Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 144. 

29. Cuma angulata Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 156. 

30. Cuma resima Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 165. 

31. Cuma brevirostris Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 174. 

32. Leucon nasica Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 189. 

33. Leucon deformis Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 194. 

34. Orchestia — ? 

Fn. gr. Nr. 235, Oniscus Stroemianus. 
Grønl. Kivgupek. 

35. Anonyx gulosus Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. I, 611. 31 ? Fri. gr. Nr. 233. Oniscus cicada. 
Grønl. Kingungoak-aukpilartok. 

36. Anonyx Holbøllii Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 8. 

37. Anonyx plautus Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. r, 629. 

38. Anonyx Edwardsii Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 1. 

39. Anonyx minutus Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, 23. 

40. Anonyx ampulla (Phipps.) 

Voy. t. the n. pole. 1773. p. 191. 
Nat. Tidskr. 2 R. I, 578. 

41. Anonyx Vahlii (Rhdt. sen.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 233. 
12. O pi s typica Kr. 

Nat, Tidskr. IV. 149, O. Eschrichtii. 
2 R. II, 46. 

43. Stegocephalus inflatus Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 150. 
„ „ 2R. I, 522. 

44. Phoxus Holbollii Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 151. 
„ „ 2 R. I, 551. 

45. Phoxus plumosus Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 152. 
„ „ 2 R. I, 563. 

46. Pontopareia femorata Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 153. 
„ „ 2 R. I, 530. 

47. Pardalisca cuspidata Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 153. 

48. Protomecleia fasciata Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 154. 32 49. Ampelisca Eschrichtii Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 155. 

50. Photis Reinhardi Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 155. 

51. Acanthonotus inflatus Kr. 

Nat. Tidskr. IV, 161. 

52. Acanthonotus serratus (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 237. 

Vid. Selsk. nat. raath. Afh. VII, 266. Amphithoe serra Kr. 

Grønl. Kingungoak-Kappinartalik. 

53. Acanthonotus tricuspis Kr. 

Nat. Tidskr. 2 R. II, Ho. 

54. Acanthonotus cristatus Owen. 

App. to Sir J. Ross's 2 Voy. 

55. Amphithoe laeviuscula Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 281. 

56. Amphithoe crenulata Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 278. d 

„ „ , 275. 9 inermis Rhdt. sen. 

Nat. Tidskr. IV, 165. 

57. Amphithoe bicuspis Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 273. 

58. Amphithoe hystrix (Owen.) 

App. to the 2 Voy. af Sir J. Ross XCI. 
Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 259. 

59. Amphithoe panopla Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 270. 

60. Amphithoe carinata Rhdt. sen. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 256. 

61. Amphithoe Edwardsii (Sab.) 

Suppl. to the App. to Capt. Parry's Voy. 
Nat. Tidskr. 2 R. II, 76. 

62. Oediceros saginatus. Kr 

Nat. Tidskr. IV, 156. 33 63. Gammarus Sabini Leach. 

App. to Capt. Parry's Voy. p. 54. 

64. Gammarus loricatus Sab. 

App. to Capt. Parry's Voy. p. 53. 

65. Gammarus pinguis Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 252. 

66. Gammarus dentatus Kr. 

Nat. Tidsskr. IV, 159. 

67. Gammarus mutatus Liljeb. 

Vetensk. Akad. Hndl. 1853, S. 427. 

Fn. gr. Nr. 231. Oniscus pulex. 

? Garn. locusta Mont. Trans, of the Linn. Soc, Vol. 9. p. 92, 

Tab. 4, Fig. 1. 

Grønl. Kinguk. 

68. Gammarus? — ? 

Fn. gr Nr. 234. Oniscus arenarius. 
Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 322. 

69. Ischyrocerus anguipes Kr. 

Vid. Selskr. nat. math. Afh. VII, 283. 

70. Ischyrocerus latipes Kr. 

Nat. Tidsskr. IV, 162. 

71. Leucothoe clypeata Kr. 

Nat. Tidsskr. IV, 157. 

72. Eusirus cuspidatus Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 501. 

73. Siphonocoetes typicus Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 481. 

74. Glauconome leucopis Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 491. 

75. Dulichia spinosissima Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 513. 

76. Metoecus Medusanim (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 232. 

29 34 Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 288. 
Grønl. Vrksursak. 

77. Temisto crassicornis Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh, VII, 295. 

78. Lestrigonus exulans Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. Vil, 296. 

79. Hyperia? Cyaneae (Sab.) 

Supp. to the App. to Capt. Parry's Voy. 

80. Hyperia oblivia Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VIL 298. 

81. Cercops Holbøllii Kr. 

Nat. Tidsskr. IV, 504. 

82. Aegina kmgicornis Kr. 

Nat. Tidsskr. IV, 509. 

83. Caprella septentrionalis Kr. 

Nat. Tidsskr. IV, 590, 

Fn. gr. Nr. 225, Squilla lohata. 

Grøn l . Napp a rs ariak. 

84. Cyamus Ceti (Lin.)*) 

Fn. suec. Ed. alt. 1761, p. 499 Nr. 2056, 

Martens, Fr. Spitsb. o. Grønl. Reisebeschr., S. 86 & 109, Wal- 

fisches Lauss. 

? Fn. gr. Nr. 230, Oniscus Ceti. 

? Nat. Tidsskr. IV, 476, Cyamus Ceti. 

Grønl. Arberub-koma. 

85. Arcturus Baffini (Sab.) 

App. to Capt. Parry's Voy. 

86. Idothea nodulosa Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. II, 100. 

87. Idothea Sabiui Kr. *) 2)et tuvbe fortjene en nærmere ttnberfegelfe, pm ben af ftabriaug cg 
s^rof- $tl61)tt beffremic, yaa ^epcrfafen (Balaenoptera boops) leøenbe 
Cyamus Ditfelig er [amme VI tt fem ben ægte Cyamus Ceti Lin. 
fra ©røntanbébbalen. 35 Nat. Tidsskr, 2 R. II, 394. 

88. Idothea robusta Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. IL 108. 

89. Asellus groenlandicus Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 90. 
Fn. gr. Nr. 227, Oniscus aquaticus. 
Grønl. Teitsib-Terkeinga. 

90. Munna Fabricii Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. II, 380. 

91. Henopomus tricornis Kr. 

Nat, Tidsskr. 2 R. IL 372. 

92. Jaera nivalis Kr. 

Vid, Selsk. nat. math. Afh. VII, 303. 
? Fn. gr. Nr. 229, Oniscus marinus. 
Grønl. Sirksab-koma. 

93. Praniza Reinhardi Kr. 

>id. Selsk. nat. math. Afh. VII, 301. 

94. Anceus elongatus Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. II, 388. 

95. Aega psora (Linn.) 

Fn. gr. Nr. 226. 
Grønl. Saraulib-koma. 

96. Aega - ? 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 318. 

97. Bopyrus Hippolytes Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 306. 

98. Bopyrus abdominalis Kr. 

Nat. Tidsskr. III, 102 og 29G. 

99. Dajus Mysidis Kr. 

Voy. en Scandinavie, en Laponie &c. Crustacés, pi. 2S. Fig. 1. 

100. Apus glacial i s Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. II, 431. 

101. Nebalia bipes (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 223. 

29* 36 Nat. Tidsskr. 2 R. II, 436. 

102. Branchipus paludosus Miill. 

Fn. gr. Nr. 224, Cancer stagnalis. 
Grenl. Taitsim-illærkei. 

103. Daphnia rectispina Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 91. 
Fn. gr. Nr. 238, Daphnia pulex. 
Grønl. Taitsim-illærangoa. 

104. Lynceus lamellatus Miill. ? 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 320. 

105. Pontia Pattersonii (Tempi.) 

Trans, entom. Soc. II, 34. 
Nat. Tidsskr. 2 R. II, 561. 

106. Caianus hyperboreus Kr. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 310. 

107. Caianus quinqueannulatus Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. II, 545. 

108. Caianus spitsbergensis Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. II, 531. 

109. Caianus caudatus Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. II, 550. 

110. Cyclops breyicornis Strøm ? 

Fn. gr. Nr. 240. 
Grønl. Ingnerolanek. 

111. Caligus hippoglossi Kr. 

Nat. Tidsskr. I, 625. 

Fn. gr. Nr. 239, Binoculus piscinus. 

Grønl. Netarnab-koma. 

112. Dinematura ferox Kr. 

Nat. Tidsskr. II, 40. 

113. Chondracanthus radiatus (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 330. 

Nat. Tidsskr. I, 196. 

Grønl. Inqmingur.iab-massimioa. 37 J 14. Chondracanthus nodosus (Miill.) 
Fn. gr. Nr. 331. 
Nat. Tidsskr. II, 133. 
Grønl. Sullupaukak-massimioa. 

115. Chondracanthus gobinus (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 329. 

116. Chondracanthus cornutns (Miill.) 

Vid. Selsk. nat. inath. Afh. VII, 321. 

117. Lernaeopoda elongata Grant. 

Edinb. Journ. of Se. 1827, Nr. 12. 
Nat. Tidsskr. I, 259. 

118. Lernaeopoda carpionis Kr. 

Nat. Tidsskr. I, 268. 

Fn. gr. Nr. 327, Lernaea salmonea 

Grønl Ekallub-massimioa. 

119. Brachiella rostrata Kr. 

Nat. Tidsskr. I, 207. 

120. Anchorella uncinata (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 32S. 
Nat. Tidsskr. 1, 193. 
Grønl. Saraulib-massimioa. 

121. Lernaea branchialis Linn. 

Fn. gr. Nr. 325, L. gadina Miill. 
Grønl. Okab-massimioa. 

122. Lernaea cyclopterina Miill. 

Fn. gr. Nr. 326. 

Grønl. Nepisardlub-massimioa. 

123. Lernaea? sp ? 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. VII, 321. 

124. Peltogaster Paguri Rthk. 

Nor. Ae. Acad. Caes. Leop.-Car. N. C. 1843, Vol. XX, Rathke, 
H. Beitrage zur Fauna Norwegens p. 245, Tab. XII. Fig. 17. 

125. Balanus porcatus (d. Costa). 

Fn. gr. Nr. 423, Lepas balanus. 38 Grenl. Katungiak. 

126. Balanus balanoides Lin. 

Fn. gr. Nr. 424. 
Grenl. Katungiak. 

127. Balanus crenatus Brug. 

Eric. Meth. Vers. 

Naturh. Selsk. Skr. I. 1. 174, Lepas foliacea Var. A. 

128. Coronula diadema (Lin.) 

Fn, gr. Nr. 425 / Lepas balaenaris. 
Grenl. Keporkab-Katungiarsoa. 

129. Conchoderma aurita (Lin.) 

Syst. Nat, Ed. 12, 1110. 

Vid. Selsk. Skrivter for 1809 og 1810, p. 94. 

Fn. gr. Nr. 425, antaget for Unger af Coron. diad. 

130. Nymphon grossipes Fbr. 

Fn. gr. Nr. 210, (pr. p.; 
Nat. Tidsskr. 2 R. I, 108. 
Grenl. Niutok. 

131. Nymphon longitarse Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 112. 

132. Nymphon hirtum C. Fbr. ? 

Ent. syst. IV, 407. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 113. 

133. Nymphon brevitarse Kr. 

Nat. Tidssk. 2 R. I, 115. 

134. Zetes hispidus Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 117. 

135. Pallene spinipes (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 211. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 118. 

136. Pallene intermedia Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 119. 

137. Pallene discoidea Kr. 

Nat. Tidsskr. 2 R. I, 120. 39 138. Phoxichilidium femoratum Rthk. 

Nat. Selsk. Skr. V, I. 201. 
Nat. Tidsskr. 2 R. I, 122. flnneftber. 

1. Lepidonote scabra (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 292. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 164. 

2. Lepidonote cirrata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 290. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 166. 

3. Lepidonote punctata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 291. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 268. 

4. Polynoe longa (Miill.) 
. Fn. gr. Nr. 293. 

5. Pholoe? minuta (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 294. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 169. 

6. Euphrosyne borealis Ord. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 170. 

7. Onuphis conchilega Sars. 

Beskr. og Iagtt. &c p. 61. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 172, Onuphis Eschrichtii Ørd. 

8. Nereis pelagica Linn. 

Fn. gr. Nr. 275, Nereis verrucosa. 
Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 175. 
Grønl. Senglarsoak. 

9. Nereis diversicolor Miill. 

Fn. gr. Nr. 274. 40 Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 176. 
Grønl. Sengiak. 

10. Nereis? aphroditoides Fbr. 

Fn. gr. Nr. 278. 
Grønl. Sengiarak. 

11. Heteronereis paradoxa Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 177. 

12. Heteronereis arctica Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 179. 
13* Heteronereis assimilis Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 180. 

14. Lycastis? incisa (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 277. 
Grønl. Sengiak. 

15. Nephthys coeca (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 287. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 193. 

Grønl. Sengianoak. 

16. Nephthys longisetosa Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 195. 

17. Phyllodoce maeulata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 281. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 191. 

18. Phyllodoce groenlandica Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 192. 

19. Phyllodoce incisa Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 18 9. 

20. Phyllodoce? — ? 

Fn. gr. Nr. 280. Nereis coerulea. 
Grønl. Sengiarak. 

21. Eulalia viridis (MUH.) 

Fn. gr. Nr. 279. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 188. 

Grønl. Sengiarak. 41 22. Eleone loriga (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 283. 

Vid. >elsk. nat. math. Afh. X. 3 85. 

Grønl. Sengiak. 

23. Eleone flava (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 282. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 186. 

Grenl. Sengiarak. 

24. Eleone cylindrica Ørd. 

Vid. Selsk. nat. inath. Afh. X ? 187. 

25. Castalia rosea (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 284. 
Grønl. Sengiarak. 

26. Glycera alba (Miill.) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 196. Glycera capitata Ørd. 
Grønl. Pullateriak. 

27. Glycera setosa Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 198. 

28. Syllis armillaris (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 276. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 181. 

Grønl. Sengiarak. 

29. Joida - ? 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 182. 

30. Polybostrychus longisetosus Ørd. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 183. 

31. Polybostrychus — ? 

Fn. gr. Nr. 273, Nereis noctiluca. 
Grønl. Ingnerolak. 

32. Amytis prismatica (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 285. 
Grøn. Sengiarak. 

33. Polynice bifrons (Miill.) 42 Fn. gr. Nr. 288. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 203. 

Grenl. Iglolualik. 

34. Spio filicornis (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 289. 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 203. 

Grønl. Iglolualik. 

35. Cirratulus borealis Lam. 

Fn. gr. Nr. 266, Lumbricus cirratus. 
Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 206. 
Grenl. Nyaursellk. 

37. Scoloplos armiger (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 296. 

Vid. Selsk. nat, math. Afh. X, 200. 

Grønl. Pullateriak. 

39. Travisia oestroides (Rathke) 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 205, Ophelia mamillata Ørd. 

40. Ophelia — ? 

Vid. Selsk. nat. math. Afh. X, 204 Ophelia bicomis Ørd (nee Sav.) 

41. Ophelina acuminata Ørd 

Consp. Ann. p. 46. 

42. Siphonostomum plumosum (Miill.) 

Fn. gr. Nn. 271. 
Grønl. Merkolualik. 

43. Scalibregma groenlandicum (Sars.) 

Fn. littor. Norv. I, 92. 

44. Arenicola piscatorum Lmk. 

Fn. gr. Nr. 267, Lumbricus papillosus 
„ „ Nr. 262, ,, marinus. 

Grønl. Inellualerak. 

45. Clymene lumbricalis (Fbr.) 

Fn. gr. No. 369. 

?Sars, Fn. littor. Norv. II, 16. 43 46. Terebella cincinnata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 270. 
Grønl. Iglulualik. 

47. Terrabella eirrata (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 269 
Grenl. Iglulualik. 

48. Pectinaria Eschrichtii Rathke. 

Fn. gr. Nr. 272. Amphitrite auricoma. 
Grønl. Imab-Polia. 

49. Sabella analis Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1856, S. 16. 

50. Sabella rigida Kr. 

Yid. Selsk. Overs. 1856, S. 18. 

51. Sabella tuberculosa Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1856, S. 18. 

52. Sabella aspersa Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1856, S. 19. 

53. Sabella Fabrieii Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1856, S. 20. 

54. Sabella infarcta Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1856, S. 21. 

55. Sabella — ? 

Fn. gr. Nr. 449. Tubularia penicillus. 
Grenl. Iglualik. 

56. Chone infundibuliformis Kr. 

Vid. Selsk. Overs. 1856, S. 33. 

57. Serpula contortuplicata Linn. 

Fn. gr. Nr. 376. 

58. Serpula triquetra Linn. 

Fn. gr. Nr. 374. 

59. Serpula spirorbis Linn. 

Fn. gr. Nr. 372. 

60. Serpula spirillum Linn. 

Fn. gr. Nr. 371. 44 Grønl. Katungiak. 

61. Serpula granulata Miill. 

Fn. gr. Nr. 375. 

62. Serpula cancellata Fbr. 

Fn. gr. Nr. 379. 

63. Serpula porrecta Miill. 

Fu. gr. Nr. 373. 

64. Serpula vitrea Fbr. 

Fn. gr. Nr. 378. 

65. Serpula — ? 

Fn. gr. Nr. 377. Serpula glomerata. 

66. Serpula — ? 

Fu. gr. Nr. 370. Serpula semilunium. 

67. Fabricia stellaris (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 450, Tubularia Fabricia. 

68. Tomopteris septentrionalis Stp. 

Nat. For. vidensk. Meddel. 1849 & 1850, p. IV. 

69. Lunibricus - ? 

Fn. gr. Nr. 258. Lumbricus terrestris. 
Grønl. Pullateriak. 

70. Encbytraeus vermicularis Miill. ? 

Fn. gr. Nr. 259. 
Grønl. Kumangoak. 

71. Saenuris lineata (Miill.)? 

Fn. gr. Nr. 261. 
Grønl. Kumak. 

72. Clitellio arenarius (Miill.) 

Fn. gr. Nr 264. 
Grønl. Pullateriak. 

73. Clitellio minutus (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 265. 

Grønl. Slrksab-Kumangoa. 45 74. Capitella Fabricii Blain. *) 

Fri. gr. Nr. 263, Lumbricus capitatus. 
Grønl. Pulfateriak. 

75. Nais? marina Fbr. 

Fri. gr. Nr. 295. 
Grenl. Kumak. 

76. Echiurus forcipatus (Fbr.) 

Fri. gr. Nr. 349. 
Grønl. IHulualik. 

\ '47. Priapulus caudatos Lmk. 

Fn. gr. 347, Holothuria priapus. 
Grenl. Tarkiksunak. 

78. Ichthyobdella versipellis Dies. 

Fn. gr. Nr 301. Hirudo pisoium. 
Grønl. Kanneisub-Kvmn. 

79. Phylline Hippoglossi i'Fbr.i 

Fn. gr. Nr 302. 
Grenl. Netarnab-kuma. 

80. Monocelis subulata (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 308. 

Grønl. Kekkursab-kuma. 

81. Planaria lactea Miill.? 

Fn. gr. Nr. 309. 
Grønl. Kumak. 

82. Amphiporus groenlandicns Ord. 

Nat, Tidsskr. IV. 581. 

83. Omatoplea rabra (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 304. 

Grønl. Kekkursab-Kuma. 

84. Tetrastem ma groenlandicum Dies*. 

Fn. gr. Nr. 311. Planaria candida. 

85. Notospermum viride (Miill.) *) Quid Lumbricus riv.. lis Fn. gr. Nr. 260? 46 Fn. gr. Nr. 305. 

Grønl. Kekkursab-Kuma. 

86. Meckelia fusca (Fbr.) 

Fn. gr. Nr. 306. 
Grønl. Pullateriak. 

87. Meckelia angulata- (Miill.) 

Fn. gr. Nr. 303. 
Grønl. Pullateriak. *\ 3nftoof&sorme. 1. Liorhynchus gracilescens Rud. 

Fn. gr. Nr. 251. Ascaris tubifera. 

Grønl. Urksub-kuma. 

$ SftdDen af Plioca barbata. 

2. Ophiostomum dispar Rud. 

d: En. gr. Nr. 252, Ascaris bifida. 

9 : Fn. gr. Nr. 250, Ascaris phocae. 

Grønl. Atab-kuma, Neitsib-kuma. 

£o§ Phoca groenlandica og hispida, i Sarmf anafen. 

3. Ascaris vermicularis Lin. 
Fn. gr. Nr. 248. 

Grøn. Koartak. 
£c§ ©røntønberne. 

4. Ascaris lumbricoides Lin. 
Fn. gr. Nr. 249. 

Grønl. Kumarksoak. 
£o§ ©runfænberne. 

5. Ascaris osculata Rud. 
<£JD§ Phoca groenlandica. ') Quid Planaria operculata Fn. gr. Nr. 307? 47 *6. Ascarts Gasterostei Rud. 

Fn. gr. Nr. 242, Gordius lacustris. 

Grenl. Kakillisab-kuma. 

^cg Gasterosteus aculeatus, i barmene. 
*7. Ascaris Rajae Fabr. 

Fn. gr. Nr. 253. 

Grenl. Taralikkisab-kumg. 

,£>C§ Raja radiata, i 9Jiat>en. 

*8. Agamonema coramune (Deslong.) 

Fn. gr. Nr. 241 : Gordius marinus. 

Grenl. Kumak. 

3 Seoeren Ijoå flere %\% 
*9. Nematoideum Alcae picae Rud. 

Fn. gr. Nr. 257, Ascaris Alce. 

Grenl. Akpab-kuma. 

<fjc§ Uria Brunnichii, i larmene. 

10. Bubiura Gasterostei aculeati Rud. 
Fn. gr. Nr. 243, Gordius globicola. 

£e£ Gasterosteus aculeatus tafter i Sftacené $berDa>g; fæboanlig 
inbefluttet i en £aj>fe(, (jclben frie; muligoiiå ere bog be frie ftotmet 
iffe fammc 5)br fem be inbfapflebe. 

11. Distomum seriale (Rud.) 

Fn. gr. Nr. 314, Fascioia Uniblae. 

Grenl. Ivi&arkub-kuma. 

<£>e§ Salmo alpintis i -Korene. 

Denne 3nbtoolb§orm§ gotefemft i ©ronlanb er iffe ganjfe fiffer, 
gabririuå bar oeffieoet ben i Fauna groenlandica efter (iremplarer, 
fem ban bavn unberføgt i ftorge, og optaget ben fun, forbi ban 
meente ar bavt feet (tgnenbe i ©ronlanb. 

12. Distomum hepaticum Lin. 
Fn. gr. Nr. 312. 

(ironi. Saudb-kuma. 

ftinbeS unbertiben oes Jaatene eg er ferinebentlig meb bifife bragt 
civr fra 5)anmarf 48 *13. Echinorhynchus Pleuronectis platessoides Rud. 

Fn. gr. Nr. 254. Ascaris Pleuronectis. 

Grønl. Okotab-kuma. 

,£>ø§ Pleuronectes platessoides, i 2ftat)en. 
14. Echinorhynchus acus Rud. 

Fn. gr. Nr. 256. Ascaris versipellis. 

Fn. gr. Nr. 255, Ascaris gadi. 

Grønl. Okab-kuma. 

£e§ Gadus ovak, i Sftaoen og larmene. 
*J5. Taenia armillaris Rud. 

Fn. gr. Nr. 298, Taenia Tordae. 

Grenl. Apkab-kuma. 

^D§ Uria Briinnichii i Jarmf analen. 
*J6. Taenia Alcae Fbr. 

Fn. gr. Ni. 297. b. 

Grønl. Akab-kuma. 

^crefcmmct fammcn meb forrige 3lrt. 
*17. Tetrabotiorhynchus migratorius Dies. 

Fn. gr. Nr. 313, Fasciola barbata. 

Grønl. Amikorsub-Kuma. 

4?c§ Onychotheuthis. maaffee fim benneå ©permaiopljorer. 

18. Schistocephalus dimorphus Crpl. 

Fn. gr. Nr. 300, Taenia Gasterostei. 
Grønl. Kakillisab-kuma. 
^c§ Gasterosteus aculeatus. 

19. Tetrabothriuni anthocephalum (Ru .i.) 

Fn. gr. Nr. 296 b , Taenia phocarum. 
Grønl. Urksub-kuma. 

,£>0j3 Phoca barbata, i Jaimene. 

20. Octobothrium rostellatum Dies. 

Fn. gr. Nr. 297 . Taenia Frythrini. 

Grønl. Sullukpavkab kuma. 

|>0å Sebastes norvegius i larmelle. 

*21. Botriocephalus ? Gadi barbati Und. 

Fn. gr. Nr 299, Taenia scorpii. 49 Grønl. Kaneisub-kuma. 
3 barmene fyo§ Gadus ovak. 
22. Botriocephalus ? Salmonis Carpionis Rud. 
Fn. gr. Nr. 299, Taenia scorpii. 
«£>øg Salmo carpio. Onfterrkrtft. 

3 be øøenfraaenbe ^crtegnelfer cøer ©rønlanbé ^reb^btyr, 2tnneliber 
cg Snbøolbécrme ere, fem jeg fyaaber, alle be freffreøne eller talfalb an= 
tnbebe Sirter optagne; men i 3Sirfeligbeben ere bi§fe Gifter langtfra at giøe 
en ncgenlunbe ubtcmmenbe Døeritgt cøer benne 2)eel af ben grønlanbffe 
tf.ntna, cg be fcrffjetlige tjerøerrenbe naturbtftoriffe SDhtfeer beftbbe enbnu 
mange btbtil nbeffreøne Sirter, bøertif ber ber tffe funbe tage* .frenfnn. «£)øab 
naønfig Onbøolbscrmene angaaer, ba ere btåfe tffe beatbeibebe fibcn ftabrU 
ciu§; Giften optager berfer [aagebt fem fun be af barn befjenUgjcrte 
Sltter faafebéS, fem be af be nnere ©nftematifere ere bleøne cCaSfiftcerebe, 
bøerbc^ beg maa bemærfeå , at næfren <5aløbelen af Strterne (ber bet i 
Giflen ere betegnebe meb en Stjerne foran Gøbenummeret, fun ere util= 
ftra»ffe(ig Fjenbte, cg bereå $tab§ i ©nftemet berfer ufiffer. :u) ttbfigt ouer ©ranlanba Stonb*, gerfføattb^ og 
StranbBrcbS * Slrtfjropober, 

»eb U/remtanb, fom for jrørjre £)e(en tigger inbenfor $o!arfrebfen og inbtager 
ben pberfte *Utøb§ mob £5ffc i bette barffe 3ø*bftrøg , meb fin ene $t)ft er 
aaben mob StérjaPet, mob 23e|r og ©t)b affpærret fra 9lmcrifaS ^aftianb 
»eb et brebt 9JJeUemrum af tiSfalbt «£>a» og mob SRcxb fltjber fammen meb 
ftorbpolenå $i&, er meb <£>enfmt til £anb»9lrtf)ropoberne§ llboifting jtillet 
ugnnjtigere, iffe alene enb enf)per anbcn ligefaa jicr £>eel af bet ubfrrafte 
Sætte , ber mellem 70 og 60° 9c. S. omfatter et faa mægtigt 9lffnit af 
Wmerifaé, StfienS og (Snropaå ^aftlanb, men ugnnjtigere enb etb^ert anbet 
befjenbt fianb af tignenbe llbfrræfning paa forben, ifølge fin 23eliggent)eb i 
et geograpfyiff Sælte, t)Por arterne fyaPe ben »ibeftc Ubbrebetfe fra SJft tit 
s Bejr og fyoor ©(ægterne fnn ere bet taroeligjre llbt-alg af ben famme «£>ar 
af former , ber »ebbtioer at fplbe Sanbene fyete Globen tunbt o»er en 
©træfning af næften fire ()nnbrebe aftile (ængere mob ©i)b, fan bet neppe 
oenteå at befibbe en enejie ejenbommetig 2lrt, langt minbre en enejre 
ejenbommelig ©lægt. 2)et fan frembeleé, ifølge \in *|$labg Peb ben nberjre 
øftlige ©rænbfe af bette Sætte , ubfat for ben nfoæffcbe Snbftybelfe af 
ul)t)rc ftote, aabne, obe og folbe £anbftræfninger mob 53eft, fun t)at>c et 
meget inbitrcmfet 9lntal 2lrter. £lu ffjonbt ben ^pftfrrimmel, til l)Dufen 
betragtningen af ©tønlanbS fianbfauna af noffcm befjcnbte ©runbe maa 
bti»e inbffuænfet, ucnber nb mob en betpbelig »eftlig «£a»flabe, og »eb fine 51 

fønberreøne Dmrtbå t>tft og tyer tilbpber lune ^jorbbde meb frobig plante* 
øært, faa ere biéfe ftorbele beg iffe ftørre enb be nøbøenbigt maatte »ære 
for oøerfyoPebet at betinge en ilfe tit ganffe enf elte Sirter inbffrcrnFet ftauna : 
og be ere i ett>t>ert Silfælbe fun en føagere Llbøifling af be [amme ^or- 
t)Dlb r ber længere mob 93ejr, i be rugfiffe Seftbtelfer paa 5Rorbamerifa8 
Beilfpft, i ftintanb cg paa ben ffanbinaoiffe ftaioe betinge en beftanbigt 
øorenbe JRigbom af former cg Sirter, efterfyaanben fem Snbflpbelfen af 
øejitigt froé>fent Sanbbtiøer inbffrænfet og ttlfibfi ombt)ttet nieb faa gunf!ige 
Setingelfer fem et jrort »eftligt <£>a», gjennemfrpbfet af øarme ©trømninger, 
og en fyelbigere Sanbgrænbfe mob ©pbftben. 2)en ©træben enbelig, fom 
alle forbens Sanbe fyaøe tit llbtrmbning, SilfpibéJning og Ubtafning mob 
©»b, og fom paa ben fpbtige «£jaløfugle omfatter feløe 93erben§belene§ 
^ajrtanbe, mebenå ben paa ben norblige ubpræger $t)jterne i et ftørre 
fintal af minbre fybøenbte kaffer, en Dmjrænbigfyeb, ber i ]aa fyøj ©rab 
begunjriger formernes Sammenpresning fobefter i be enf elte fauner, 
l)eller iffe ben fan fomme ©rønlanb tilgebe, ffjønbt bet felt) inbtager en 
faa anfelig s J?lab8 mellem biSfe fnbefter ftræbenbe<fpaf»øer; tin* mebené alle 
be anbre 5iorb for fig paøe en fianbmaSfe, ber i faunifiiff <£>enfeenbe er 
ibetminbfte ligefaa fyelbig ftillet fom ©rønlanbé ©gbpejifnft, fyar ©rønlanb 
Jcorb for fig intet Slnbet enb $o(arb,acet§ $i§: 

©anffe anberlebeS ftiller ^orfyolbet fig for Slrtfjropob* faunen i bet 
bpbere #a» ubenfor ©rønfanb§ $t)fr. ©aagobt fem ingen af be ebenfor 
fremt)crøefce SHomentet funne fyerøeb femme i ^Betragtning og flere af bem 
faae tyer ben omøenbte 23ett)bning. 2)et maa, affeet enbeg fra anbre Dm= 
ftænbigfyeber, Pære inblpfenbe, at ©rønlanb, ber meb en faa betpbelig 8anb= 
maéfe træber faa bpbt eg faa if o leret neb i bet norblige atlantiffe $av>, 
allerebe berøeb maa tilbpbe fyelbige 33iifaar for ©ammenfyobning af f«a* 
fctønne nerbatlantiffe tebSbpt, ber ferlange 93anb af en t>i8 2)i)bbe eg 
iRcrrfyeb af en aaben jfr)ft. Qlt faabanne, naønlig af 9lmpb,ipoberne§ Drben, 
egfaa forefemme i rig ^nlbe i bet grønlanbffe Jh)ftf)aP, er »eb jtrøper'é 
berømte Slrbejber bleøet ncffom befjenbt. ($t anbet ©porgSmaal er bet 
berimcb, t)t»ort>ibt be mange ubmærfebe jTteMbipt, man nu fun fjeuber fra 
bet grønlanbjfe .£>a», ere ejenbommelige fer bette. 9)? en til belå 23efuarelfe 
faøneé enbnu ben nøbøenbigfte ffietingelfe , nemlig en ligefaa grundig 
©jennemferffning af be eøiige nerbiffe £>aPe fem £olbøU'§ af be grøn* 
tanbffe. 

30* 52 £oab ber obenfor 6Tet> bemærfet om oeftfra fommenbe ^nbpirfning 
paa ben gronlanbife $auna af Canb=2ebbebpr er langtfra at gjælbe ene om 
bet Scrlte, ber ligger mellem 70 og 60° 9c. 23. 3)en [amme ^olge af 
Qlarfag og SSirfning gjentager fig, fun, efterfyaanben fem man rpffer lom* 
gere mob ©t)b, meb ringere Sftcbfcrtning mellem £)jt og 93eft i 2frterneå 
2lntal, i Slmerifa lige neb til 5Rem=g)orf'§ 23rebe, i 5lften lige neb til bet 
mibterfte <£>øjlanb, inbtil bette mob 93ejr aflefeS af bet faépiffe £ao og 
3J?ibbell)ar>et§ 23crffen meb beta oftlige ^nbfnæoringer — ben olubfeligft 
inbtræbenbe og mefr gjennemgribenbe Cmffiftning i faunifiiffe SSetingelfer, 
ber finbe§ paa forben, ^or ben fyele tyer omtalte HDtøéfe af fSafti^nb 
btiPer bet faalebeå en gjennemgaaenbe ©jenbommeligbeb, at 2anb=9lrtf)ro= 
peberne, fra bet pberjie ncrbøftlige fjerne, ber inbtageå af ©ronlanb, 
bejianbig Pore i 3lntal og ftorffjelligrjeb mob SSefr og ©nboeft, men uben 
at antage nogen pepfenttig nr) ^arafteer, inbtil 9)}ibbelt)at>et ffjeprer ftg inb 
og betoirfer en futbfræntig Cmocrltning. ©aalebeé ftiller ^ci'botbet ftg 
ibetminbjie, naar Singen tageå i bet ©tore, og ber altfaa feeé bort 
fra be Sftobififationer i bet (Snfelte, fom funne beoirfeg oeb en SJiængbe 
lofale 9lavfager, faafom Canbeneé £>ojbe ooer #a&flaben, ^orbbunbené 
mineralogtffe ©ammenfeetning, 33anbmcrngben, globernes Otetning, 23jergene§ 
£ojbe og ©trpgning, ©lottenet Ubftrcrfntng og mange anbre Cinjicenbig= 
beber. Dg forreften, eut on tous les talens de M. de Humboldt, il 
seroit impossible de faire sur la géographie des insectes ce qu'il vient 
d'exécuter relativement å celle des vegetaux*): en ©fletning, ber if fe fyar 
tabt i ©plbigfyeb oeb at oære bleoen fnrgetppe Qlar gammel. 

3)et blioer faalebeS fun en enfelt g)ttring af langt mere omfattenbc 9Ratur= 
forfyotb, at ©ronlanb af 2anb=9lrtbropober iffe oibeå at beftbbe nogen ejen= 
bemmelig ©tergt og at bete 9lrter ere ubbrebte faalebeå, at negle naae ub 
mob ©ptoejr og SSeft ooer bet amerifanffe gfafltanb tit omtrent 55°, negle 
oibere ub ooer STfienS ncrbøjrlige £jorne, SerjringNØerne, Æamjdjatfa og 
Kurilerne inbtil egnene bt)bt tnbe i ©iberien, oeft for 23aifal=©oen, Peb 
9lltai=23jergene§ $ob; at anbre gaae lige mob 93e<l gjennem bet norblige 
©iberien til 9ccrbfap cg ttlbcclS mere eller minbre bobt neb i Caplanb 
eller ooer til 3§lanb; at anbre enbog rabiere bpbere neb i ©uropa, fyoor *) Latreille, Mém. de divers sujets de l'Hist. Nat. des Ins. p. 170 not. 53 be beeté fcrefcmme paa ben banffe cg norbtpbffe ©lette, beefé fra bet 
mellemjre Stanbittaoien gjore et (Spring ub ooer benne og atter oife ug 
paa 2llperne i en ^ejbe af 2500 til 7000 ^ob; og at negle faa iffe alene 
trænge neb i be fpbeurepæiffe <§>alooer, men enbog naae coer til aj?ibbelbar>§= 
bæffeneté afrifanffe $tt)% £er blioer enbnu enbeel 2lrter tilbage, bot§ Ub* 
brebeife iffe noerniere er befjenbt, cg fem fer Siben altfaa alene fjenbeå 
fra ©rønlanb; boeroibt ncgen af risfe ffulbe oære inbffrornfet til ®røn= 
lanb eller beg til ter arftiife -2lmerifa, rercm fan ber for Siben iffe baoeå 
ncgen begruntet Mening. 

$eg ffal nu i fpftematiff ^elge nærmere gjennemgaae <jaunenå ^^bclb 
efter ben .ftunbffab, ieg fer liren befibber cm ten, cg bertil bift cg t)er feje 
negle SBemærfninger cm 2lrterne§ llbbrebelfe cg Srmonpmie; meb £enfrm 
til ftcrefcmjr cg \Jeoemaabe oil jeg faagebt fom ubeluffenbe oæret inbffrænfet 
til be ^agttagelfer, Otto ?yabriciuå fyar neblagt i fin fortræffelige 33cg. 

Eleutherata. 

C ar ab i. — ^ire 3trter, nemlig: 

Nébria nivalis (Payk. Mon. Car. 52. XXXI), et enfelt (i remplar meb 
robe 23een, funbet af <£>clbelL llbbrebt, bift og t>er beg fun i en eller 
anben af fine talrige Varieteter meb <£>enfpn tit %axt>?, (Storrelfe cg fterm, 
faafem N. Gyllenhalii (Schønh. Syn. I. 196. 163. v.), N. hyperborea 
Gyll. Ins. Sv. IV. App. 415) cg N arctica (Sahlb. Ins. Ferm. 206. 1), 
coer ben ftorfte 2)eel af Saplanb, tobenbe paa 9llpe[neen, inbtil neb i bet 
mellemme Soerrig, boer ben biioer fjelben, eg til 33lanb; permen N. Gyl- 
lenhalii ferefemmer pberjr alminbelig, N. nivalis fjelbnere, paa Siinbner, 
llrfeler cg 23aUifer*9(lperne fra 7000' neb til 3500', fjelbent neb til 2500'. 

Patrobus hyperboreus (Dej. Sp. Col. III. 30. 3). $eg antager, at 
O. ^abricii Tenebrio fossor (Fn. grønl. 190. 139) maa benforeå til benne 
vftarab. (Sfter ?jabriciu§ gaaer ben cm Sinteren inb i be gronlanbffe £ufe. 
$ansl iilfojelfe: Dicunt Groenlandi, illum aures hominum ingredi, peri- 
culosum satis, unde ejus nomen groenlandicum (Siutisortok), quod signi- 
ffcat aures frequentantem ; expellitur autem oleo phofarum : er fcrfaaOict 
af ^ntereéfe, fom ben muligoiig fan ljjarlpe til at afgjore, bocroibt min 
oijrnef neget brijlige Æenjunftut fyelber ftif. 2fteget alminbelig unber 3ftoé 
og ©tene. llbbrebt til galant. 54 Bradycellus cognatus (Gyll. IV. App. 455 : Harpalus cogn. ; Sahlb. 
Ins. Fenn. 261. 81: Harpalus Deutschi). Sneget alminbelig. llbbrebt tit 
©anmarf, fyoor ben af cg til foref omnier i temmeligt 2lntal, naonlig »eb 
tfjøbenfyaon (oeb ÆaUebebftranb unber lang, i ©tore aftofe i Dnrefyaoen) 
og i ©femnoferne i bet mellemfte ^orrejntlanb. 

Bembidlum Grapei (Gyll. IV. App. 403). 9llminbetig. $ £orneaa 
og tlmeaa fiapmarfer og i ^emtetanb alm. »eb ftlobbrebber. 

$un tre af ffamilienå ©rupper ere altfaa repræfenterebe i ©rønlanb, 
og af bem inbbefatter ben ene, Trechini, ber coeralt ubmcerfer fig »eb 3tig= 
bom pna alpine 2lrter, «£>al»belen af arterne. 

Dytisci. — &un to 2lrter, af b»itfe ben ene, 

en Hydroporus, beftemt af 3etterftebt (Ins. Lapp. 138. 17) fom H. 
nigrita F., fra boilfen ben er albeleé fcrffjeliig, er mig befjenbt fom fore= 
fommenbe »eb Øcorbfap, men iffe i ©anmarf; ben anben, 

Colymbetes dolabratus (Payk. Fn. I. 204.13: Dytiscus dolabr. ; Fabr. 
Fn. gr. 189. 138: Dytiscus marginalis), er ubbrebt neb i i l aplanb og paa 
T>c»re. 3)en er i ©ronfanb meget alminbelig. Ctto ftabrtciuå fyar ab= 
ffillige interegfante 23emcrrfninger om ben, faafom at ber bejlaaer en mira 
antipathia mellem ben og f)an§ Oniscus pulex. (fom efrer Krøyer Grønl. 
Amphip. p. 27 er Gamruarus locusta Mont.), og et ©ronlanberne betjene fig 
af benne 9lntipatt)ie tit at renfe bere§ £)riffe»anb, naar bet er bleoet 
£pt)olb§fteb for SSanbfaloe, ibet be ba fcrtte tanglopper beri, l}»or»eb en 
Ubri)bbetfe«frig epftaaer. 3>et feeS entoibere af bans beretning, at ©ron= 
lernberne fya»e ben famme Zxo om ben , fom SKcnigmanb mangfolbige 
©teber i Europa bar om be jterre eurcpariffe SCrtet af benne gamilie, og 
om fypilfen ber fan læfeå enbeet t>cé 2Ubro»anb, SWouffet og anbre gamle 
2lutore§; men mebenS man i @uropa, faa»ibt mig befjenbt, bar inbfframfet 
fig til at antage bem for farlige for £ejre og JTDtfg, ba»e ©ronlamberne, 
b,»em bisife nottige 2)or ere nægteDe, maattet benfore bereå ^Banbfaloé 
(Efabeligfyeb til bere» egen ^erfon. 3)e antage, fem Fabricius beretter, at ben 
fan fnnfeå meb Driffeoanbet, og at ben ba beoirfer 2)ooen, ibet ben biber 
Snboolcene itu; for at befrie fig fra ben nebfluge be en ooerorbentlig jrov 
vpermultum; 9Jtøngbe Iran. 

Gyrini. — 3)en i ©ronlanbå ferffe ^anbe forefemmenbe 

Gyrinw trænger til nerrmere Unberfogelfe og (Sammenligning mer> 55 

laplanbffe (Srempfarer af G. opacus (Sahlb. Ins. Fenn. 47. 3; G. marinus 
Var. b. Zett. Ins. Lapp. 126. 2), meb boilfen ben beg fanbfpnligoiig falbet 
fammen [om 9lrt. 

Staphylini. — ©no 5trter cg faalebeg bet jterfte Slntal, bet i 
©rontanb oibeg at forefømme af nogen (£leutberat=$amilie ; nemlig : 

Quedlus fulgidus Fabr. Marit. Ins. I. 220. 14; Stapbylinus groen- 
landicus Zett. Ins. Lapn. 61. 13); meget alminbelig, men fun ben ganffe 
forte Varietet er tommen mig for Øje. ftorefommec unber ©tene, i fyule 
Srceer, i itjelbere, Ruiner, £uter (jeg fyar famlet ben i JDtøngbe inbe i 9tom, 
i flere af be frainiffe £>uter og i ©rotterne oeb ©urafug., ccer bele 
(guropa cg i Sftørbafrifa; enboibere i be amerifanffe griftater, bøor bog, 
mobfat gorbcloet i ©ronlanb, Varieteten meb robe Støfoinger fnneg at 
coere oøercejenbe eller maaffee ben ene forefommenbe (cf'r. Frichson Gen. 
et Sp. Staphyl. p. 527). 

(£n minbre Quedim, bejtemt af 3 e tterftebt (Ins. Lapp. 61. 16) fom 
Staph. præcox Gyll. (II. 310. 16), ber fatter fammen meb Staph. mauro- 
rufus Grav. (Mon. Micropt. 56. 20. Qued. maur. Er. Staph. 542. 28). 

Micralymma brevilingue Schiødte (JJcaturbtft. 2ibgffr. 9(. di. I. 377. 
2. Tab. IV. Fig. 2). funbet i ftort Sutot Deb g-iffencr-gfet paa Øen £ifer= 
tarfoeitfiaf unber Sttøg paa grønlanbffe ©race. (£r nær beflægtet meb ben 
paa hofterne af ©øerrig, George og ©fctlaub forefommenbe M.brevipenne 
Gyll. (II. 234. 31. Schiødte 1. c Fig. 1.). 

Anthobium Sorbi Gyll. (II. 206. 8). (gt enfett (Sremptar, funbet af 
£otbøll, cg fom jeg i ingen £enfeenbe fan abffille fra banffe ©remplarer 
af ben famme 2(rt. 

(Snbøtbere tre 9(rter, opførte af D. SJabriciuS: Staphylinvs maxillo- 
sxis L. (St. balteatus Fn. grønl. 140 , fom angiøeg at forefemme nu og 
ba unber ©tene, men fem jeg alDrig bar feet fra ©rønlanb; og to fmaa 
9lrter, St. fuscipes (1. c. 141) cg St. lignorum (1. c. 142), fom jeg betler 
iffe fjenber, og om bøtlfe bet iffe reb bang Seffriøelfe fan afgjoreg, til 
bøilfen ©lægt eller enbog ©ruppe, be maatte øære at benføre, mebeng 
ber bog iffe fnneg at Pære ©runb tit at betøiøle, at be ere ©tapfynliner; 
forreften er bereg ^nbføbgret maaffee iffe futbfommen fiffer, efterfem 
ftabriciug fun b,ar truffet bem i ©rønlænberneg £t)tter, ben forjre 9lrt 
enbog fun eengang, bøorimob ben anben ftgeg at nære alminbelig i raabne 
Coftåbjætfer, en 2(ngiøelfe, fom Del maatte funne lebe til at finte ben igjen. 56 Byrrhi. — 3)en grønlanbffe Byrrhua (Cistela stoica Fn. grønl. 131) 
fyenføreå af 3 ette vflebt (Ins. Lapp. 92, 3) til Var. d. a\ B. fasciatus F. , 
fyøilfen SSarietet angioeå at øære ejenbommelig for bet t)øje forben. 
D. ^abrlciuS bar iffe funbet ben i bet ^xk, men fun i <£>ufe, og formober 
at ben er inbbragt meb 2ørt\ 

Simplocaria metallica (©titrm 2)eutfcf)l. %V\8. II. 111. 18. Za\. 34. 
$ig. B; Byrrhus picipes Gyll. I. 200.8). ©mieå at ocrre fjelben i ©røn- 
tanb. Ubbrebt i Saplanb og forefommer beåuben i ©teiermarf. 

Curculiones . — $ire 2lrter. 

Rhytidosomus scobina: nigropiceus unicolor, antennis pedibusque 
rufls, elytris callo huraerali protuberante , interstitiis sulcorum dorsalium 
angustis, acute elevatis, imbricato-dentatis, lateralium latis, convexius- 
culis, sublævibus, singulis serie punctorum simplici impressis. Long. 3 /4 Hn. 

2)enne mærfeiige 2lrt, fom jeg fun fjenber a\ et enejte, af Holbøll 
funbet (Sremplar (nu i bet Æongl. naturt). 27hifeum§ ©amltng), fraaer nær 
nof »eb Rh. globulus Herbst, fra l)oilfen ben bog let abfftlle§ t>eb fin 
ringere ©tørrelfe og be oorige til Diagnofen anoenbte ^jenbetegn. 5(f 
Slægten fjenbeå forøorigt fun ben nr^nceonte, ooer en ftor £)eel af (Suropa 
ubbrebte 2(rt, ber ogfaa, men fun fjelbent, forefommer i SDanmarf. 

®n Phytonomus, af getterftebt befremt fom Ph. elongatus (Gyll. III. 
99.31; Curculio elongatus Payk. Mon. Curc. 48. 45), ber iffe er befjenbt 
fom nogen bojnorbiff 9lrt og iffe engang forefommer t £aplanb; jeg maa 
imiblertib forfaaoibt flulte mig tit benne 23efremmelfe, fom jeg iffe fan iu> 
finbe noget ^unft i ©nllenbal'å ^BeffriPelfe, ber iffe fulbfomment pa§fer 
paa be grønlanbffe (Sremplarer. 

Zo Otiorhynchus-^lrter, ber begge forefomme i Sftarngbe, nemlig 

O. maurus Gyll. (III. 293. 24; Curculio nodosus Fabr. Fn. Grønl. 136: 
hab. in plantis montanis et in gramine, men iffe Curc. nod. Miill. Fn. 
Friedr.), ber er alminbelig i $urlanb, Caplanb, bi)bt neb i ©perrig og paa 
33ianb; og 

O. arcticus O. Fabr. (Fn. gr. 137; O. lævigatus Gyll. 292. 23; O. 
monticola Schenh. Curc. II. 603. 91), ber fyar en lignenbe ilbbrebelfe og 
tillige forefommer i ^nrenæcrne. 

Coccinellæ. — 3)en alminbelige grønlanbffe Coccinella (C. trifasciata 
Fn. Grønl. 133) er Ctransverto-guttata Faldermann (Ulustrationes Insector. 
ab ill. Bungio in China boreali , Mongolia et Mont. altaicis collector. i 57 Mém. de l'Acad. Impér. des Se. de St. Petersb. Sav. étrangers T. II. 
454. 97; Cocc. 5-notata Kirby Fauna boreali-amer. 230. 313. C. 5; 
Cocc ephippiata Zett. Ins. Lapp. 235. 9), ber er utbrebt neb i (Sanaba 
og i 9lfien coer Kurilerne cg gjennem Stberien til 3rfutjf, men iffe Pibeg 
at fordømme i (Surcpa. 

2il biSfe 21 9lrter, af bøtlfe tun IS ere mig befjenbte efter 2lutepfte 
(nemlig meb ^rat-rag af be 3 efter Fn. grønl. opførte Stapbbliner), femmer 
enbnu een, fem rimeligptté pitfelig bar fyjemme i ©ronlanb, ba ben a\\-- 
gipeé> at ferefemme i bet ^yrie (maaffee beg fun i lRcrrt)eten a] fmfé?), 
nemlig Sllpha pedlcularla (Fn. grønl. 122 , fem beg iffe laber fig ucfinbe 
eller eubeg biet meb JKimeligbeb gjætte paa ef'er tfabricit 23effrtoetfe. @nb= 
oibere opfarer gfabticiud te, fer Siben ubejtemmelige, Halticæ (Fn. grønl. 
134 cg 135), af fypilfe ben ene angiueé at Pære funben paa hæggene 
af en grønlanbff £r>tte, tm anben paa .ftaal i ban§ £ape Peb %xt- 
Deriféfyaab; beg^e turbe let oære inbførte fra 3)attmarf, icetmiubfie ben 
ubfie. (Subelig r)ar jeg feet negle 9(rter nebfeubte fra ©ronlaub, fem beelé 
meb jRimeligb/eb, beel§ meb Sifferfyeb funne anfeeé fem inbførte; nemlig 
Lathridius mmuttu L. , ber let fan Pære bragt bercp fra Sanmarf, eg 
Tomicus chalcographus L. , ber, ligefem CalUdlum fuscum F. , i etrjtert 
lilfælbe maa Dære inbfert meb Sømmer af 9iaaletræ, cm enb neppe fra 
Danmarf. 

Ulonata. 

If Ulcnaterneå Crben opfører ^abriciuå te 5frter, af bPilfe Den ene 
r)an§ Termes divinatorium (Fn. grenl. 181), fem ban egfaa fermeber, 
uben Smt>l er inberagt fra 2)anmarf. 9Seb ben anben, Libellula virgo 
(1. c. 152 , fem ban angioer at fyafe feet en enefte ©ang, altfaa, ba l)an 
iffe nærmer at bape fanget ben, tel fun f(pr»enbe cg i ncgen Qffftanb , er 
ber al ©aubfnnligfyeb fer, at ban er bleten ffuffet paa en eller anben 
3JJaabe. 91 1 ban anfører et færeget grønlanbff 9RaPn fer ben, funbe Peb 
førfte £jefaft frrneS at tale for tjané ftngfetffe, men taber al Setpbning, 
naar man bemærfer, at bet famme grønlanbffe Crb (Tuktursak) fenere ben 
(p. 200) mebbeleå fem 9Rarmct paa en Tipula. Ser er, iffe at tale cm 
anbre ©runbe imeb en Cbenaté, em enb fun en Agrions, tferefcmfr i 
©rønlanb, fun ringe Jftimeligbeb fer, at et faa iøjnefalbenbe ^snfeft fenere 
beftanbigt ffulbe Pære blecet ooerfeet, og flere Samlere, nacnlig 33at>l eg 58 

£ølbøU, ber begge meget gcbt fjenbte be mere ftemragenbe gronlanbffe 
^nfefter af Ubfeenbe, paøe fotfiffret mig cm, at be albrig paøbe feet nogen 
Sibelle i ©rønlanb. 3)en enefte fxffre grønlanbffe Ufonat btiøer faalebes 

Ephemera culiciformis Linn. (Fn. Sv. 1475), bet fpneå at Øa?te aU 
minbelig nøf, ffjonbt ben iffe opføres af D. ftabricius. 

Synistata. 

(in lille Hemerobius = 2lrt , nemlig H. obscurus Zett.' (Ins. Lapp. 
1049. 7) fpnes iffe at øære fieiben ; bet ©amme gjælber om tø ^brpganeet, 

nemlig 

Phryganea grisea Linn. (Fn. Sv. 1484), ber ogfaa forefommer i Sap 
ianb og jtotteften er atmiubelig eøet en flor 3)eel af ©utepa; pøorimob 
ben anben 2lrt, 

Phryganea interrogationis Zett. (Ins. Lapp. 1063, 12), ligefem ben 
nplig nceønte Hemerobius, alene fjenbes fra ©rønlanb. 

Dm ben af 0. Fabricius opførte Phryganea rhombica (153; falbei 
f ammen meb nogen af bis fe 9lttet, eller om ben øirfelig ff juler ben cegte Ctn= 
neiffe Urt, ber blanbt anbre ©reber ogfaa i Saplanb er pojjt alminbelig, 
laber fig neppe beftemme Peb pans Slngiøelfer. 

«&an omtaler ligelebes en ^brpganeelarøe, fom pan fanbt oøerpintrenbe 
unber Sfeit, og em pøis Uboifling pan øpftitler nogle gørmebninget. 
gfterat paøe angioet, at $!prpganee-i l arpen om ©ommeren forlaber ftt 
3ftør og ubøifler ftg i en ganffe np ©fiffelfe, unber ^Dilfen ben btiøer et 
tioligt, gtubff og buttigt føommenbe 3)pt, femmer ban paa et rigtigere 
©pot i jltt jtrar efter (p. 197) pttrebe Søiøl, øm ben ©fabning, ®røn= 
lænbetnes ^amiortof, pan par for Øje, bog iffe fnarere fnnbe øa?re en ©lags 
..pupa semicompleta" til et ganffe anbet £)pr, pøorøeb ban namneft tamfer 
paa en (Sppemera; ben er nemlig, fem bet fremgaaer af pans meget gobe 
23eff riøelfe , ingen anben enb Carøen til bane øflinguf eller Colymbetes 
dolabratus. Seb benne Sejligpeb.faaer man foreørigt enbnu ben £>plps= 
ning, at Phryganea- og Colymbetes-tfarøen ubgjøre sBæferrebens ,?Salmo 
rivalis Fn. grønl. 127) fcrncmfte Storting ; p. 177 ftges enbøg, at ban 
albtig pat funbet nøgen anben tføbe enb 3'ifefter i bene ftiffs 9Jiaøe, en 
Dmjtenbigpeb, fom itpaatoiøleltgt, i gørbinbelfe meø l)øab ban ellers an- 
forer fom (Sjenbømmeligt øeb bens tfeøemaabe, maatte funne øære til £jfflp 
øeb Sejfemmetfen af tenne Vareart. 59 Piezata. 

9fleb Unbtagelfe af en tilte, egfaa norbeuropceiff, 5lrt af Sentbreberneé 
familie, 

Nematus ventralis Dahlb. (Consp. Tenthr. 9. 91), cg to anfelige, 
toibt ubbrebte arftiffe fumler, 

Bombus hyperboreus Schønh. (Vetensk. Akad. Handl. 1809. I. 57. 
Tab. 3. Fig. 2. (Fem.); Apis alpina Fabr. Fn. grønl. 155; Bomb. arcticu> 
Kirby Suppl. to the App. of Capt. Parry's Voy. CCXVI (Fem.), cg 

Bombus balteatus Dahlb. (Bombi Scaud. 36. 8. (Fem.); Bomb. Kir- 
biellus Curtis App. to the Narr. of a sec. Voy. &c. by Sir John Ross 
LXII. (Mas; an etiam Fem.?); Bomb. arcticus Kirby 1. c. (Mas), be= 
ftaae be grønlanbffe Qjiegater , fem ere femne mig fer £?je, alene i 
^arafiter, meb £enft)n lit boilfe bet, i ^Betragtning af bet libet fritifte 
©tanbpunft, s -8earbejbetfen af be tatlcfe pavafitiffe ^jiejater enbnu i bet 
«£>ele inbtager i 33ibenffaben, bit bære en meget banffelig Cpgabe at be= 
fremme, b»crbibt be falbe fanimen meb eurcpceiffe 2lrter eller iffe. tyaa 
@runb af ben oberft fnappe Xib, ber er mig inbrømmet tit nærbærenbe 
9trtifel, maa jeg inbfframfe mig tit at cpregne btéfe 2)t)r fummariff, beg 
meb eraft 2lngtbelfe af Slægterne. 

2)e ©enbinger, jeg fyar feet, inbebolbe af (Sfyalciberneé ^amitte en 
Pteromalus; af 23rafenerneå en Aphidius, en Rogas, en Alysia, en Peri- 
litus og to Microgaxter-%iltz ; af 3cbneumenerne§ en Bassus, en Plmpla 
(ber i bøj @rab tigner P. examinator Grav., men bog er fcrffjeltig fra 
benne), en Banchus, tre Campoplex- s lhlex, en lille Therion, en Atracto- 
des, en S t Up nus , en Hemiteles, to Phygadeuon-Wxtex , to lchneumon- 
5trter, ben ene /. Lariæ Curtis (App. &c. to the sec. Voyage &c. by Sir 
John Ross p. LXI. 2. PI. A. Fig i., ber fra ben røbe $arbe, meb fybtl* 
fen ben ber er fremfttUet, »aneret til næften ganffe fort) cg to anfelige 
Cryptus-'Hxhx, ber ubmærfe fig beb at jtaae tignenbe eurcpceiffe 9lrter bberft 
nær i £unfjønnet, bborimcb bereé |>anner fjerne fig i bæfentltge «£>en- 
feenber fra be tilfoarenbe europæiffe 3lvterå fauner, ^fg mebbeter ber be 
23effrioelfer af biéfe to Sropter, jeg i mange 9lar bar fyabt liggenbe mellem 
anbre Dptegnetfer til ben grønlanbffe 5^una. 

Oryptus arcticus: niger, femoribus. tibiis tarsisque rufls , alis nigri- 
cantibus, abdomine rufo, petiolo nigro, abdomine maris lineari convexo. 

hunnen ligner baabe i ©tørrelfe, $ørm cg hegning ben genuine 60 

Cryptus obscums Gravenh. (Ichn. II. 548. 91), btoorimob £annen fjerner 
Ug meget fra ben ncebnte 9lrt§ £an, ber tffe er ben af ©rabenfyorft be= 
ffretme, men berimob Cryptus albatorius Yill. (Grav. Ichn. II. 536, 82). 
Unber 9Rami of Cr. obscurus ere imibtertib Jlere 2lrter fammenbianbebe af 
@rabenbi>rft; en af bem r)ar til £an Cr. leucostictus Grav. (Ichn. 538, 83). 

Fem. — Long. 3'/2 — 6 lin. — Caput transversum facie triangulari, 
dense nigropubescens, crebro minuteque punctatum Vertex brevis, lon- 
gitudine plus duplo latior, utrinque æqualiter valde deolivis. Frons pro- 
t'unde excavata, striga media longitudinali subtili impressa. Genæ latitu- 
dine oculorum, verticem v.-rsus paullo angustiores, trans^ersim modice 
convexæ, postice parum convergentes. Hypostoma altitudine frontis, sub- 
convexum, parte media ad longitudinem subelevata, striga parum distincta 
utrinque inclusa. Clypeus convexus, longitudine duplo latior, truncatus : 
anguli subrotundati ; margo omnis depressus, lævis. 

Antennæ paullo supra angulum inferiorem oculorum insertæ, thora- 
oem abdomenque longitudine æquantes, setaceæ, gracillimæ, brevissime 
pubescentes, 40-articulatæ. Scapus ovatus, apicem versus sensim angu- 
stior, oblique truncatus. Articulus flagelli basalis triplo longior scapo 
eoque triplo gracilior, cylindricus; reliqui articuli longitudine sensim 
descrescunt. 

Thorax capite multo latior, creberrime punctatus , pube nigra erecta 
densa obsitus. Scutum mesothoracis convexum , latitudine longius, di- 
stincte trilobum ; apex modice declivis, subacute rotundatus; fovea ante- 
scuteilaris profunda. Scutellum triangulare, elevatum, apice rotundatum. 
Epimera metathoracica a segmento mediali distincta. 

Segmentum mediale alarum anticarum insertioni nonnihil humilius. 
quadratum, posterius paullo angustius, quadripartitum. Pars antica su- 
perior, horizontalis, transversim convexa, clathrosa, areis sex: area prima 
anterior, transverso-linearis, secunda posterior, media, longitudine triplo 
latior, subarcuata, ceteræ quattuor minores, trapezoideæ, ad latera areæ 
secundæ utrinque sitæ. Partes laterales perpendiculares, inter partern 
anticam et epimera sitæ, his dimidio angustiores, biareolatæ: area anterior 
minor, subquadrata, area posterior major, rectangula. Pars posterior 
maxima, subconcava, valde declivis, quinqueangularis, areis nullis : margo 
ejus anterior superior rectus; margines laterales anteriores paullo intror- 
sum arcuati, marginem anteriorem longitudine æquantes; margines late- 61 rales posteriores recti, margine anteriori dimidio longiores, insertionem 
abdominis versus paullo convergentes, angulum acutum, tubereuliformem. 
cum marginibus lateralibus anterioribus efformantes. 

Spiracula gastrothoracica sat magna, ovalia, subperpendieularia, apice 
inferiori posterius paullo vergentia, in area antica partis lateralis seg- 
menti medialis sita; peritrema angustum, læve. 

Alæ sat amplæ , nigricariti-fuscescentes , squamulis nigris . stigmate 
venisque omnibus fusconigris; areola cubitalis intermedia quinqueangu- 
laris, satis parva, vena anteriori brevissima Vena infero-exterior areolæ 
cubitalis interioris subangulata, rami dividends vestigio. 

Pedes elongati. graciles, rufofulvi, coxis, trochanteribus condylisque 
nigris. his apice badiis. Condyli breves, annuliformes, sntura recta, trans- 
versa, a trochanteribus separati. Femora postica intermediis tertia parte 
longiora, cylindrica Tibiæ parce subtiliter spinulosæ. 

Abdomen, petiolo haud computato, capitis thoracisque longitudine 
scutum mesothoracicum æquans latitudine, ellipticum, dorso valde con- 
vexum, subtilissime reticulosum, totum saturate fulvo-rufum, rarius sub- 
castaneum, petiolo tantum nigro Segmentum primum longitudine seg- 
menti medialis; petiolus femoribus posticis nonnihil latior, pianus, api- 
cem versus dilatatus, subrecte ascendens; pars antica (Gravenh.) triangu- 
laris aut subquadrata, latitudine segmenti medialis, petiolo duplo latior. 
carinis duabus dorsalibus obsoletis : tubercula lateralia spiraculifera, angu- 
lum anticum partis anticæ efformantia, anguliformia aut obsoleta. spira- 
culo parvo, rotundato. Segmentum secundum omnium maximum, seg- 
mento tertio quartam partern longius: segmenta sequentia sensim magni- 
tudine decrescentia, sextum, septimum et octavum in ventrem conniventia. 
Yenter abdominis concavus, segmentis 1—6 medio carinatis. 

Terebra thorace paullo longior, compressa, rufa; apex a latere visus 
lanceolatus ; vaginæ angustæ, nigræ. 

Mas. — Long. 3 '/j — b l ji lin. — Antennæ capitis thoracisque longitu- 
dine, crassæ, setaceæ, rectæ, scapo breviore et multo crassiore quam in 
femina; articulus primus flagelli vix dimidio longior scapo; articuli tres 
sequentes inter se æquales, ceteri sensim magnitudine decrescentes. 

Abdomen, petiolo haud computato, capite thoraceque paullo longius, 
lineare, convexum, segmento mediali nonnihil angustius Petiolus line- 
rais, posterius vix dilatatus; pars antica petiolo vix dimidio latior, ob- 62 longo-quadrata, tuberculis lateralibus acute prominentibus. Segmentum 
secundum longitudine segmenti primi ejusque parte antica fere diraidio 
latius, oblongo-quadratum, lateribus obsolete rotundatum, apicem versus 
sensim paullo latius; segmentum tertium quartumque æquilata, nonnihil 
angustiora segmento serundo, oblongo-quadrata, lateribus rectis ; segmenta 
reliqua magnitudine sensim decrescentia Venter concavus, segmentis 
1 — 6 medio carinatis. 

Color pedum et abdominis dilutior magisque fulvescens. 

Cryptus Fabricii: niger, abdomine coeruleo, femoribus tibiis tarsis- 
que rufls, alis fumato-hyalinis; mas mandibularum macula orbitisque 
oculorum facialibus flavis, abdomine lineari convexo. 

Ichneumon moderator Fabr. Fn grønl. 198. 154. 

^unnen ligner ffuffenbe O. tarsoieucus Grav. (Ichn. II. 447. 19), 
fytoorimob faunen meget fjernet fig fra benne 9trt§ <£>an »eb fine tnffere 
og tortere antenner, fin tnffe Jborar og fin langt fortere og brebete, fer* 
efter tf fe affmatnebe 33agfrop. 

Structura partium speciei antecedenti afflnis, sed abdomen in utro- 
que sexu longius. 

Fem. — Long. 6 — 7 lin. — Caput et antennæ ut in Cr. arctico con- 
formata, pubescentia tamen brevior, grisescens, hypostoma magis eleva- 
tum, infra antennas subtuberculatum, et anguli clypei recti. 

Thorax capite parum latior, orebro punctatus; pubescentia parca, 
grisescens. Scutum mesothoraoicum modice convexum, latitudine parum 
longius, distincte trilobum, anterius vakle declive : apex fere perpendicu- 
laris, acute rotundatus, transversim obsolete impressus ; fovea antescutel- 
laris minus profunda quam in Cr. arctico. Epimera metathoracica di- 
stincta. 

Segmentum mediale alarum anticarum insertioni minime humilius, 
quadratum , lateribus posterius nonnihil convergentibus, quadripartitum. 
Pars antica superior, subhorizontalis, postice nonnihil declivis, transversim 
parum convexa, clathrosa, areis quattuor: prima anterior, media, trans- 
verso-linearis, latitudine triplo brevior; secunda media, posterior, sexangu- 
laris, transversa, longitudine duplo latior; tertia quartaque maximæ, tra- 
pezoideæ, latera arearum duarum mediarum occupantes, posterius acumi- 
natæ, spina acuta trigona terminatæ. Partes laterales ut in Cr. arctico 
confovmatæ, area anterior tamen major magisque quadrata. Pars posterior 63 maxiina, subeoncava, valde declivis, quinqueangularis, areis nullis: margr- 
anterior rectus aut arcuatus; margines laterales anteriores introrsum sub- 
arcuati, posteriores ejusdem longitudinis, insertionem abdominis versus 
valde convergentes, tuberculum acutum. spiuiforme, trigonum cum margi- 
nibus lateralibus anterioribus apiceque areolarum lateralium partis anticæ 
efformantes. 

Spiracula gastrothoracica sat magna, oblongo-ovalia. subperpendi- 
cularia, ih area antica partis lateralis segmenti medialis oblique sita: 
peritrema latum. planiusculum. læve. 

Alæ sat araplæ . fusco-hyalinæ , irideæ. squanmlis nigris, stigmate 
venisque omnibus fusconigris; areola cubitalis intermedia quinqueangu- 
laris, regularis, magnitudine media. Yena infero-exterior areolæ cubitalis 
interioris arcuata. vestigio rami dividends. 

Pedes quoad structuram omnino ut in Cr. arctico descripti, saturate 
rufl, coxis et trochanteribus nigris. condylis castaneis. 

Abdomen thorace fere duplo longius, elongato-ellipsoideum, latitu- 
dine mesothoracis, dorso valde convexum, subtiliter reticulosum, glaber- 
rimum, t^tum obscure cvaneum. nitidum. Segmentum primum nonnihil 
longius segmento mediali; petiolus linearis. femoribus posticis angustior. 
a latere visus parum arcuatus, pianus. lævis, apicem versus sensim dila- 
tatus ; pars antica triangnlaris, segmento mediali tertia parte angustioi . 
longitudine petioli sed triplo latior illo. carinis duabus dorsalibus obso- 
letis: tubercula lateralia spiraculifera, angulos anteriores partis anticæ 
efformantia. anguliformia. obtusa. spiraculo minuto. rotundato. peritre- 
mate angusto. elevato. Segmentum secundum tertiumque æquilata, sex- 
tum, septiumm et octavum ventre conniventia. Venter concavus . se^- 
naentis 1—5 medio carinatis. 

Terebra segmenta abdominis 2 — 8 longitudine æquans, compressa. 
rufa; apex a latere visus laneeolatus, marjdne inferiori subtiliter serrato : 
vaginæ latiusculæ, nigræ. 

Maa. — Long. 6 — 7 lin. — Caput macula media mandibularum, orbiti- 
facialibus totis et punctis duobus ad marginem oculorum interiorem flavi- 
Vntennæ ut in mare speciei antecedentis conformatæ. 

Areæ laterales partis anticæ segmenti medialis linea transversa elevata 
• iivisæ; tubercula breviora. 

Peiles femoribus. tibiis tarsisque rufo-fulvis. 64 

Abdomen lineare, convexum, segmento mediali tertiam partem angu- 
stius. Pars antica segmenti prirai segmento mediali triplo angustior, pe- 
tiolo paullo brevior et vix dimidio angustior. Segmentum secundum, 
tertium quartumque ejusdem latitudinis, secundum quarta parte longius 
primo. 

Glossata. 

Sif be talrige fyøjnorbiffe (Sommerfugle beftbber ©rønlanb iffe faa og 
betiblanbt flere, fem enorm iffe ere iagttagne længere mob 3Seft. De 
grønlanbffe Sirter ere beeié beffrebne af O. ^abriciug i Fauna grønlandiea, 
beelå af $Eof, 3 e tterftebt i fyanå Insecta Lapponica, beetå af Cefebbre i en 
Slffyanbting i Annal, de la Soc. Entomol. de Franee (Tom. V. 1836. p. 
389: Description de quelques Lépidoptéres nocturnes hyperboréens), 
beeté af @urtié i tillægget til Sfte^é'å anben Svejfe; negle af be nebenfor 
opførte Sirter ere benabnte af Dr. ©taubinger, en fmibig ttybff Cepibo= 
ptertft, ber i afoigte ©emmer gjerbe en (Srfurfion til^élanb, og bbem bet 
ifølge ijanl Ønffe 6leb eberbraget at beffribe be i be fjobenfyaønffe ©am= 
linger inbebolbte nr)e grønlanbffe Sirter til bet Slrbejbe, ban agter at ubgibe 
eber be bejnorbiffe ©IcSfatec. 3)et turbe bog let bære, at ben meb 23e= 
unttelfe af biSfe filter nebenfor mebbeelte Cifre , ffjønbt ben biftnof iffe 
optæller alle be Sirter, ber finbe£, eg maaffee beller iffe alle bcm, bet 
allereb e ere funbne i ©rønlanb, beg er falben noget rigeligere ub i nume* 
riff i&enfeenbe enb ben burbe bære bet i $erl)olb til l)bab ber af biftinfte 
Sirter birfelig bar foreligget 23effrioerne. 

Sif $apiliønerne§ familie fire Sirter, nemlig 

Årgynnis Chariclea Herbst Pap. 10. 125. 47. Taf. 272. Fig. 5. 6; 
Papilio Tullia Fabr. Faun. grønl. 143; Arg. arctica Zett Ins. Lapp. 899. 
18). efter jyabiiciuå fjetben, i 93unben af ft-jctbbalene beb $anben af 
33æffe. 3 Caplanb meget fjelben. 

Chionobas Balder Boisd. (Icon. Lep. 19. 189. 4. Tab. 39. Fig. 1. 

2. 3); 

Chionobas Bore Hiibn. (Pap. Tab. 29. Fig. 134 — 136); begge in> 
brebte gjennem ©iberien tit Saplanb og 9iorDfap og ben førfte tillige efter 
Sioiebubafé Slngibelfe til Sfitønb. 

(Mias Boothii Curtis (App. &c. p. LXV. 10 PI. A. Fig. 3. 4. 5 
og bene Varietet LXVI. II. PI. A. Fig. 6 fem C. Chione; C. Hecla 65 Lefeb. Ann. Soc. Ent. Fr. V. 384. pi. IX Fig. 3. 4, bccr ten urigtig 
angtttå fem ftammenbe fra $§Unb). (Sfier 3ame§ <£. SFtce« ifa?r 
truffen l\ia Slemften af Oxytropis campestris cg O. arctica. Sfjønbt 
een i ©ronlanb, at bomme efter te mange nebfeubte (Sremrlarer, iffe fan 
topre fjeiben, cg reb \in Storrelfe cg ffjeane focblgule %>\xt>e tnaa 
ubgjøre en af ben grcnlantffe ^nfefmerbens meft tojnefalbenbc ©fiffelfer, 
er Kzn beg iffe opført af Fabricius. 

9ccftuerne§ [familie er rigelig repraTenteret, tilbeel§ i ret anfelige 
9lrier. ^Dcrmbt ben Sarte, tfabriciué (p. 193 fcrtcrUer cm, cg fem i 9(aret 
1770 fortoprete alt (SkeSfel Det Sngmafii&if, tilhorer, fem ban fermober, 
Charæas graminis L. , eller ncgen af be nebenfer epførte 9lrter, »il iffe 
let funne afgjøre£ uben i ©renlanb felt). 

Agrotis quadrangula Zett. lus Lapp. 935. 4): — A. rava Herr. 
Schåff. Staudinger; — A. islandica Stdgr. — cg A. Dreusenii Stdgr. 

Xoctua Westermann* Stdgr. 

Hadena exulis Lefeb. (1. c. 392. PI. X Fig 2. Sabraber, cg ben? 
«£>un: H. gelata Lefeb. 1. c 393. Fig. 3: H. marmorata Zett. Ins. Lapp 
937. 2, Sapl.); — H, Sommeri Lefeb. I. c. 391. Fig. ])- — H. groen- 
landica Zett. (Ins. Lapp. 939. 9) — cg //. pirticollis Zett. (1. c. 939. 8). 

Aplecta occulta Rossi Var. implicata (Hadena) Lefeb. (1. c, 394. 
PI. X. Fig. 5). 

Plusia gamma L. (Fn. Sv. 1171); — PL interrogationis L. (Fn. 
Sy. 1172); — PL parilis Hubn. (Noct. Tab. 90. Fig. 422) — cg PL 
diasema Dalm. (Boisd. Ind. 93; Zett. 1. c 948. 6); be te forfte 9lrter 
aiminbelige, be to ftbfte meget fjelbne. 

Anarta algida Lefeb. (1. c. 395. Fig. 5), rtmeligDiiå gubtictl Pha- 
læna Myrtilli Fn. gr. 147. cg en afbe i flerft Sftamgbe ferefemmenbe 91r= 
ter; — A. amissa Lefeb. le. 397. Fig. 6. 7.), ligelebeS bøjjr atøiin« 
telig; — A, leucocycla Stdgr. — cg A. ridua Hubn. far lapponica 
Thunb. (Diss. Ins. Sv. 2. 42 . 

91 f i*batopnerne§ familie: 

Phcesyle polaria Boisd Duponch. Var. Brullei Lefeb. (1, c. 399. 
Fig. 8;; — Cidaria brumata Linn. (Fn. Sv. 1293. 

91 f iintal.terneé : 

Botys hybridalis Hubn. (Pyral. Tab. 17. Fig. 114; Zett. 1. c. 
971. 2). 

31 66 9lf Sortriceå: 

Teras indecorana Zett. (1. c. 989. 3). 

2lf Sineerneå: 

Eudorea centuriella Schifferm. Syst. Verz. (E. borealis Lefeb. 1. c. 
400. Fig. 9); — Pempelia carbonariella Fischer v, Roeslerst. (Abb. 30); 
— og Plutella senilella Zelt. (L c. 1001. 2). 

£)m nogle af be i Fauna grønl. unbet 9tr. 145 — 151 opførte og 
rimeligbiiå alle urigtigt beftemte $balcrner beb »Sjcelp af ^abricii 9rngibel= 
fer bille funne benfore§ meb nogen ©ifferfyeb til nogen af be obennæbnte 
9lrter, fnneå mig meget toiblfomt; futt om f)an§ Ph. Myrtilli antager jeg 
bet for fyojfr fanbfrjnltgt, at min Snbning af ben fom Anarta algida Lefeb. 
funbe bære at fajtbolbe. 

Antliata. 

2)e i ©rønlanb fimbnc 9lntliater ere (igefom ^snfefterne af be flefte 
anbre Drbener i fin £ib blebne mebbeelte tit $rof. 3 e tterftebt cg optagne 
i Ins. Lapp. @n enbnu fulbjtænbigere eg meb £>enft)n til 33et)anblingen 
enbeel grunbigere gertegnelfe er mebbeelt af (Statår. ©tæger i 9iatur= 
fyftcriff Xibéffrift, anben Øteffe, 1. 33. ©. 346—369. £ngen af biåfe 
fyorfattere b,ar taget neget Jpenfrm til Fauna grønlandica, bbor nitten 2lnt* 
liater ere opførte og flere nbe 9lrter ere cpfiillebe, eller til (Sitrti^'g 33c- 
ffribetfer og fortrinlige 9lfbitbninger i tillægget til $e§§'å anben $ejfe. 
2)en nebenfor mebbeelte Rcrtegnelfe er ubfaftet efter ©tcrger'§ 9lfbanbting, 
tun meb et ^ar goranbringer i SRcmenflaturen; beb en nerrmere Unber* 
fogelfe, enb jeg fer JJjebliffet fan faae Sib til, bille bijrnof enbnu et $ar 
anbre af ^abricii Senæbnelfer funne gjøreå gjcrlbenbe. 

2)en grøntanbffe 3Jit)g, gabricii Culex pipiens (171), r)enføre§, maa* 
ffee ncermejt paa ©uunb af f^abricti 33emærfning p. 210, af (£urti3 (App. 
&c. to. the sec. V. &c. LXXVI 26) til Culex caspius Pallas (Reise 
durch verschied. Prov. des Russ. Reichs I. 475. 78. d., t)bør ben frem* 
jtilleå altfer ufitlbftnmbigt til at en Sammenligning fnnbe foretaget), og 
beffrioes af åetterftett (Ins. Lapp. 807. 6) fem C. nigripes. £t>ab ^vibricin^ 
beretter om ben§ ma^febife iverefemft eg fmertefulbe ©Uf er i Dbereené- 
ftemmelfe meb bbab ber i faa mange iRejfebeffvioelfer fortælleå om be t)øj= 
norbiffc (Sgneå iDinggcplage. Wm afbøbe kollega, Dr. Ringet, fyar fortalt 
mig, at fyan paa \uu leure i ©rønlanb oftere l)ar feet Oteerfferne i l)an£ 67 >8aab faalebeå tilrette unter Otoeningen, at bereé 2lnfigter ooeralt bare 
6ebcrffebe meb Stcbjtrtber. 3 tillægget til 3ftc§§'§ anben Svejfe mebbeier 
Sameå (S. SRcgg, at 2J<nggene ben 22be 3uli i ben Danne 6cmmer 1830 
bleoe faa befoaprtige omborb paa ©fiber, at be fcrbinbrebe ftoihne fra at 
arbejbe (so extremely troublesome , as to prevent the necessary duties 
of the ship). £an lægger til, at ben »ifte fig i formelige ©foer (in per- 
fect clouds over the marshes), cg at benå Caroe, b&ab cgfaa ^abririuå 
tibiigere baobe anført, ubgjøt et offentligt 9Raering8inibbel for Ørreben 
(?the trout that inhabit the lakes.) 

Chironomus polaris Kirby (Suppl. to the App. ofCapt. Parry's Voy. 
CCXVIII; Curtis App. &c. LXXVII. 27. Pi. A. Fig. 14 og fagtenS cg* 
faa Ch. borealis 1. c. 28; Ch. hyperboreus Stæg. 1. c. 349. 2); — Ch. 
turpis Zett. (1. c. 811. 8?; Stæg. 1. c. 350. 3); — Ch. frigidus Zett. 
(812. 14; Stæg. 351. 4); — Ch. variabilis Stæg. il. c. II. 571. 44. cg 
1. c. 351. 5); — Ch. basalts Stæg. (351. 6); — Ch. byssinus Meig. (I. 
46. 56; Stæg. 352. 7); — Ch. aterrimus Meig. I. 47. 59; Stæg. 353. 
8); - Ch. picipes Meig. (I. 52. 74; Stæg. 353. 9). 

Diamesa Waltlii Meig. (Stæg. 353. 10;. 

Tanypus crassinervis Zett. (817. 1; Stæg. 354. 11); — T. picti- 
t>ennis Zett. (818. 5; Stæg. 354. 12); — T. tibialis Stæg. (354. 13). 

Ceratopogon sordidellus Zett. (820. 6. Stæg. 355. 14; Culex puli- 
<;ans (Iruffejl for pulioaris) Fabr. Fn. gronl. 211. 173.) @fter ^abricit 
beretning (igejaa befooerlig font ben grøntanbffe Simulia. 

Tipula arctica Curtis (1. c. LXXVIII. 29. PI. A. Fig. 15; T. rivosa 
Fabr. Fn. grønl. 156; T. nodulicornis Zett. 1. c. 841. 8; Stæg. 1. c. 355. 
15.) 

ftabriciug ftger, at ben er fitippig om (Sommeren i ©ropgfet oeb Øtannen 
af Scrffe; ^ameg (£. jRc§§ beretter berimcb i JKejfebeffrioelfen (1. c), at 
ren oifte fig i ligefaa ftor SDtcpngbe fom enggen, cg at ben« Saroe ubgjør 
en ocrfentltg £eel af forffjeUige ftugleå færing. 3 ban8 ftørtegnetfe ooer 
t>e paa Rejfen famlebe ftugte anføreé fom faabanne (p.XXX) Charadrius 
semipalmatus (hiaticula) og pluvialis; cgfaa en $ta,ige (gull p. LXXVIII . 
Der bleo aahnet eftetat ocere feet æbenbe i Sumpene, barbe en 3ftangbe 
Savoer i 2Tiaoen. 

Erioptera fascipennis Zett. (831. 9; Stæg. 355. 16.) ar 68 

Trichocera maculipennis (Meig. I. 214. 4? Zett. 853. 4; Stæg. 
356/17; Tipula regelationis Fabr. Fn grønl. 202. 157.) 

Boletina grenlandica Stæg. (356. 18.) 

Sciara iridipennis Zett. (827. 9; Stæg. 357. 19); — ■ »Se. flavipes 
Panz. (Fn. Germ. CI1I. 15; Meig. I. 283. 17; Stæg. 357. 20). 

Simulia vittata Zett. (803. 3; Stæg 357. 21; Culex reptans Fabr 
Fn. grønl. 210 172). — (gfter gtøbrictt 9lngiDel[e cifer ben ftg i 9lu= 
gufl [ammen meb ben gtenlanbffe Culex og er tjterft bejcccrlig (maxime 
infestans) cm Siftenen. 

Rhamphomyia nigrita Zett. Ins. Lapp. 567. Obs. ; Dipt. Scand. I. 
414. Obs. 1; Stæg. 357. 22; Empis borealis Fabr. Fn. grønl. 211 174.) 

Dolkhopus grønlandicus Zett. (Dipt. Scand. II. 528; Stæg. 358. 
23; Polichopus tibialis Var. b. Zett. Ins. Lapp. 711.) 

Helophilus grønlandicus Fabr. (Tabanus Fn. grønl. 208. 170; He- 
lophilus bilineatus Curt. 1. c LXXVIII. 30; Helophilus arcticus Zett. 
Ins. Lapp 295. 2; Dipt. Scand. II 678. 2; Stæg. 359 24); — H. 
borealis Stæg. (359. 25 ) 

Syrphus topiarius Meig. (III. 305. 47; Stæg. 360. 26; Scæva topi- 
aria Zett. Ins. Lapp. 599 4. Dipt. Scand. II. 723. 26;; — S. tarsatus 
Zett. (Scæva lunulata Ins. Lapp. 600 7. Obs.; Scæva tarsata Dipt Scand. 
II. 730. 33; Syrphus tarsatus Stæg. 360. 27); — S. lapponicus (Scæva 
lapponica Zett. Ins. Lapp. 598. 2? Dipt. Scand. II. 701. 3?; Syrphus 
lapp. Stæg. 360 28.); — S. ambiguus (Scæva Zett. Ins. Lapp. 608 
38?; Dipt. Scand. II 757. 60?; Syrphus ambiguus Zett. var.? Stæg. 
361. 29.); — S. hyperboreus Stæg (362. 30). 

Sphærophoria strigata Stæg. (362. 31.) 

Sarcophaga mortuorum Linn. (Fn. Sv. 1830; Volucella mort. Fabr. 
Fn. grønl. 206. 166; Stæg. 363. 32.) @ftøt ftataiciuS ffoffeaftS ttUigemeb 
ben fulgenbe 91 rt paa bet ©ælfyunbefjøb, ©ronlcenbeine ubbrebe tit Zex= 
ting paa flipperne, cg bevceb temmelig ffabelig. 

Musca erythrocephala Meig. .V. 62. 22; Stæg. 363. 33; Volucella 
vomitoria Fabr. Fn. grønl. 207. 167?); — M. grenlandica Zett. (Ins. 
Lapp. 657. 16; Stæg. 363. 34; Volucella cæsar Fabr. Fn. grønl. 207. 
168?) 

Anthomyia dentipes F. (Syst. Antliat. 303. 95; Meig. V. 144. 105; 
Stæg. 363. 35 ; — A. irritans Fall. (Muse. 62. 58; Meig. V. 134. 91; 69 Stæg. 363. 36); — A. frontata Zett. (Ins. Lapp. 669. 35; Stæg. 363. 
37); — A. trigonifera Zett. (Ins. Lapp. 669. 35; Stæg. 364. 38 ; — 
1 arctica Zett. (Ins. Lapp. 669. 34; Stæg. 36i. 3$) ; — A. triangulifera 
Zett. (1. c. 680. 83; Stæg. 364. 40); — A. scatophagina (Zett. 1. c. 
677. 69?; Stæg. 365. 41); — .4. striolata Fall. (Muse. 71. 77. Meig. 
V. 173. 156; Zett. Ins. Lapp. 684. 1U3; Stæg. 365. 42); — A. ruficeps 
Meig. (V. 177. 62 2; Stæg. 366. 43); — A. eiliata F. (Ent. Syst. IV. 
333. 87; Meig. V. 159. 134; Musca spinipes Fall. Muse. 61. 55; Stæg. 

366. 44). 

Scatophaga squalida Meig. (V. 252. 10; Stæg. 366. 45'; — S. 
litorea Fall. (Scatom. 4. 4; Meig. V. 254. 15; Stæg. 366. 46); — S. 
fucorum Fall. (Scatom. 5. 5; Meig. V. 253. 14; Stæg 366. 47). — 
£»crtebeé fce i Fn! grønl. 161—163 opførte 2lrter ferbdbe fig til btéfe, 
»il »er re nærmere flt beftemme; ffulbe ben fem nn beffretme Musca cloa- 
caris funne t»be§ paa nogen af bem (maaffee fem S. litorea? , faa »ilbe 
ftabrtcii 23encr»nelfe »ære at optage. (Snbotbere »il »ære at fammeniigne 
A. apicalis Curt. 1. c. LXXX. 33. 

Cordylura hæmorrhoidalis Meig. (V. 237. 17; Zett. Ins. Lapp. 731. 
27; Stæg 366. 48). 

Helomyza tibialis Zett. (Ins. Lapp. 767. 12; Stæg. 366. 49); — 
H. geniculata Zett. (1. c. 767. 13; Stæg. 366. 50). 

Piophila casei Linn. (Fn. Sv. 1850; Meig. V. 395. 1; Stæg. 368. 
51); — P. pilosa Stæg. 1. c. 368. 52 . 

Ephydra stagnalis Fall. Hydromyz. 5. 5; Meig. VI. 118.12; Stæg. 
369. 53). 

Notiphila vittlpennis (Zett. Ins Lapp. 718. 6 ? ; Stæg. 369. 54). 

Phytomyza obscurella Fall, (Phytomyz. 4. 8; Meig« VI. 191. 6; 
Stæg. 369. 55 . 

Suctoria. 

(Sn )paa ben grønlanbffe «£>are i SJurngbe førefemmenbe 5lrt opfører 
'iyabrtciug i Fauna grønl. fom Pulex irritans (221. 193). 

R" ynchota. 

$tre 2lrter, fom alle ere unbgaaebe ftabriciuS : 

Heterogaster grønlandicus Zett. (Ins Lapp. 262. 3), noget ftørre og 
mørfere enb »or paa £ebegrunb faa alminbelige 9lrt, H. Thymi Wolff; 70 en lille fmubfigt guul Jettigenie af noget ejenbemmeltg Sugning: 
Cicada lividella Zett. (1. c. 290. 5); 

en 93tab(uu§, Aphis punctipennis Zett. (1. c. 311. 7), ber fornemme* 
lig fnne§ at fyaoe hjemme paa 23itfen og forefommet inbtil langt neb i 
©berrig; og 

Dorthesia Chiton Zett. (l. c. 314. l), i ©rentanb alminbelig unber 
2J?o3 og ©tene; jeg fyar fun feet ben »eb fin regelmceåfige 23eta?gning 
meb fnefybibe QSorffjapt mcerfelige «£>un, men albrig nogen <£>an. 

S phunculata. 

©rønlcenberneå Pediculus <Fn. grønl. 215. 182), om fybilfen Fabricius 
mebbeler nogle Policer, tilhører rimeligbiié, Ugefont Negerracens, en fetb* 
ftambig 2lrt. 

Mallophaga. 

3 Fauna grønl. opføreå en 2lrt paa ben grentanbffe £unb (P. canls 
215. 183;, ber nærmejx bil borre at fammenfyolbe meb Trichodectes canis 
De Geer Mém. VII. Tab. IV. Fig. 16, og af ftjererbere 3lrter paa be %\\$\t, t)au 
nabner fem Corvus Corax, Anas Clangula, Uria grylle, Pelecanus Bassanus, 
Larus glaucus, Tringa striata, Charadrius hiaticula og Tetrao Lagopus, og 
af fybilfe flere ere opjtillebe fom nbe. £eab ber i nbere £ib er famlet eg 
nebfenbt af benne Drben, er meget libt; ber er at ©rune til at antage, at 
2lrterne§ 2lntal maa bære temmelig flort i ©ronlanb. 

Thysanura. 

3eg fyar iffe t)abt Cejligljeb tit at at fee noget i ©rønlanb funbetStyr 
af benne Drben, fom rimeligbii§ ncermejt paa ©runb af 93anffeligt)eber beb 
3nbfamlingen og Dpbebaringen foneå at bcere bleben albeleé ferfømt a\ 
be nbere ©amlere; Wrterneå 2lntat er neppc faa ubetnbeligt. ^abriciuS 
opfører 6 fom Podura-2(rter iFn. grønl. Nr. 175—180), af fybilfe be to 
fibfte, P. maritima og ifcer P. humicola, fom l)an fenere nærmere t)ar 
fremjiillet i fin Sltøanbling i $Kn ©amt. af bet Æcngl. 2). SBibenff. ©elff. 
©fr. II. p. 297. $ig- 1 , ncf bille boere til at gjenfjenbe. P. maritima 
angiber ban fom alminbelig beb «£>abet, bbør ben i (Sbbetiben jpringer om* 71 

frtng paa be *Banbpt)tter, ber ere bleone tilbage i ^orbnbntnger i flipperne, 
inbtil bet tilbagetroebenbe <£>ap jager ben fyojere op paa ^njren. 

Araneæ- 

gruben ben alminbelige grønlanbffe Lycosa, af ^abrieiu§ urigtigt be* 
ftemt fem A. saccata, cg fem er tet enefte S>r)t af benne £?rben, jeg bar 
feet fra ©rønlanb, anføres en Athu eg tre fmaa 2lrter, ber øanffelig Dille 
funne gjenfjenbe«, i Fn. grønl. 204—208. 

Opiliones. 

(£n Phalangium(?), mig ubefjenbt, opført fom Ph. opilio i Fn. grønl. 
225. 203. 

Acari. 

<£>oab jeg af benne Drben bar feet fra ©rønlanb inbfframfer ftg til 
en anfelig Bdella, ber forefanbtes* i bet $gf. naturfj. SDcufeumS 9Jcaga$in, 
og fom for en lang CRcrffe af 5lar fiben er nebfenbt a\ Æielfen. 3 Fauna 
grønl. opføres 9 3lrter unber Uir. 194 — 202. 9lf megen SntereSfe e r ben 
p. 221 mebbeelte Unberretning, at ©rønlamberne forjtaae at ftnbe og ub* 
brage ^natmiben. 

Pycnogona. 

3 ^orbelb til boab man af benne ligefaa forfømte fom interegfante 
Drben fjenber fra anbre (£gne maa ©rønlanb anfeeS fer rigt, eftecfom ibet= 
minbjre otte jiffre 3(rter Peb ^røner'g »igtige Slfbantling ere bleone be= 
fjenbte fem 23eboere af ©rønlanbS Stranbbrebber; nemlig 

Nymphon grossipes Kr. (drøner i Dcaturb). JibSffr. 2. Øt. I. 108. 1 ; Py- 
cnogonum grossipes Fabr. Fn. grønl. ;210); — N. longitarse Kr. (1. c. 
112. 4); — N. brevitarse Kr. (1. c. 115. 6); 

Eurycyde hispida Kr. (Zetes hispidus Kr. 1. c. 117. 7); Pallene 
spinipes (1. c. 118. 8; Pycnogonuni spinipes Fabr. Fn. grønl. 211); — 
P. intermedia Kr. (1. c. 119. 9); — P. discoidea Kr. (1. c. 120. 10); 

Phoxichilidium femoratum 3Ratt)fe (Dcaturf). ©elff. <&fr. V. I. 201 
(Nymphon); Kr. 1. c. 122. 11: Pycnogonuni grossipes Var. Fabr. Fn. 
grønl. p. 231; ; eg maaffee 72 Pycnogonum litorale ©trøm (©ønbm. Seffr. I. 209. Zab. I. $ig. 17; 
Fabr. Fn. grønl. 212; Kr. 1. c. 126. 15), fom ftabriciuå mener at t)ar>e 
feet, men iffe fencre gjenfanbt i fine (Samlinger. (Snbelig fyentufer bruner 
(1. c. p. 91**) til „ben af Sabine unber 9carmet Phoxichilus proboscideus 
beffretme, fcrmpemceéfige (2'/«.* lange) 2ht, fem er fnnben »eb Sen SRotb« 
©eergta, forfaatubt bet bar -JHimeligfyeb for fig, at ben egfaa Pil fcrefomme 
»eb ben gtøntønbffe $t)ft". 

bopoda. 

Oniscus sp. (O. asellus Fn. grønl. 228), efter $abricut§ fun eengang 
funben unber raabent Jømmer og ifølge f)an§ 53effrieelfe forffjellig fra ben 
Sinnetffe 3trt. 

Asellus aqitaticus L. (Fn. grønl. 227; A. grønlandicus ? Kr. Arophip. 
90. 36), i ferffc Sanbc. 

Oniscus marinus Fabr. (Fn. grønl. 229 ; Jæra nivalis Krøyer Amphip. 
75. 90. 37?); efter $abriciu§ i talløå 9Jiamgbe paa ©tranben unber £ang 
og ©tene cg ben mgttgfte kapring fer Anas Boschas. 

Amphipoda. 

S)en atminbeligfte grønlanbffe Sangtcppe er ligefem paa Pore jfyfter 
Gammarus locusta Mont. (Oniscus pulex Fn. grønl. 231). ©em en 91rt, 
ber egfaa unberttben fUger ep i iangen og ligelebeé er aabfelabeube, nærmer 
tyabririuå en Oniscus cicada n. 233), Der af $røper anfeeå fer at Pære en 
Anonyx eg nærmeft A. gulosus Kr. OJkturb. Sibéffr. 9R. SR. I. 611); 
fyttortebeå ben famler fig Peb 23(ebet af en bræbt ©ælfyunb eg em benå 
jl'rigsfcrfyetb til Gammarus locusta berette« p. 256 cg 259. ©cm fcre= 
femmenbe paa ©tranbbrebbene nærmer ^abriftug enbnu to anbre, iffe 
nærmere befjenbte 21mpl}ipober, Oniscus arenarius n. 234 og O. Stremianus 
n. 235. 

Entomostraca. 

3lf ©tranbbrebé* eg ?$erff»anbg=9lrter ere beffrepne: 

Nebalia bipes Fabr. (Krøyer Amphip. 91. 40; Gaturt). Sibsffr. 2 $. II. 

436; Cancer bipes Fn. grønl. 223), paa fanbebe ©tranbbrebber, ifcrr 

t>eb ^lebmunbtngerne. 73 Branchipus paludosus Miill. (Zool. Dan. Tab. 48; Kr. Amphip. 91. 
41; Cancer stagnalis Fabr. Fn. grønl. 224), tiifjelb?, i ftaaenbe 93anbe. 

Daphnia rectispina Kr. (Amphip. 91. 43; Daphne pulex Fabr. Fn. 
grønl. 238), otmiubelig i ftaaenbe SBanbø. 

Lynceus lamellatus (Miill. Entomostr. 73. Tab. IX. Fig. 4 — 6?; Kr. 
Amphip. 92. 44). 

Apus glacialis Kr. (Gaturt). SEibSffr. 2 9t\ II. 431), egfaa forcfommenbc 
X>aa S§(anb. 

(Sammenfatter man, bbab ber i benne fortegne (fe er omregnet af 
3nfefterne§ cg Slradjniberneå ^(aéfer, bil antallet iffe betebe fig til fitlbt 
180 <?(rter. SS i l man, i betragtning af ben Ufulbftanbigbeb, meb fybilfen 
i far enbeel af be (abere permer cg nabnlig SDkllcphagevne funne fcrub= 
fertteg at bare reprafenterebe i Ciften , afrunbe Jollet beb at fertte bet til 
200, faa bltber bet enbba fyatbtrebfinbétbbe ©ange minbre enb 2>anmarf§ 
5auna, naar benne beregneå fem omfattenbe Øerne cg -Salbøen til (Siberen, 
fon anftaaeS at belobe ftg til. ©om et af be mefr farafteriftiffe Jrcef i 
ben gronlanbffe ftauna fan utfjopbeS bet eberbejenbe antal cg ben tilbede 
masfebife £?ptraben af faabanne 3nfef torter, ber tilbringe Sarbelibet i 
fevff SSonb cg 2JJcrabfer cg fem beb at afgibe en bafentlig faring for 
gugte cg ftiffe blioe af en iffe ringe 33etbbning for 2JZenueffet§ (giifrenta 2)en forte Tib af et $ar Uger, ber af ben errebe Ubgiber af bette 
93a>rf bar baret mig inbrømmet til foranjiaaenbe 9lrtifet, cg fem beb anbre 
6tubier, ber iffe ftrar funbe b,en(ægge§, (igefem beb ftoreteréninget cg 
anben @mbeb£gjerning er bieben inbffranfet til minbre enb bet £albe, maa 
tjene til llnbffnlbning fer, at 9lbffilligt, cm bbitfet man funbe anfee fig 
fer berettiget til at bente befiemtere Oplivning af mig, er blebet fyenftillet 
tit bberiigere llnberfogelfe. 3)cg ligger ©runben bertii i flere Jitfalbe til- 
lige i lltitftraffeligbeben af be gronlanbffe (Samlinger, SJiufeet fer Jiben 
er i 23efibbe(fe a\\ be inbffranfe fig nemlig, l)bab Snfeftet eg Slradmibet 
angaaer, foogobt fem ene til bbab jeg l)ar funnet ffoffe tiføeje beb $job 
og 23ntte, cfte fro anben eller trebie £aanb, meb llnbtagelfe af et lille, 
men meget bo-rbifulbt 33ibrag fra ben fortrinlige ©amter ^elboll, ber blanbt 74 

anbet tnbefyotbt ben gronlanbffe Sfticralftmma og ben ot-enfor opførte noe 
5Kl)t)tibofomu£. 3)er et faalebeå fra SJiufeetS ©ibe al 2lnlebning til at 
ønffe, at be i ©ronlanb befatte SDfønb, ber f)at>e ar»et D. ^abricii og 
«5clbølT§ 3^ec for Canbetå Sauna, ogfaa tulle intereéfere ftg for at fee ben 
rigeligere repræfenteret i .ftjøbenfyaoné offentlige entomologiffe ©amiing enb 
ben nu er. gortegnclfc oucr ©ronlanbs SSIøbbtjr 

af 

Molliisca Grøiilandica. 

Ord. I. Geophila. 

Gen. 1. Limax L. 
*1. L. agrestis L. (ifølge Worrnskiold.) 

Gen. 2. Vitrina Drp. 

2. V. angelicæ Bk. & Møll. Pfr. 

Den nydelige lille Moepatte. Olaf. & Poulsens Reise i Island. 
Helix pellucida Fabr. F. gr. 

Gen. 3. C o nu lu 8 Fitz. 

3. C. Fabricii (Helix) Bk. & Møll. Pfr. 

Gen. 4. H e 1 i c e 1 1 a Lam. 
*4. H. Steenstrupii n. sp. 

Helicella sp. Stp. Conch. von Island. * Betegner at Artens Forekomst paa Grønland ikke er sikker. 
! Betegner at Forfatteren har seet autentiske Exemplarer. 76 

Helix nitida Fabr. F. gr. n. 385 verosim. 

Helix alliaria Forbes, Britt. Asoss. 1839. p. 142. 

Gen. 5. Helicogena Risso. 
*5. H. (Tachea) hortensis Miill. (Igaliko. Wormskiold). 
Helix subglobosa Binney. 

Gen. 6. Pupa Drp. 

6. P. (Vertigo) Hoppii Møll. Pfr. 

Pupa Steenbuchii Bk. 1847*). 

Gen. 7. Succinea Drp. (Neritostoma Kl.) 

7. S. grønlandica Bk. Møll. Pfr. (Kuksuk.) 

Succinea putris L. var.? Stp. Conch. v. Island*). 

Ord. II. Hygrophila- 

Gen. 8. Planorbis Guettard. 

8. P. (Nautilina) arcticus Bk. & Møll. Dkr. 

Gen. 9. Limnæa Lam. 

Sbg. Limnophysa Fitz. 

9. L. Vahlii Bk. & Møll. 

10. var. a. nitens. L. Pingelii Bk. & Møll. 

(I en Dam ved Nepisetsundet). 

11. var. jS. leucostoma. L. Mølleri Bk. 1847. 

L. grønlandica Jay. Cat. (Bk. olim). 

12. var. y. malleata. 

13. var. d. parva, peristomate sæpe soluta, linea elevata 

parietali. 

14. L. Wormskioldii Bk. 1847, Species intermedia. T. umbili- 

eata, solidissima; spira elongata, acuminata; sutura 
profunda; apertura semilunari. interdum soluta, 

15. L. Holbøll! Bk. & Møll *) 24ter Versammlung deutscher Naturforscher in Kiel 1846. 77 Gen. 10. Monotigma Gray. Sow. Man. 1839. 

16. M. (Menestho) albula (Turbo). Fabr. Møll. Stimps. 

Pyramis striatula Couthoy. Bost. Jourri. 

Gen. 11. Scalaria Lam. (Scala Kl.) 

17. S. grønlandica Perry Conch. 1811. 

Turbo clathrus grønlandicus Ch. XI. f. 1878. 79. 
Scalaria communis var. Lam. 
Scalaria planicostata Kiener. 

Sbg. Acirsa n. 

18. S. borealis Bk. Geol. Proe. 1841. Bronn. Index. Pal. 

Scalaria Lyell. OH the Rising of Sveden, t. 2. f. 11. 12. 
Scalaria Eschrichtii Holb. & Møll. 
Scalaria undulata Sow. Thes. 

Gen. 12. P h i 1 i n e Ascan. (Bullæa Lam.\ 

19. P. quadrata S. Wood. Bullæa granulosa „Sara" Møll.? 

20. P. punctata (Bullæa) Møll. non Adams. 

Gen. 13. Cylichna Loven. (Oliva Klein). 

21. C. alba (Bulla) Brown. Loven. 

Bulla corticata Bk. Møll. 
Bulla triticea Couthoy. 

22. C. Reinhardi Holb. & Møll. (Bulla oryxa Totten?) 

Sbg. Roxania Leach. 

23. C. insculpta (Bulla) Totten. Gould. 

(Bulla Reinhardi Møll. p. p.) 

Gen. 14. Utriculus Brown. 

24. U. turritus (Bulla) Moll. Bulla obstricta Gould.? 

Gen. 15. Diaphana Brown. (Amphisphyra Loven). 

25. D. debilis Gould. Phil. 

Bulla subangulata Møll.! 
A globosa Loven? 78 

26. var. a. spira anguste umbilicata. 

27. var. §. spira clausa. 

Ord. III. Gymnobranchia. 

Gen. 15. Dendronotus Alder & Hancock. 

28. D. Reynoldsii Couthoy. Bost. Journ. 

Doris arborescens Fabr. (Tritonia) Mali. 
Amphitritidea Fabricii Bk. 1847. 

29. jun? Tritonia Ascanii Møll. 

Gen. 16. Doris L. 

30. D. liturata Bk. Møll. ' 

Doris muricata (Miill.) Sars. 

31. D. acutiuscula Stp. Møll. 

32. D. obvelata Miill. 

Gen. 17. Polycera Cuv. 

33. P. Holbøllii (Euplocamus) Møll. 

34. P. sp. altera ex icone Holbøllii. 

Gen. 18. Proctaporia n. 
*35. P. fusca (Doris) Fabr. F. G. lig. 10. 

Gen. 19. Aeolis Cuv. 
36' A. salmonacea Couthoy. Bost. Journ. 
Doris papillosa Fab. 
Aeolis papilligera Bk. 1847. 
Aeolis bodoensis Møll. non Gun. 

37. A. bostoniensis Couth. Omenak. Olrik. 

38. A Olrikii n. sp. art*. A. gymnotæ Couth., sed utrinque 

fasciculis c. XII. fasciculornm papillis confertis, in linea 
recta transversa digestis; dorso nudo. 

Gen. 20. Tergipes Cuv. 

39. T. rupium Møll. 79 

Ord. IV. Gymnosomata BIv. 

Gen. 21. Clione Pallas. 
40. C. limacina Phips. (Gr. Augursak. Ataursak). 

Clione papilionacea Pallas. 
Clio retusa Miill. Fabr. 
Clio borealis Brug. Ord. I. Tænioglossata Troschel. 

G e n. 22. O n ch i d i o p s i s Bk. 

41. O. grønlandica Bergh. 

42. O. sp. n.? (leg. ill. Dorph.) 

Gen. 23. Mar senina Gray. 

43. M. grønlandica (Sigaretus) Møll. 

Marsenia grønlandica Bergh. (Bk.) t. v. f. 12? 
Oxynoe glabra Couth. verosim. 

Sbg. Oithonella n. 

44. M. micromphala Bergh. 

Gen. 24. Velutina Fie ni. Gray. BIv. 
Sbg. 1. Velutella Gray. 

45. V. flexilis Mont. Lask. 

V. plicatilis Loven non Mull. qvæ Akera bullata (Fabr.) 
Sbg. 2. Velutina Flmg. 

46. V. lanigera Møll.! Sars! 

H. haliotoides Fabr. sec. mss. autoris. 

47. V. haliotoides (Helix) Miill. Møll. Loven. 

48. var. grandis. Nerita bullata Ch. x. p. 307. f. 1598-99. 

Bulla neritoidea Ch. 1. c. lin. 20, Julianehaab. 80 Sbg. 3. Limneria H. & A. Adams. 

49. V. zonata Gould. (Godthaab Holb.) 

Galericulum undatum Brown teste Gould. 
49a. var. grandis. Velutina canaliculata Bk. 1847. (Arsut Barret.) 

Gen. 25. Lacuna Turton. 

Subg. 1. Epheria Leach. 

50. L. vincta Mont. 

Turbo divaricatus Fabr. non L. (Lacuna) Møll. Loven. 

51. L. glacialis Møll. Middend. 

Sbg. 2. Lacuna Tmt. (Temana Leach.) 

52. L. pallidula Da Costa. Møll. 

Gen. 26. Littorina Fer. (Cricostoma Kl.) 

53. L. gronlandica Ch. Mke. 

Nerita littorea Fabr. 
T Davidis Bolt. 
L. castanea Desh. 
L. patula Jeffr. 

54. var. lævior. Nerita littoralis Miill. prod. 2953. Fabr. 
Lit. palliata Say. 

Lit. arctica Møll. 
'55. L. obtusata L. an nionstr. præcedentis? 

Gen. 27. Natica Adanson. 

56. N. aflinis (Nerita) Gm. 

Natica clausa Sow. 
N. 6'epteiitriorialis Bk. Møll. 
N. consolidata Couthoy. 
Ootheca Mohr. Isl. t. VIL f. 2. 

Gen. 28. Mamma Kl. 

Sbg. 1. Lunatia Gray. 

57. M. gronlandica Bk. Møll. Loven. 

Natica pallida Brod & Sow. ? 81 Sbg. 2. Mamma Kl. ? 

58. M. borealis Gray. 1839. Bechy. Voy. t. 37. f. 2. 

jun. Natica immaculata Totten. 
N. nana Møll. 

Sbg. 3. Amauropsis. n. 

59. M. islandica (Nerita) Gm. 

Natica helicoides Jobnst. 

60. var. N. fragilis Sab. Natica cornea Møll. 

Gen. 29. Am aura Møl). 

61. A. candida Møll. H. &A. Adams. Gen. t. f. 

Gen. 30. Bithynia Leach. 
*61. B. tentaculata L. (Ny Herrenhut. Martens.) 

Paludina impura Drp, 

Gen. 31. R i s s o a F r e ni i n v. 

Sbg. 1. Paludinella Pfr. Bk. 

62. R. saxatilis Møll! 

Trochus striatellus Fab. non L. 
Rissoa arctica Loven ! 

63. R. globulus Møll. 

Sbg. 2. Onoba H. & A. Adams. 

64. R. castanea Møll. 

R. exarata Stimps. Sh. N.England p, 34. t. 1. f 3 verosim. 

65. R. scrobiculata Møll. 

Gen. 32. Rissoella Gray. 1 848. (Jeffreysia Alder.) 

66. R. eburnea (Rissoa) Stimpson. Bost. Journ. Proc. IV. 14. 

Shells, of N. England p. 34. t. 1. f. 1. sed spm. grønlandica 
differunt: labro medio coarctato et columella torta. Møller In- 
dex. Addende Nr. 4. Gasteropus. (Godtbaab 60 Favne Holb.) 

Gen. 33. Skenea Flemg. 

67. S. planorbis (Turbo) Fabr. Møll. Loven. 

32 82 Gen. 34. Cyclostrema Marryat. 

68. N. costulata (Margarita) Møll. Forbes & Hanl- 

(Godthaab 60 Favne Holb.) 

Gen. 35. Turrite I la Lam. 

69. T. erosa Couthoy. Bost. .Tourn. 

T. polaris Bk. & Møll. 

Sbg. Mesalia Gray. 

70. T. reticulata Michel & Adams. Bost. Journ. 

Turritella lactea Møll. 

Gen. 36. Cerithium Adanson. 
Sbg. Bittium Leacb. 

71. C. arcticum nob. (Sukkertoppen 65 Favne Holb.) 

Turritella? costulata Møll. nec Lam. nec Riss. 

Gen. 37. Trickotropis Brod & Sow. 

72. T. borealis Brod & Sow. 

T. atlantica Bk. 

73. T. conica Møll. 

(Ved Fladøerne 30 Favne; Søndre Strømfjord 60 Favne.) 

Gen. 38. Aporrhais Aldrovand. 

74. A. occidentalis Bk. (Et Brudstykke fra Dr. Vahl.) 

Gen. 39. Cancellaria Lam. 

Sbg. Admete Kroyer. 

75. C. viridula (Tritonium) Fabr. Adams. Gen. t. 29. f. 5. 

Admete crispa Møll. 
C. buccinoides Couth. 
C. Couthoyii Jay. 

Ord. IL Tozoglossata Trosch. 

Gen. 40. Pleurotoma Lam. 

Sbg. Ischnula Clark. (Pleurotomina Bk.) 83 76. P. turricula Mont. var. 

Subsp. 1. Murex angulatus Don. 
Defrancia nobilis Møll. 
Pleurotoma Mølleri Reeve f. 324. 
Defr. lactea Møll. teste Reeve. 

77. Subsp. 2. Defrancia scalaris Møll. 
Fusus turriculus Gould. 

78. Subsp. 3. Defrancia exarata Møll. 
Pleurotoma rugulatus „Møll." Reeve f. 345. 

79. P. Woocliana Møll. 

Pleurotoma leucostoma Reeve f. 278. 
D. reticulata Vahl. teste Reeve. 
D. harpularia Couth. teste Loven. 
Tritonium roseum Sars. Loven Nr. 89. 

80. P. elegans Møll. non Scachi. 

Tritonium declive Loven Nr. 92 ? 

Sbg. Oenopota Morch. 

81. P. pyramidalis Strøm. 

Subsp. 1. Fusus pleurotomarius Couth. 

Defrancia Vahlii Bk. Møll. Reeve. 

82. P. cancellata (Fusus) Michel & Adams. 1841. 

Defrancia cinerea Møll! 
Tritonium Pingelii Sars! 

83. var. purpurea. D. Pingelii Bk. Møll. 

84. P. violacea Mich. & Adams. 

Defrancia cylindracea Møll. 
Pleurotoma greenlandica Reeve f. 343. 
D. suturalis Møll. teste Reeve. 

85. var. spira brevior PI. livida Reeve f. 316 non Møll. 

86. var. ventricosa. Defrancia Beckii Møll. 

87. P. borealis Reeve. f. 277. (Errata.) 

Defrancia scalaris „Vahl." Reeve olim. 
Defrancia livida Møll. (non L.) 

32* 84 88. var. ventricosa, pallida. 

Defrancia viridula Mell. non Fabr. 
Pleurotoma decussata Couthoy non Brown. 

Ord. III Ancistroglossata. 

Gen. 41. Tritoniuni Miill. 

89. T. glaciale L. Ch. Lam. 

Buccinurn carinatum Phips. Voy. 
"90. T. Hancockii nob. B. gTonlandicum Hane. Reeve non Ch. 

91. T. scalari forme Bk. & Moll. 

Buccinum tortuosum Reeve f. 11. 
B. tenue Gray Reeve f. 27? 

92. T. undatum I.. Midd. Beitr. p. 482. 4 f. 3. (Holb. Olrik). 

93. T. Donovani „Gray". Reeve f. 2. (Olrik). 

94. T. gronlandicum Ch. x. p. 177. 

Tritoniuni undatum Fabr. 

Buccinum < yaneum Brug. Bk. Møll. Loven. Sars. 

Buccinum boreale Leach Rozet Joum. 1819. p. 464. 

95. var. a. B. hy-lrophanum Hancock. 

96. var. p. B. tenebrosum Hancock. An. vol. 18. t. V. f. 12. 

97. var. y. B. Humphreysianum Møl!, non Bennet. 

98. T. undulatum Møll. 

Buccinum glaciale Don. Brown, verosiw. 

Buccinum tubulosum Reeve. 

Buccinum labradorense Reeve ! 

Buccinum undatum Midd. Beitr. 482 non L. 

99. T. Humphreysianum Bennet? 

Buccinum eiliatum Reeve f. 1.? non Fabr. 

100. T. eiliatum Fabr. Møll. 

Buccinum Mølleri Reeve f. 29. 

Buccinum tenebrosum var. borealis Midd. Beitr. t. 3 f. 7. 8. 

101. var. læ vioi. 35 Gen. 42. Fusus Klein. 

Sbg. 1. Xeptunea Bolten. 

102. F. despectus L. Fabr. 

103. var. Tritonium fornieatmn Fabr. 

Vov. de la Recherche tab. 2. spm. orig. Fabricii. 

104. var. Fusus carinatus Pennant Lam. 

105. F. tornatus Gould. var. (leg. Holb. spm. 1. 

Fusus borealis Phil. Abbild. 

Sbg. 2. Tritonofusus (Bk.) n. 

106. F. Kroyeri, Møll. Arsut L. Barret. & Holb.) 

Fusus arcticus Phil. Abb. 

107. F. latericeus Møll. ! 

Tritonium inearnaturu Sars! Reise til Lofoten. 
Sbg. 3. Sipho Klein. 

108. F. islandicus Ch. 4. f. 1312. 13. (Dr. Pingel.) 

Tritonium antiquum Fabr. non L. 

109. F. Holbøllii Møll. 

110. F. propinquus Alder. 

F. Sabinii Hanck. An. vol. 18. pi. V. f. 10. 

Sbg. 4. Volutopsius n. 

111. F. norvegicus Ch. var. (Past. Jørgensen leg. 

F. Largillierti Petit. Journ. de Conch. 

Gen. 43. Mur ex L. 

Subg. Trophon Mtf. 

112. T. clathratus L. 

Tritonium Rossii Leach. (opløst i en Fiskemave). 
i 12. var. T. Bamffii Don. 
14. T. Gunneri Lovém. 

Trophon Bamffii Møll. pp. 
115. T. craticulatus (Tritonium) Fabr. 86 

Trophon Fabricii Bk. Hancock. 
Murex borealis Reeve. 

Gen. 44. Purpura Aldrov. 

116. P. lapillus L. Fabr. Neritiksokfjorden. 

var. P. imbricata Lam. Nr. 31. 

Gen. 45. Columbella Lam. 

Sbg. Astyris H. & A. Adams. 

117. C. Holbøllii (Mangelia) Bk. Møll. 

Pleurotorna viridula „Møll." Keeve. 

Buccinum rosaceum Gould. sed spira lævis nec costulata. 

Gen. 46. Mitra Lam. 

Sbg. Nebularia Sws. (Volutomitra Gray.) 

118. M. gronlandica Bk. Møll. 

Ord. IV. Thecosomata BL 

Gen. 47. Li macina Cuvier. 

119. L. helicina Phips. (Gr. Tullukaursak.) 

Lirnacina helicialis Lam. 
Argonauta argo? Miill. prod. 
Argonauta arctica Fabr. 

Gen. 48. Heterofusus Fleming. 

120. H. balea (Limacina) Møll. 

Spirialis Gouldii Stimpson Conch. of N. England. 

G. 49. Clio Browne. L. (Cleodora Per. & Less.) 

121. C. pyramidata L. (Mundingen af Davidsstrædet. Holb. Rink.) 87 Ord. I Rhipidoglossata Troschel. 

Gen. 50. T roehus Lister (Zizyphinus Leach.) 

122. T. occidentalis Michel & Adams. Stimpson. 

Trochus forruosus Forbes An. & Mag. 

Margarita alabastrum Bk, & Loven. Forb. & Hanl. 

Gen. 51. Margarita Leach. 

123. M. grønlandica Ch. v. f. J781. p. 108. Gm. Wood. 

M. unibilicalis Brod. & Sow. 
M. nndulata var. lævior Mali. 

124. var. cl M. sulcata Sow. Midd. t. 8. f. 45. 46. 

125. var. §. M. costellata Sow. & Brod. 

126. var. f. M. undulata Sow. & Brod. 

Trochus cinerarius Fabr. pp. 

Margarita striata Leach teste Forb. & Hanl. 

127. M. cinerea Couthoy Bost. Journ. 

Trochus cinerarius var. Fabr. F. Gr. 
Margarita striata var. grønlandica Mali. 
Margarita sordida Hancock. An. & Mag. 
M. granlandicæ Ch. formå despecta nob. 

128. var. grandis. M. striata Brod. & Sow (cl. Olrik.) 

129. M. helicina Phips. Fabr. 

Trochus neritoides Gm. 
Helix margarita Laskey. 
Margarita arctica Leach. 

130. M. argentata Gould. Middend. 

Margarita glauca Mali Index. 

Margarita Harrisoni Hancock. An. & Mag.? 

131. M. Vahlii Møller. 

Margarita pusilla Jeffr. Forb. & Hanl. ? 

Gen. 52. Se is sur el la d'Orb. 

132. S. crispata Fleming var. Møll. append. Nr. 3. 88 

Ord. II. Orthodonta n. 

Gen. 53. Pilidium Forb. & Hanl. M,idd. 

133. P. rubellum (Patella) Fabr. Grn. Møll. Loven. Sars. 

Gen. 54. Lepeta Gray. (Cryptobranchia Midd.) 

134. L. cæca (Patella) Miili. Loven. 

var. P. candida Couthoy. P. cerea Møll. 

Gen. 55. Tee tur a And. & M. Edw. Lottia Gray.) 

135. T. testudinalis (Patella) Miill. Møll. Loven. 

P. testudinaria grønlandica Ch. x. f. 1814. 15. 

Gen. 56. Cemoria Leach. 

136. C. noachina (Patella) L. Mantis. plant. 

Patella fissurella Miill. prod, 2865, Gm. 

137. C. n. sp.? C. apertura Mont. C. Montaguana Leach. t. x. 

f. 6. similima. 

(60 Favne. Godthaab. Holb.) 

Gen. 57. Chiton L. 

Sbg. 1. Tonicia Gray. 

138. C. marmorens Fab. 

jun? Ch. cinereus ,,L.'- Fab. 

Sbg. 2. Leptochiton Gray. 

139. C. albus L. Fabr. Møll. Loven. Ceplialopoda. Gen. 58. O c to pus Cuv. (Gr. Imab pnirså). 
140. O. grønlandicus (Sepia) Dewhurst. 1834. 

Sepia octopodia Fabr. 

Octopus granulatus Møll. non Lam. 

O. arcticus Prosch. 89 

Gen. 59. Cirroteuthis Eschr. (Bostrychoteuthi3 Ag.) 

141. C. Mulleri Eschr. (Sciadephorus Reinh& Prosch.) Jacobsh. 
Gen. 60. Rossia Owen. 

142. R. palpebrosa Owen. 

143. R. Mølleri Stp. 1856 Aet. Hafn. 

Gen. 61. Leachia Lesueur (Loligopsis Fer. d'Orb.) 

144. L. hyperborea Stp. 1. c. 

Gen. 62. G o nathus Gray. 

145. G. Fabricii (Onychoteuthis) Lichtenst. tGr. Amikok.) 

Sepia loligo Fabr. F. G. 
Onychoteutis kamschatica Midd? 

146. jun. teste Stp. Onychoteuthis? amæna Møll. (Amikungoak). 

Gen. 63. Sepiola Leach. 
*147. S. atlantica d'Orb. ? teste Stp. (Holb.) 

Dithyra i Åcephala ... 

Gen. 63. Teredo L. 

147. T. denticulata Gray. An. & Mag. 1850 vol. 8. 

Differt a T. nana Turt, (T. megotara Forb. & Hanl.) alae parte 

dorsali antice rotundata, nec acuminata. 
Pholas teredo Fabr. (Gr. Kerksuk-kuma). 
Teredo navalis Møll. non L. 

Teredo dilatata Simpson Bost. Proc Oct. 1851. verosim. 
Gen. 64. Mya L. 

148. Bi truncata L. Fabr. Mali. 

var. Mya udde valen sis Forb. Geol. Surv. 1. p. 407. 
jun. Mya arenaria Fabr. teste mss. autoris. 

149. M. arenaria L. Moll. Fabr. mss. 

Gen. 65. Cyrtodaria Daudin. 

150. C. siliqua Spgl. (fossil Dr. Rink.) 

Glycimeris incrassata Lam. 90 Gen. 66. Saxicava Fl. de Belle vu. 

151. S. arctica (Mya) L. Fabr. (Gr. Imennek.) 

Mya byssifera Fabr. 

Saxicava grønlandioa Pot. & Micli. 

Saxicava pholadis L. Gray. Parry. Voy 

152. S. norvegica (Mya) Spgl Woodwrd. (fossil. Dr. Rink.) 

Panopæa Spengleri Valenc. 

Gen. 67. Lyons i a Turt (Magdala Leach.) 

153. L. arenosa (Pandorina) Mø 11. 

Anatina bidentata Brown 111. t. 11 f. 9? 

Anatina striata Gray. Ross. App. Bechy. Voy. t. 43. f. 3.V 

Lyonsia gibbosa Hancock. An. Vol. 18. t. v. f 11. 12? 

Gen. 68. Thracia Leach. 
154 T. rnyopsis Bk. Møll. 

Thracia Couthoyi Stimpson. 

155. T. trancata Michel & Adams. Bost. Journ. 1842. t. 4. 

f. 1. (sed margo dorsalis magis declivis) 
Long. 27 ni. ni. Alt 19 ni. m. 
Udenfor Søndre Strømfjord 8 Miil fra Land. 60 Favne Møll. 

Gen. 69. Tellina L. 

Sbg. Macoma Leach. 

156. T. sabulosa Spgl. 

Psammobia sordida Couth. Gould. 

Tellina proxima Smith. 

Tellina lata Loven non Gm. quæ Mactra lactea. 

Tellina calcarea Bk. Lyell. Møll. non Gm. quæ Thracia sp. 

157. var. an sp. nV (Arsut L. Barret.) 

158. T. tenera Leach. Rozet .Journal 1818. 

T. grønlandica Bk. Gould. p. 66 Loven Nr. 299. 
T. Fabricii Hanley. Sow Thes. f. 112. 
Psammobia fusca Say. Gould. 
Venus fragilis Fabr. n. 414. 91 

Gen. 70. Venus La ni. 

159. V. fluctuosa Gould. p 57. f. 50. (Narsalik Holb.) 

Venus astartoides Bk. Phil. Abbild. Midd. 

Tapes fluctuosa Dh. Cat. Brit. Mus. p. 176. u. 47. 

Gen. 71. Pisidium C. Pfr. 

160. P. Steenbuchii :Cyclas) Møll. (I en Dam ved Baals Rivier. 

Gen. 72. Tbyasira Leach. ^Cryptodon Turt) 

161. T. Gouldii Phil. M. Z. 1845. p. 74. 

Cryptodon flexuosum Møll, Gould. f. 52. 
Tyatira hyalina Bk. 1847. 

162. T. n. sp? 

Gen. 73. Montacuta Turt. 

163. M. elevata Stimpson. 

M. bidentata Gould. p. 59. non Mont. qaæ Mesodesma exigua 
Loyén (teste O. Thoreli. 

Sbg. Clausina JefFr. 

164. M. ferruginosa Mont. var. grønland ica. 
Gen. 74. Kellia Turt. 

165. K. planulata Stimpson. 

Kellia rubra Gould. 60. f. 33. non Mont. 

Gen. 75. Turtonia Han lev. 

166. T. minuta (Venus) Fabr. (Gr. Ipiksaunatak.) 

Chione minuta Desh. Cat. Ven. n. 121. 

Gen. 76. Astarte S o \v. 

167. A. compressa (Venus) L! Mantis. plantarum. non Mtg\ 

Yenus borealis Oh. 7. f. 413. 414. 

Astarte elliptica Brown, 

A. semisulcata Gray. Møll. Phil. Abb. non Leach. 

Mactra veneriformis Gray. Wood. Supp. 1, f. 8. ? 

168. A. crebricostata M' Andrew & Forbes. 

An. 1847. XIX. p. 98. t. 9. f. 4. 
A. crenata Gray. ? Parry. Voy. 1824. 92 Sbg. 2. Tridonta Schum. 

170. A. semisulcata Leach. Ross. Voy. App. 175. non Møll. 

Crassina arctica Gray. Parry. Voy. Møll 
Venus borealis Ch. VIL f. 412, 
Crassina corrugata Brown. 

Sbg. 3. Nicania Leach. 

171. A. striata Leach. Ross. Voy. App. 170. (1819.) 

Bechy. Voy. t. 44. f. 9. Møll. 
A. multicostata Macgill. Phil. 

172. var. A. globosa Møll. 

173. A. Banksii Leach. Moll. Bechy. Voy. t. 44. f. 10. 
*174. A. pulchella Jonas Phil. Abb. t. f. 12. 

A. Warhami Hancock ? 

Gen. 77. Cyprina Lam. 
175. C. islandica (Venus) L. non Fabr. (Dr. Rudolph.) 

Gen. 79. Cardium L. 

178. C. ciliatum Fabr. 

C. islandicum Ch. C. arctium Sow. 111. f. 26. 

179. C. elegantulum Beck. Moll! Sars! 

Subg. Serripes Bk. (Aphrodita Lea.) 

180. C. grønlandicum Ch. (Gr. Ipiksaunak.) 

Venus islandica Fabr. non L. 

Gen. 80. Nucula Lam. 

181. N. inflata Hancock. An. & Mag. 

N. tenuis Gray. Møll. 
N. obliquata Beck. 1847. *) Gen. 77a. Corbula Brug. 
169a. C. ovata Forbes. Mal. Monensis. „ Grønland Fabricius" Just. Grove. 
**) Gen. 78. Cardita Brug. teste Dh. 
*176. C. vestita Desh. Proc. Zool. Soc. 1852. pi. XXVII. f. 10. Grøn- 
land Curning. 93 182. N. nitida 8ow. Illastr. Hanl. Thorpe Brit. Har. Conch. 

183. N. delphinodonta Michel & Adams. Bo-t. Journ. Gould. 

V. corticata Holb. & Mail. 

Gen. 81. Nuculana Link. (Leda Schnm. 

184. N. buccata Stp. & Møll. Sars. 

N. Jacksonii Gould. differt umbouium sculptura. 
i 85. N. pernula Miill. 

Arca Martinii Bolt. Mus. Bo!t. 
Leda macilenta Stp. A Møll. 
Nucula rostrata Mart. Lam. 
Nucula fluviatilis Sow. 

186. N. niinuta (Arca) Miill. Fbr. C'li. Møll. (Gr. Imenningoak. 

Nucula parva Sow. Illustration-. 

187. var. grandis. Leda complanata Moll. 

Sbg. Portlandia aut? 

188. N. glacialie (Arca) Gray. Pany. Voy. Wood. Supp. t. 6. 

Yoldia Portlandioa "Woodward non Hitsch. 
Nucula truncata Brown. 111. XXV. f. 19. 
Yoldia glacialis Gray. Cat. Brit. Moll. p. 161. 

Gen. 82. Yoldia Møll. (Lembulus Leacb. Bk.) 

189. Y. arctica Nucula Gray. Pany. Vov. 1824 p. 241. 

Lembulus lævjgatus ..L.' Bk. 1847 non Gm. 

190. Y. thraciæformis Storer. 

(Flskernæsset og Sukkertoppen 60— 70 Favne. 

Yoldia angularis Møll. 

191. Y. pygmæa Monster. Loven. Forties & Hanl. 

var. Nucula lenticula Møll. 

Gen. 83. Modiolaria Bk. 

192. M. nigra Gray. Pany. Voy. 1824. Wood. Ch. f. 767. 

Mytilus discon var. svecicus Fabr. Vid. Selsk. 1788. 94 

Mytilus discrepans Mont. Supp. Leach. Møller, 

Modiola compressa Menke. 

Modiolaria striatula Bk. Voy. de la Recherche, non L, Man tis. 

193. M. lævigata Gray. Parry. Voy. Wood. (Gr. Bibibiarsuk.) 

Mytilus discors Fabr. (Modiolaria) Bk. non L. 

194. M. corrugata Sti raps on. Conch. of N. England. 185 J. 

(Godthaab 50—60 Favne Holb.) 
Modiola discors Gould. p. 130. f. 184. non L. 

195. M. vitrea Holb. & Møll. (Sukkertoppen 100 Favne Holb/ 

Gen, 84. C r e n e 1 1 a Brown. 

196. C decussata Mont. var. 

Modiola? cicercula Møll. 

Gen. 85. Mytilus L. 

197. M. edulis L. Fabr. var. (Gr. Uilok.) 

Mytilus edulis exornatus Ch. XI. f. 2024. 
Mytilus borealis Larn. 25 ? 
Mytilus exornatus Pfr. Register. 

Gen. 86. Limatula S. Wood. 

1 98. L. sulculus Leach. Loven. 

Lima sulcata Møll. 

L. conclusa Møll. Beck. 1847. 

Gen. 87. Pecten. Lister. 

199. P. islandicus MUH. Ch. (Gr. Kirksoaursak.) 

jun. P. Fabricii Phil. 

200. var. costis elevatis latis. 

Sbg. Pseudamussium Kl. 

201. P. gronlandicus Sow. Thes. Loven. 

P. vitreus Gray. Parry. "Voy. non Ch. 95 

Discophoræ* 

Ord. I. Steganopthalmata Forbes. 

Gen. 89. Aurelia Peron & Les sne ur. 

201. A. flavidula Peron & Less. 

Medusa aurita Fabr. n. 356. vix L. 

202. A. sp. ovariis 6 (Icones Mølleri.) 

Gen. 90. C y a n e a Per. & L e s s. 

203. C. arctica Peron & Less. (Gr. Xnertlersoak.) 

Medusa capillata Fabr. n. 358. vix L. 

Gen. 91. Chrysaora Peron & Less. 
'•204. C. heptauema Peron & Less. Gr. Imab Imata ? 
Rosener Rotzflsch Martens. 

Sbg. Dodecabostricka Brandt. 

205. D. Umataursak Grønlandorum n. sp. Icones Moll. 

Ord. II. Gymnopthalmata Forbes 

Gen. 92. Turris Lesson (Circe Brandt. 

206. T. digitalis (Medusa) Miill. prod. 2824. Fabr. n. 361. 

Turris borealis Lesson. 

Gen. 93. Camp an el la Lesson. (Foveolia Per. &Lss.) 

207. C. campanula (Medusa) Fabr. n. 360. 

Campanella Fabridi Lesson acaleph. p. 281. 

Melicerta campanula Per. & I.s<. i'Melicertum) Esch. (Dianæa) 

Lam. 

Gen. 94. Oceanta Per. Esch. Lson. (Conis Brt?) 

208. O. bimorpha Miill. p. 2813. Fabr. 359. 

Medusa (Beroe fragum Faber Fische. Islands, p. 202 ? 

Gen. 95. Sarsia Lesson. 

209. S. glacialis (Dianæa) Sabine Parry. Voy. fig. 

Sarsia mirabilis Agassiz Am. Acad. of Sciences 1850. 96 

Gen. 96. Thaumantias Escholtz. 
*210. T. diaphana Agassiz L c. p. 300 ? 

Gen. 97. Ti ar o ps i s Åg. 
211. T. diademata Ågassiz Am. Acad. of Sciences 1850. c. tig. 

Gen. 98. Margelis Stp. 1850. 
*212. M. Bupereiliaris (Hippocrene) Agassiz. Am. Acad. 

Gen. 99. .,Aequorea" Per. & Les. (Mesonema Esch.V 

213. Æ. globularis (Medusa) Modeer. 

Medusa æquorea Miill. prod. 2819. Fabr. n. 357. non L. 
Æquorea grønlandica Per. & Less. 
Æquorea dauica Per. <fe Less. 

Proles polypoideæ. 

Gen. 100. C lava G ni. non Martyn. 

214. C. squarnata (Hydra) Miill. Fabr. n. 347. 

Gen* 101. Corymorpha Sars? 

215. C. phrygia (Lucernaria) Fabr. no. 333? 
Gen. 102. C o r y n e G a r t n. 

216. C. pusilla Gartner. 

Hydra ramosa Fabr. n. 339. Fab. mss. 3. p. 67. n. 428. c. flg. 

217. C. muscoides (Tubularia) L. 

Fistularia muscoides Miill. prod. n. 3068. Fabr. n. 452. 

Gen. 103. Eudendrium Ehrbg. 

218. E. ramosum (Tubularia) L. Ellis. Corall. t. XVI. f. a. 

.Sertularia volubilis Fabr. n. 457. 
Gen. 104. Tubularia L. Aut. 

219. T. indivisa L. Ellis. t. XVI. f. C. 

Sertularinæ. 

Gen. 105. Halecium Oken. (Thoa Lamrx p. p.) 

220. II. halecinuni (Sertularia) L. Ellis. tab. 10. 

non Sertularia halecina Fab. n. 455. quæ Cellularia scruposa L. 97 Gen. 106. Sertularia L. 

221. S. polyzonias L. Ellis t. 2. 1. 3. A. b. 

Fabr. Aet. Haf. 1824 p. 37. 
Sertularia eiliata Fabr. n. 460 non L 

222. S. rugosa L. Ellis t. 15. f. A. Fabr. n. 454. 

223. S. pumila L. Ellis t. 5. f. 8. Fabr. Aet. Haf. 

Sertularia Thuia Fabr. n. 456. non L 

224. S. argentea L. Ellis t. 2. f. C. Fab. Aet. Hafn. 

Sertularia fastigiata Fabr. n. 458. non L. 

Gen. 107. Cam panularia Lam. 

225. C. volubilis (Sertularia) L. Ellis t. 14. f. a. A. 

non S. volubilis Fab. quæ Fistularia ramosa. 
Sbg. Clytia (Lamrx.) u. 

226. C. olivacea (Clytia) Lamrx. p. 13. t. 67. f. 1. 2. 

Godthaab. Ctenophoræ Kscli. 

SDi§fe 3)^t, ber ncppe fyaoe anbet tilfcrllebS ni eb SDtebuferne, enb dcc= 
aniffe 2)nrå afoiinbclige (Sgenjfabet, ©elatinøjitet og ©nmetri, turbe fot* 
r^olbe ftg tit SSracJjiopoberiie pod famme SJiaabe tom Discophoræ til Ace- 
phala. 

Gen. j. Cydippe Escli. (Gr. Ipikarsursak.) 

227. C. pileus (Beroe) Miill. prod. 28 j 7. Fabr. n. 354. 

Mutzner Rotzfisch Mertens Fig. G. 
Medusa cucullus Modeer 1790. Aet. Holm. p. 38. 
Medusa pileus Scoresby. tab. 16. f. 4. Dewhurst. Cetacea. p. 276. 
Mertensia Scoresbyii Lesson Acaleph. p. 100. 
Sbg. Mertensia Lesson. 

228. C. ovum (Beroe) Fabr. n. 355. 

33 98 Gen. 2. Pleurobrachia Flemg. Agassiz. 
*229. P. ? Scoresbyii Less. An. Se. V. p. 275. Scorby.t. 16. f. 5. 

(Medusa) cueumis Dewhurst. p. 274. 

Gen. 3. Beroe Brown e. (Idya Freminv.) 

230. B. marsnpialis (Medusa) Dewhurst. Cetacea. 1834. p. 976. 

Beroe borealis Lesson. Scoresby t. 16. f. 7. 

Sbg. (Beroe Esch. Less.) 

231. B. cueumis Fabr. n. 353. Modeer. Lesson non Sars. 

Medusa oviforma Dewhurst. 1834. p. 274. 
Beroe fallax Lesson. Scoresby t. 16. f. 3. 
233. B. infundibulum Miill. prod. n. 2818. Fabr. 352. 
Springbrunner Rotzflsch. Mertens. 
Beroe Mulleri Lesson. Acaleph, p. 121. 

Gen. 4. Medea „Escholtz." Lesson. 
*223. M. utriculus (Medusa) Dewhurst. Cetacea. p. 276. 

Scoresby. Yoy. tab. 16. i. 8. 
Medea arctica Lesson. p. 136 
*234. M. ovoidalis (Medusa) Dewhurst. Cetacea. p. 275. 
Medea dubia Lesson. p. 137. 
Scoresby. Yoy. t. Ifi. f. 6. 

Brachiopoda. 

Gen. 5. Rhy nchonella Fischer. 
235. R. psittacea Ch. Gm. (Terebratula) Møll. 
Anomia spondyloides Gm. Lister, t. 211. f- 46. 

Der forekommer saaledes paa Grønland omtrent 153 Arter Bløddyr, 
hvortil komme 48 Afarter, der af mange Forfattere ansees for egne Arter. 

Af Acalepher, der forholdsviis kun ere lidet undersøgte, ere 34 Arter 
optegnede; deels efter Beskrivelser i Fabrieii Fauna Grønlandica; deels 
efter forskjellige af H. P. C. Møller efterladte Tegninger. 99 Bløddyrenes grønlandske Navne, Ajuaursak, af Ajuck en Jernbyld, Cemoria, Tectura &c. 
Akoperursak . af Akopiut et Dyr, som sidder paa sin Bag. 

Velutina. 
Amikok 9 af Amek et Skind Gonathus Fabricii Lichtenst. 
Amikorsoak . ligeledes. 
Amikoungoak. Gonathus amæna Møll. 
Ataursak. Clio borealis. 
Augursak. ligeledes. (En Væder.) 
Bibibiarsuk. Modiolaria lævigata. 
Daitsimetit see Tessermetut. 

Imab Imata o : Havets Hjerte. Chrysaora pontocardia. 
Imab-puirså o : den som skyder« sig op af Vandet. Octopus 

grønlandieus. 
I m finingo ak. Saxicava rugosa L. ung. 
Imennek. Fordi den sprøiter saa meget Vand (Imek.) Tellina 

tenera Leach. Saxicava rugosa. 
Imenningoak . den lille Imennek, fordi den ligner Saxicava 

rugosa. Nuculana minuta. 
Ipiksaunak. Cardium grønlandicum. 
Ipiksaunatak. Turtonia minuta. 
Ipiarsursak. Teltposeligning. Beroiderne. 
KallaHassut , fordi de ligesom hoppe i Vandet. Et Slags 

sepioide Mollusker, som findes i Nordgrønland ifølge 

Mdm. Lyt zen, Møll. Ubekjendt Blæksprutte. Mon 

Leachia hyperborea Stp. ? 
Kemiars ar s ak. Aeolidia, Tritonia. 
Kerksuk-kuma o: Træormen. Teredo denticulata. 
ftilliortout, af Killiorpok Skraberedskab. Mytilus edulis L. 

33* 100 

Kirksoaursak . fordi den springer ned af Kjedelen hvori man 
vil kaage den (Kirkserpok springe ned) eller en Lig- 
ning efter Kirksoak. Fecten islanclicus. 

Korsook see Amikorsoak. 

Nakkasursak: (Blære) Boltenia Bolteni L. 

Nuerttek, af Nuak tykt Spyt. eller maaskee af Nuersok 
Solen Meduserne. 

Nuertleksoak. Medusa capillata. 

Nyaursæt o: Haarligninger, Sertularia. 

Puirsarsoakasik o: De store slemme som skyde sig op. 
Ubekjendt Octopus. (Møll.) 

Sarpanrjaursæt. Sertularia. 

Siuterursak. Vitrina angelicæ, Margarita helicina. Menestho. 
Skenea. Littorina grønlandica &c. 

Siuterok af Siut et Øre. Enhver Snekke. Margarita, Littorina. &c. 

Siaterungoak en liden Snekke. Laeuna, Trophon. o. s. v. 

Siuterursoak Den store Snekke. Tritonium. Fusus. 

Terkunr/oak , fælleds med Oniscus. En skraa nedhængende 
Brantning paa en Klippe. Chiton. 

Tessermétut q: (Daitsimetit de som boe i de ferske Soer. 
(Tessek.) Limnæa. 

Tullukaursak . af Tulluk Soravnen. Ravnelignelse. Limacina 
arctica. 

llilok . af Uivok V øge noget til, eller snarere af Uiunge nyrnphæ 
muliebres. Mytilus edulis L. 

Umataursak. Chrysaora pontocardia. Julianehaab. 

U sur sak . af Usuk Penis. Mya truncata. 8 April 1857 XiM$ 9lr. 5, 
gortegnclfe oncr ©rønlautø Echinodermata *). Cucumaria frondosa Gunn. 

Holothuria pentactes Zool. Dan. tab. 108, 123—127. 

Fauna Grønl. n. 343, Holoth. pentactes, muligDiå ogfaa n. 344, Hol. 
frondosa (Grønl. Irksolik). 

(irenl. Innellualik. 
Cucumaria Koreni Ltk. n. sp. 
Cucumaria minuta Fabr. 

Fauna Grønl. n. 346. 

Grønl. Kavmarsungoak. 

Orcula Barthii Troschel. 

%xå)iv> fut 9tatutge[d% 1745, @. 64. 
Psolus Phantapus S trussen f. 

Holothuria Phantapus Zoolog. Dan. tab. 112 — 113. 
Psolus Fabricii Diiben og Koren. 

Cuvieria Fabricii Diiben og Koren, Vetenskaps Akad. Handl. 1844 
p. 316. 

Fauna Grønl. n. 348, Holothuria squamata. 
Chiridota læve Fabr. 

Fauna Grønl. n. 345, Holothuria lævis. 

Grønl. Kaumarsorsoak. *) IDenne ftortegnelfe er mebbelt af #r. cand. mag. docent Cutlen / 
bet cm ført £ib agtet at ubgiue et HUe ©frift om be grtmlanbffe 
Æcbinobermet , føori be fyer cmtalte ntjc 2lrter bille bltøe beffteDne. 102 

Myriotrochus Rinkii Stp. 

aSibenffabcligc a#ebbe(elfer fra ben natutbift. forening. 1851.©. 55, 
Tab. III. flg. 7—10. 

Eupyrgus scaber Ltk. n. g. & ol sp. 
Echinus drøbachiensis Miill. 

Fauna Grønl. n. 368, Echinus saxatilis. 

Grønl. Ekkursak. 

Asteracanthion polaris Miill. Trosch. 

©tifrem ber 2(]teriben p. 16. 

Fauna Grønl. n 362, Asterias rubens (pro parte). 

— — n. 365, Asterias minuta (Ungen). 

Grønl. Nerpirksoak, Nerpiksout. 
Asteracanthion grønlandicus Stp. 

Asteracanthion Mulleri? Sars var. ©teenftrup i Doerfigt oPer be 

Pibenffabelige 3ftøbet t ben naturbtjtørtffe forening i toet 1854, 

©. 240. 
Fauna Grønl. n. 362, Asterias rubens (p. p.) 

Asteracanthion probleraa Stp. 

Asteracanthion roseus Miill. Trosch. ©nftem bet Stflertben p- 17. 
(exclusis synonymis). 
Cribrella sangninolenta Miill. 

Fauna Grønl. n. 363, Asterias spongiosa (Ungen). 

Echinaster Eschrichtii Muller og Troschel , ©t)ftem b. 9tftetiben p. 25. 

Cribella oculata Forbes Brit. Starf. 
Solaster papposus Lin. 

Fauna Grønl. n. 364, Asterias papposa. 

Forbes Brit. Starf. p. 112. 

Grønl. Nerpiksout. 
Solaster endeca Lin. (Mant. plant.) 

Forbes Brit. Starf. p. 109. 
Pteraster militaris Miill. 

Zoologia Danica tab. 131. 

Fauna Littoralis Norvegiæ, 2det Hefte, tab. Vid. f. 1. 103 Ctenodiscus crispatus Retz. 

Asterias polaris Sabine. 

Ctenodiscus polaris og pygmæus Miill. Trosch. ©t)ft. b. 21 ft. p. 76. 
Ophiura Sarsii Ltk. 

aSibcnffab. SKcbbelclfer fra ben naturbtftcrtffe forening. 1854 p. 101. 
Ophiura squaraosa Ltk. 

23tbenffab a^ebb. 1S54 p. 101. 
Ophiura nodosa Ltk. 

aSibenffab. 2J?ecb. 1854. p. 100. 
Ophiura Stuwitzii Ltk. n. sp. 
Ophiocten Knøyeri Ltk. 

aSibcnffab. SHebb. 1854. p. 102. 
Ophiopholis aculeata (Lin.) Miill. 

Ophiolepis scolopendrica Miill. Troschel, (S r) item b. 9ljrertb. p. 96. 

Fauna Grønl. n. 366, Asterias Ophiura (p. p.) 

Ophiocoma Bellis Forbes Brit. Starf. p. 53. 

Grønl. Nerpiksoursak. 
Amphiura Holbølli Ltk. 

SSibenffab. 2ftebb. 1854, p. 98. 
Ophioscolex sp ? 
Ophiacantha spinulosa Miill. Trosch. 

©gftem ber ?litertb. p. 107. 

Ophiacantha grønlandica Miill. Trosch. , 2trcbit> flir (Raturgefcbid&te, 
1844, ©. 183. 
Asterophyton eucnemis Miill. Trosch. 

©i)|rem ber 9(jtertben p. 123. 

Fauna Grønl. n. 367, Asterias caput Medusæ. 
Alecto Eschrichtii Miill. Trosch. 

Slrcbtø fur Matur getø. 1841 p. 142. 104 

Supplement til t>e joologtffe Stlfceg *). #ronføn&s Sapunge (Timicata). 

©fjønbt be grenlanbffe 5Dr>r af benne Staåf« enbnu iffe fyace »æret 
unberfaftebe en faa gjennemført Unberfegelfe, at alle berfta beffrerme 2(rter 
fyaoe funnet fiffert benfeteå til be nu antagne llnberjlægtet. — naumlig forbi 
Beftemmelfen hin fan ffce »eb inbre ^arafterer cg førbtet et meget jrort 
91ntal Snbitnber forat blice ncgenlunbe fiffet, ba ^nbtDiberneg Wfoigelfe er 
langt ftørre, enb man f)ar »æret tilbøielig til at antage — Dit bog na>r= 
»flprcnbe ©anunenftiUing gi»e et ncgenlunbe vigtigt £»er»lif o»er benne 
ÆtaSfeS Dptrcrben »eb ®rønlanb§ Ærjjrev. 
1. Boltenia Bolteni (Lin.) 

Ascidia clavata Fabr. fri. gr. p. 333. Nr. 323. 

pallus = B. ciliata Mali. Ind. moll. gr. S. 22. Ml- $1, £tt>3f! 

33. mt 

B. reniforrais. Mali. ind. moll. 22. 
?. Cynthia chrystallina (Møll). 

Clavellina chryst. Møll. libris citatis. p. 22 (25). 

3. Cynthia rustica (Lin)? 

Ascid. rustica Fabr. fn. gr. p. 330. Nr. 316. 
?Ascid. qvadritentata Fabr. fn. gr. 330—31. Nr. 317. 
Ascid. rustica og Ascid. monoceros Møll, 1. cit. 22. (95). 

4. Cynthia pyriformis (Rathke.) 

Rathke zoo). Dan. T. 156. 

pull. an = Ase. villosa Fabr. in. gr. p. 333. Nr. 322. 

5. Cynthia eehinata (Lin.) 

Fabr. fn. groenl. p. 331. Nr. 318. 

6. Cynthia conchilega (Miill.) 

Møller lib. cit. p. 32. (95). 

7. Cynthia glutinans Møll. 

Møller libr. cit. S. 21. (94). 

8. Synoicum turgens. Phipps. 

*) (Sfter CpjtitUngen vaa UntøetjitetetS 20hifeiim, og »eb »etøillig «g>jelp 
fammefrebg. «$• ^ i n f . 105 9. PhaHusia lurida (Møll.) 
Møller libr. cit. S. 20. (9f»). 
10. Chelyosoma Mac-Leayanuni Sow. & Brod. 
Eschr. V. S. Skr. 1841. 
(Snbnu forefcmme te eller tre 2lttet af $ballufter til, tblanbt f)Dilfe 
maaffee Fabrieii A. compressa et at føge -- cg benøeb en balø Snees 
Ascidiæ compositæ, iblanbt rpilfe formobetttlig Fabricii Alcyonium digi- 
tatum og A. rubruni fn. gr. nr. 46 1 eg 462 citle Dcrre at føge. 

$rønfanbs 3(orafbi)r (Aiithozoa). 

Returen be fire t)o§ fV a b r i c t u § i fn. gr. optagne 2lrter af Actinia: 

1. Actinia crassicornis Nr. 340. Kettuperak. 

2. Actinia nodosa Fabr. Nr. 341. x\itsib-pa. 

3. Actinia intestinalis Fabr. Nr. 342 Kettuperangoak _ 

4. Actinia spectabilis Fabr. Nr. 342. Kettuperarsoak. 
fqnes furi at øæte nebfenbt en enfeit Jotm af ©togten; 

5. Edwardsia. sp — : 

men fjibtil fyaøe 2J?ufeerne iffe moetaget nogen falfaffønbrenbe 5ln= 
tr>e$oe fra ®rønlanb<å .fnfter. 3)erimeb finbe? fer i @røntanb to 
Sirter af ottearmebe fcalbpr: 

6. x\lcyonium sp — 

fnn nebfenbt i et enfeit (Siemplar, cg 

7. Nephthya sp — 

nærftaaencc ceb X. florida (Rathk.) cg meget fynppig. 
3)e t)oå ^abriciuå anførte \?Ivtcr af Alcyoninrn frmes eet* attøere 
.^cloniføpitnge (Nr. 564. 472, belå 2cfcampe Nr. 463, 464); til 3ftc§bpt 
eller Bryozoa børe berimeb alle 2lrter, ber i fn. gr. ere opførte nnber (Slægte 
naønene Isis, Tubipora Madrepora eg Millepora, bog er Nr. 438. M. po- 
lymorpha en Nullipora eg Nr. 434. M. parasitica øiftncf fnn 9iobltbbreb= 
ningen af en Corrallina officinalis, cg beéuben er oel en og anben af be 
e ørige Qlrter maaffee af neget tøiølfom iWosbpmatnr. Rettelser : 
Side 10: 12te Lin. f. n. Fin. læs Lin. 
14: 7de Lin. f. o. Licht. udslettes. 
22: 6te Lin. f. o. Tidskr. læs Tids skr. 
- 23, 26, 27, 29, 30, 31 og 32, staaer mange Steder Tidskr. istedetfor T i dss k r. £Marg 9tr. 6, Dtoerftgt ouer ©rønfon&S planter, 

af 

JBibltotijefar eg 9lSfiftent »eb ben botaniffe <£>aPe.) 

£)en gfortegnelfe otter ©ronlanbS planter, font fyertoeb mebbeleS, ifølge 
Sinmobning, fem 23ibrag til et geograpfjijf 9Ba*rf ør>er ©ronlanb, Ijar 
jeg ubarbeibet t>eb Hjælp af bet rige STOatertale af arftiffe planter, 
fom »or botaniffe HaDe er i Seftbbelfe af. Qltlerebe fra ælbre £ib fyar 
ber i HafenS ©amlinger (ifcer 2Jc\ 23al)lS og Hornemanns herbarier i 
oceret opbevaret et temmelig betpbeligt 9tntal af grcmlanbffe planter, fam= 
lebe af$. (Sgebe, ©iefefe, SBormffjolb, Staben o. gfL; men biSfe 
batte bog fun unberorbnet Setnbning i £enfeenbe til ©ronlanbS plante* 
geograpfyi, forbi be i Øteglen iffe ere lebfagebe af nogen anben £ofalitetS= 
fceftemmelfe, enb at bc ere famlebe ni ©ronlanb.« 2ften af tangt ftørre 
'Bigtlgbeb ere berimob Dr. $. 23ablS rige ©amlinger. 2)enne utrerttefige 
og ømfyttggelige ©amter opbotbt jig, fom befjenbt, meb fongelig Unber= 
fiottelfe tøenimob 9 Star i ©remlanb; fyan bar i bette libSrum foretaget 
ftabige JReifer imellem ©nbfpibfen og 73° 9c. 23., og meb fit ffarpe 23lif 
fyar tjan faa nøie nnberfogt Sanbet i botaniff Henfeenbe, at Di neppe 
tunne »ente at erftolbe mange nne florijtiffe 23ibrag berfra i ^remtiben. *) *) Romben be 9lrter, fom ere anførte i ben neDenftaaenbe ftørtegnelfe, 
ere enbnu abffillige angtøne af Hornemann (rec. $!.)> nien ba ber 
intet (Sremplar af bem finbeS i Hornemanns herbarium eller anbet* 
ftebé i ttore ©amlinger, ba ber i Hornemanns plantelære iffe an* 
gioeS, paa bttiS autoritet bc ere anførte, og ba enbelig £v. SSat>l iffe 107 

25et et at beflage, at ban afgtf »eb £>øben, ferinben ban epnaaebe ai 
futbføre ben fnlbftænbige grøntanbffe %lcia, bt>ørtil b,an baube foretager 
gobe ftorarbeiber; imibtertib Bil bet t>eb 23ent)ttetfen af ban§ efterlabte 
Æftanuffripter og Samlinger, fom t)an bar teftamenteret tit ben botaniffe 
£at>e, neppe btiøe canffeltgt at foretage en futbfrcrnbtg Searbeibelfe ar 
©rønfanbd fttora. 9ttuligtnt§ fan jeg fenere fmbe 2(nlebning tit at fcr= 
fuge et fligt 2lrbeibe; »eb benne Ceiligbeb maa jeg, beefé paa @runb af 
ben bejlemte Cpgabe, ber Dot mig ftillet, beel§ af fanget paa ben for= 
nøbne 2ib, inbfframfe mig tit en fnftematiff or b net 9tat>neferteg= 
netfe ofcer ©røntanbå $banerogamer, meb en fort Stngtøelfe af 
bidfed »igtigfte geøgrapbiffe gorbetb. SD^in SSirffombeb »eb bette 2lrbeibe 
bar attfaa mere beftaaet i at famle og orbne bet gione Stof, enb i at be= 
fremme og beffrioe; ba 23abt§ ^lantebejremmetfer ere meget paatibetige og 
netagtige, er bet fim ganffe faa 2{rter, fom bat>e gjort en nøiere critiff 
llnberføgetfe neboenbig. b,ar anført bem, bar jeg iffe mrbet optage bem i min $ertegnelfe, og 
be btit»e ba at efterfoge af be 23ctanifere, fem for ^fremtiben maatte 
beføge ©rentønb. 3)e btiøe ber anførte fem tDtølfemme $nbbi)ggere 
af ©røntanb; fiere af bem ere maaffee anførte paa ©runb af en 
ftorøerling meb anbre 2lrter: 

Asplenium Trichomanes. L. 

septentrionale. Sw. 

Allosorus crispus. Sw. 

Lastræa Thelypteris. Presl 

Polypodium vulgare. L. 

Agropyrum caninum L. 

Poa trivialis L 

Eriophorum alpinum L. 

Juncus obtusiflorus. Ehrh 

Salix myrtilloides L 

Galium boreale L, 
— uliginosum. L. 

Vaccinium Myrtillus. L 

Pyrola uniflora. L. 

Andromeda polifolia. L. 

Cerastium vulgatnm. L. 

Ranuueulus jrlacialis L. 108 De «£>j>lpemibler , fem jeg altfaa bar fyaot ttl ?lfbent)ttetfe Peb llb= 
ubeicelfen af Denne gifte eve: 1) 33 ab lå (Samling af grønlanbffe -33l)ane= 
vcgamer, fem epbeoareé i ben bctaniffe £at>e, forfcørftebelen i en Sftamgbe 
téremplarer fra ferffjetlige Sefaliteter, forfimebe meb egenfyambige Semcprf= 
ninger af ben 9lfbøbe, fra fypem ber besuben finbee en Samling af trpftc 
tétifetter tit mange 2lrter; 2) De i aMbre Jtb af be fornappnte Samlere, 
cg i De fibjlc 9lar af $ etb o 11 og 9rinf fyjemfenbte planter; 3) Flora 
danica, fc)t>Dri Storftebeten af be grenlanbffe planter finbeå afbilbet, og 
4) Drejer§ Revisio critica Caricum borealium ($røp. $ibåffr. III p. 423. 

Jppab Srpptegamerne angaaer, M ere biåfe iffe optagne i benne Sifte, 
naontig forbi benne Deel ai SDcateriatet iffe er erbnet eg tilDeefé iffe be= 
jtenit, og forbi bi§fe§ Dptagetfe i Jertegnetfen altfaa Pitbe bape forbret 
en meget tcengere Zil, enb ben ber funbc inbremmeå lit ?yulbfere(fen ai 
Dette 5(rbeibe. 

Den Deel a\ ©renlanD, bPi§ Vegetation Denne Sifre ffutbe omfatte, 
er Vejtfnjren fra ©tybfpibfen til 72° 4S' (Upernioif), og for be planter, 
fom ere ubbrebte ooer £) et e benne Strcefning, erc ingen færffitte 33ere|te= 
ber opførte. $er be flefte planter er tilfoiet ©vænbfen mob 9c. og S. 
(efter 33a£)(§ Opgioelferj , oeb en Deel tillige bereå «>3eibe ooer^aoet, for- 
faaoiDt Slngtøelfer i benne «£>enfeenbe Pare at erl)oibe. Dog maa bet be= 
mærfeé Peb begge biåfe 9lrter af Ubbrebeife, at fyoerfen ben pberfte (Srambfe 
mob 9ierb (72° 4S') eller i £oiben (2500' bor betragte« fom be abfolute 
pberfte ©rambfer for blomftrenbe 53l)anerogamer, men jjiin blot fom ben 
©rænbfe, tit boitfen SSabl l)ar ubfhaft fine Hnberfogelfer, og benne fom 
Den aiminbetige ©rænbfe, oeb boilfcn $(anteoaprten opborer og ben jiabige 
Snee beg^nber eller fan begnnbe. 3 Sirfeltgfyeben bar man beelé paa 
anbre (£rpebitioner funbet blemjrrenbe planter faa langt mob 9corb, fom 
man tubtit er fommet (SO å 81° 9c. S?), beelå er bet iagttaget, at btin 
Sneegrambfe ingenlunbe er bejtemt, men at ber gioe§ Sofatiteter, enbog 
norbenfer ^olarlrebfcn, meb blomftrenbe $banerogamer i benpeb 5000 
JobS £oibe See liRtnf om 9lorbgronlanb 1. pag. 65—70). 

Det fyele Qlntal 9lrter, fom erc funDne i bet ombanblebe Dijrrift, be- 
ik)ber fig til 320, b,ent)ørenbe til 52 familier. Deraf ere 101 9lrter (nem= 
lig De meb * betegnebe) tillige funbne paa 2Jftft)ften, *) bog maa ) ao; at ubflnbe boilfe planter Der forefomme paa :øftft)ften, bar jeg 09 bet bema?tfe§, at antallet aj be bet fetefommenbe 3(rter fanbftmligtoité tffe 
ex libet ftørre, tbet Sftfnften i botauijf .Senfeenbe et langt minbte grun* 
bigt unbetfogt enb 3Seflfpflen. 

$ø(genbe £)t»erftgt ooet ^amttterne, orbnebe efter bet 5lntal af Sirter. 
^corr>eb be ete repræfenterebe i ©røntanb, Ptt funne bibrage ti( at girn- 
en tåbeligere ftorefttlltng om ^^taertg (£barafter: 

Cyperaceæ 46 9lrter. 

Gramineæ 35 

Cruciferæ 25 

Cornpositæ 20 

Alsinaceæ 19 

Rosaceæ 14 

Juncaceæ 13 

Scrophulariaceæ 12 

Filices 11 

Ericineæ 11 

Ranuneulaceæ 11 

Saxifragaceæ 1(1 

Polygoneæ 7 

Salicineæ 7 

Lycopodiaceæ 6 

Onagrarieæ 6 

Kqvisetaceæ 5 

Sileneæ 5 

Gentianeæ 5 

Orchideæ 4 

Najarleæ 4 

Betulineæ 3 

Crassulaceæ 3 

Violarieæ 3 

Callitrichineæ 2 

Campanulaceæ 2 

Rubiaceæ 2 

Primulaceæ 2 beelg benpttet 93at>lå ©anilinet, bee(S en Sifte i ©roabe tftetfe, i 
btnlfen be optegncbe plantet eve beflemte af Hornemann. 110 Umbelliferæ 8 hittet. 

Pyrolaceæ 2 // 

Papilionaceæ 2 // 

Isoeteæ 

Juncagineæ 

Colcbicaceæ 

Smilaceæ 

Typhaceæ 

Coniferæ 

Chenopodiaceæ 

Plantagineæ 

Plumbagineæ 

Borragineæ 

Labiatæ 

Lentibularieæ 

Diapensiaceæ 

Corneæ 

Empetreæ 

Papaveraceæ 

Droseraceæ 

Portulacaceæ 

Hippurideæ 

Halorrhageæ 

Pomaceæ 

ÆclcnierneS SRabne, ligefom Våbnene paa be refpeftibe 
bctcgnebe »eb f^otfcrtelfet paa følgenbe Sftaabe: 

gul. — Sulianefyaab. 

©btb. - ©obtfyaab. 

£clflb. — £olfteen§6org. 

(Styr. — (5()riftian§l)aab. 

©cfcb. — ©ebfyabn 

gaf. - 3afcb§bat.n. 

Kitt. — Kittenbenf. 

Dm. — Cmenaf. 

Upern. Upernibit. 
V. — 3. jBatø. ramlere, eve 111 
R. — mat 

Gies. — ©tefefe. 
Holb. - §clbøU. 
Rab. - Sftøben. 
Wormskj. — iCcrmffjcIb. I. Acotyledoneæ. Equisetaceæ. (5 sp.) 

Equisetum variegatum All. 

60° - 72° 48'. V. 
E. scirpoides Mich. 

3 forbene Seifetmiut (Sul) og Qfcrtof (£olftb.) v 
*E. arvense L. 

60° — 72° 4S' F. 
— „ fi. riparium Fr. 

60° S' — 70° 41' (2lr)ut., 6br., Kilt; V.; (Omenaf) R 
?E. umbrosum Willd. 

y. (i frømcm. £erb. , uben SBorcftcb). 
E. silvaticum L. 

60° - 72° 48'. V. 

Filices. 11 sp. 
Polypodium Dryopteria L 

Snbgrenlanb* ^jcrbe fra 60 • — 64 a lu' ( JeSfernum , &aaii 
SRetriei r 
P. Phegopteris L. 

©nbgrønlanbfi fjerte 60° — <>4 " 10' (SlgUiitfof, JeSferteiur, 

23aa(* 3temer) V. (3jbL) i?. 
":' alpestre Hopp. 

©qbgtønlanbs fjerte (lliarafuffeit): V. 112 

*Aspidium Lonchitis Sw. 

60° - 69° 14' (Sut. Qdnavaiif'. F. 
A. fra gran s Willi. 

3 forbene fra 66° 50' — 70° 41' (Sfortcf, £eljtfr.) tøtøfitfof, 

Sul., Stift., Ctn.) F 
Lastræa Filix mas Presl. 

©tjbgtøntønbå ftjotbe jxa 60° — 60° 43' (^Uoa, Sgafiffo.) F. 
L. dilatata Presl. 

60° — 64° 10' (ttjatafurfføit, Saall Sle&ter), F. ©ul.) R 
Oystopteris fragilis Bcrnh. 

60° — 72° 4S'- V. 
Woodsia ilvensis R. Br. 

60° — 72° 4b'. V. 
W. hyperborea R. Br. 

9torbgrønlanb§ %\ptbt natt', 50' - 72° 48' (Sfortof, (£dltb >, 
(Sfyt., Dm., Upetn.) V. 
Botrychium Lunaria Sw. 

60° - 72° 48' 
„ jj, rutaceum Fr. (B. niatricariæfolium A. Br.) 

(3g«Hfbi) 60° 42' v. 

Isoeteæ. (1 ?p). 

Isoetes lacustris L. 

60° — 60° 43' (Segfetmiut) F. 

Lycopodiaceæ. (6 sp). 

Selaginella spinulosa A. Br. 

©tjbgwntønb 61° 2' .\ffafjiarfuf, ^galiffc=fyjevben) V. 
Lycopodiuni Selago L; 

00° — 72° 48' V. 
*L. alpiiium L. 

G0° — 64° 10 (lunnubliorbit, 8fltøtdif) V. 
L. Chamæcyparissus A. Br. 

(Æotjeaf i ftjcrben Seéfermiut 60° 6'J F. (unber L. alpinum.) 1J3 

Lycopodium annotinum /5, alpestre Hn. 

60° - 72° 48' V. 

L. clavatum L. 

(Æorfoaf i Sleben Segfermuit 60° 6') V II. Monocotyledoiieæ. 

Gramineæ. (35 sp.) 

Alopecurus alpinus Sm. (A. ovatus Horn. FL dan. 1565.) 

66° 50' — 72° 48' (£oIfh3., gffc, CRitt. , £m.) V., (éøutfoof, 

SRiafcnaf) R. 
A. geniculatus L. 

60° — 66° 50' (ffrteberidjSrtjal, SeSfermiut , dhtffuf i 23aat8 Øtøjier, 

gfottof) V. 
*Phleum alpinum L. 

60° - 69° 14' (tøåtalHf, «5elft6. 2>t£co=£5en, ÆongerMuluf) r. 
Anthoxanthnm odoratum L. 

©t)bgtem(anbé fyjmte fra 60° — til ° 2' (Sul.) i?., (Sgaltffo) V. 
*Hierochloa alpina R. & S. 

60° - 72° 48' (V., R. 
* Agro stis rubra L. 

@røntanb§ fyjerbe fra 61 ° 2' — 70° 41'. (V., R.) 
A. canina L. 

60° - 61 • 2' (XeSfermtut, 3gaH|fy, ^arffaf.) V. 
— ,, j3, mutica Hn. 

(Je§ferniiur 60 oj. V. 
A. alba L. 

(Dunartorf, Sgaliffo^iorbcn 60° 28'). V. 
Calaraagrostis Halleriana DC. 

60° — 69° 32'. - V. 114 Calamagrostis purpurascens R. Br. (F. D. 2523). 

64° 10' — 70° 41' tøolftb., tyx., kitt., Dm.) V. 
C. neglecta Ehrh. 

61° 2' — 70° 41. (Sgafiffo, ®cbtf). , .^fertcf , $atif(ef,) V. 
(Dmenaf=S5en) R. 
Dupontia psilosantha Rupr. (F. D. 2521). 

(Dmenaf). 70° 41'. V. 
*Aira alpina L. 

60° - 66° 50' fåribertøåtfyil, Sgaliffø, $elft.) V. 
\. flexuosa L. 

60° S' — 64° 10' ($raibå (^riftianS fetmb, SeSfermiut, $ul., 
Saal§t kerner). 7. 
Vahlodea atropurpurea Fr. 

64° 10' (uben 9lngittelfe af SBerefteb). V. 
Trisetum subspicatum Beauv. 

60° — 72° 48' (V., R.) 
*Catabrosa algida Fr. (Phippsia Sol.) 

60° — 72° 48'. V. 
C. latifolia Fr. (Colpodium R. Br., F. D. 2341.) 

70° — 72° 48' (TO., Opera.) v. 

Glyceria festucæ formis Heynh. (Fr., G. maritimaa, palustris And.) 

60° - 72° 48' (V., R.) 
(r. conferta Fr. 

(SPrinbS Gljr. ©unb, Xeéfermiut, Dmen.) V. 

(i. pendulina Læstad. (Poa pend. J. Vahl, F. D. 2343). 

64° 10' — 65° 20' (@bt().) V. 
*Poa alpina L. c. var. vivipara. 

60° — 70° (V., JB.j 
*P. pratensis L. c. varr. 

60° — 72° 48' (V., R., 

P. cenisia All. 

(<5hr., %ac, Witt.) V., ((ggebeSminbe, Dmena&gJen) H- 115 Poa Vabliana Liebm. (F. D. 2401). 

70° 47' (Dmenaf v. 
P. nemoralis var. glauca. 

60° — 61° 2' (Æafertcf, Sgauffc) V. 
P. cæsia Sm. 

($tinb§ (Jbriftiani <5unb) V. 
*P. aspera Gaud. 

60° — 72° 48' V. 
P annua L. 

60° 43' (intet 23orefteb angtDet) V. 
■'Testuca ovina L. c. var. vivipara. 

60° - 72° 48' V. 
P. brevifolia R. Br. 

%aa be bøiefte ftjelbe iSBaatø SRetfer, Dm., Itøern.) F-, (jfarfuf 

4500' etter £aDet) Æ. 
F. arenaria Osb. (F. sabulicola L. Duf.) 

68° 49' — 70° (Hmaralif, (Ritt- V. 
Agropyrum violaceum (Horn.) 

60° 30' -66° 50' (Sul., SgaiiHø, 2e§fermiut, Sfertcf.) V. 
*Elymua arenarius L. 

60° - 72° 48' (V. f R.) 
Nardus stricta L. 

60° — 60° 2S' (SeSfetmiut, Otenncrtafif) V. 

Cyperaceæ. (46 sp.) 

Carex gynocrates Wormskj. (Kobresia scirpina F. D. 1529). 
gtøtiOb 60° 31') V. 

(. Wormskjoldii Hornem. (F. D. 1528). 
60° - 72° 48' V. 

C. rupestris All. 

68° 50' — 72 ° 48' <3fortof ($ø(fø.) , ®cb^. , OSafitfbf Qac), 
Støt, Dm.) V. 34* 116 Carex microglochin Wahlenb. 

61° 2' — 70° 41' ($rinbå (Styr. ©unb, Sgaltffo, Dm.) V. 
*C. capitata L. 

60° — 70° (Sgdiffø, Saaig Øtefcter, $afttfof, Om.) F. 
C. nardina Fr. (F. D. 2365). 

60° 50' — 72° 48' # pcta ^jeibene tnbttl en £øibe af 4500' (V., R.) 
C. ursina Dewey. (F. D. 2429) 

70° 47' (Dmenaf). F. 
C. incurva Lightf. 

60° - 72° 48' V. 
C. duriuscula C. A. Mey. 

64° 10' — 65° 20' (@uf fertoppen, 95aa(§ Sftet>ier) V. 
*C. festiva Dewey. 

60° - 09° 14' (Sesfermtut, STgtuitfof, Støaliffo, 33aal3 Ølemer, 
{Ritt.) F. 
C. pratensis Drej. (rev. crit. Car. bor. n. 16; (F.D. 2368). 

(Hmaraltf, 23aatå CRet)ier 64° 10') F, 
*C. glareosa Wahlenb. 

60 o _ 72° 48' V. 
*C. lagopina £, plejostachya Drej. 1. c. n. 18. 

60° - 72 o 48'. 
C. canescens §, robustior Blytt. 

©rønlanbg ftjorbe føl 60° 66° 50' (Sul. , ©cbtbaab, Saalé 
SRetoier, £i>tftb.) F. 
*C. rufina Drej. 1. c. n. 21. (F. D. 2481). 

60° - 64° 10' (93aaI8 JRefcier) F. 
C. bicolor All. 

6t)bgrønlanb§ ftjorbe fra 60° 50' — 64° 10' (Sgaliffe, jtuffuf i 
Saalå OteDier) F. 
C. holostoma Drej. 1. c. n. 23. 

69° 32' 70° 41' {^afttfof (3ac), Cm.) V. 
C. Vahlii Schk. 

60* — 72° 48' V. 117 Carex atrata L. 

©•gbgrønl. ftjorbe fra 60° W — 61 ° 2' (Sul., Ujarafuffoit) V. 
*C. nigritella Drej. L c. n. 26 (F. D. 2369). 

60° — 60° S' (ftrteberi^åtfyal, Æifertatfoeitfiaf <3u[.). V. 
*C. fuliginosa Stbg. & Hpp. 

66o 50' — 72° 48' (Sfortof, 2)i§co«£5en, Stitt., Om., Upern.) V. 
*C. subspathacea Wormskj. (F. D. 1530). 

60° - 62° (SeSfermiut, Sgaliffo, Sfoiarati! (©obtr).), Mfuf i 
23aa(§ 9?eruer, Sfertcf (£ctjrb.) K 
C. reducta Drej. 1. c. n. 29. 

60° S' — 61° 2' OXeSfetmmt) V. 
C. vulgaris Fr. 

60° 8' — 61° 2' (Sgalifrø, Sul.) V. 
C. stans Drej. 1. c. n. 32 (F. D. 2477). 

61° 2' — 70° 41' (@gebe§minbe, (Sfyr., 2)tåco*Øen, Øtitt., Dm.) V. 
*C. rigida Good. c. varr. (F. D. 2479, 2480). 

60° - 72° 48'. V. 
•C. hyperborea Drej. 1. c. n. 34. (F. D. 2482). 

60° — 72° 48' [V., R.) 
C. hæmatolepis Drej. 1. c. n. 35. (F. D. 2370). 

60° - 60° 43 (ftrieberic^tøat, Sul., Æafortof.) V. 
C. filipendula 7 , concolor Drej. (F. D. 2372). 

(Sgaliffo) V. 
*C. rariflora Sra. 

60° — 72° 48' V. 
C. vaginata Tausch. 

60° 28' - 60° 31* (Duuartof cg Hgluitfof (Sul.) V. 
G. capillaris L. 

61° — 72° 48' V. 
O. supina Wahlenb. 

60° 31' — 72° 48' V. 
*C. pilulifera §, deflexa Drej. 

©t)bgrønlanb§ ftjorbe fra 60° 8' - 64° 10' (£eåfermiut, 23aa(8 
3tet>ier) V. 118 Carex pedata Wahlenb. 

64° 10' - 72* 48' (33aat§ $efcier, Sfortof, 3ac, ittitt., 
Upern.) F. 
C. OederiEhrh. 

61 ° 2' (Sgatiffo) F 
C. saxatilis L. (C. pulla Good.) 

60° - 72 e 48' V. 
C. rotundata Wahlenb. 

61° 2' - 69° 41' (Sntet 33orefteb angtøet) V. 
C. ampullacea Good. 

(Sqaiitto, 2e§fermiut) F. 
— „ 0, borealis (C. hymenocarpa Drej). 

(Sgaliffo, Segfermiut 61° 2') V. 
C. vesicaria L. 

61 ° 2' (Sgafiffo) F 
*Eriophorum Scheuchzeri Hpp. 

60° - 72° 48' . 
*E. angustifolium Roth. 

60° — 72° 48' V. 
Elyna spicata Schrad. 

60° — 72° 48' V. 
Kobresia caricina Willd. 

64° 10' — 72° 48' (23aa(§ Øtemet, øølftb., 3ae., 9tttt., Dm.) F 
Eleocharis palustris R. Br. 

61° 2' (SgaKffo) F 
*Scirpus cæspitosus L. 

60° ~ 69° 14' <3galiffo, 23aa(å Sfte&ier, 2)iåco=£5en.) F 

Juncagineæ. (1 sp.) 

Triglochin palustre L. 

(SeSfermiut, Støaliffo, ®bfy, 3fortof ($oIftb.), Styr.,) F 

Juncaceæ. (13 sp.) 

*Luzula spicata DC. 
60° — 70°. V. 119 *Luzula arcuata Wahlenb. 
60° — 72° — V. 

— ., /?, hyperborea (L. hyperborea R. Br.) 

alminbelig meb fcteg. (V., R.) 

— „ y, subspicata Lge. niscr. 

gje(bene i ©rentønb (fteuvfoafj li. ; (Cm., Upern.) V. 
L. multiflora Lej. 

60° - 70°. 
* — ,. (S, congesta Koch. 

(Hmaralif (@cbtb.), (Sbr., 5>i3rø; SRitt.) V. 
L. paniflora Desv. 

60° — 69° 14'. 

— „ a, sparsiflora Lge. mscr. 

CSgoliBo, Srorto! (£cfftb.) 3M8fo=£>en V. 
* — ft, densiflora Lge. mscr. 

(SaalS kerner, UjotafufjbitJ V., (@ebb., røcc K. 
Juncus arcticus Willd. 

60° - 70° 41'. — V. 

J. filiformis L. 

©ijbgrøntønbS Sjcrbe 60° 4' —60° 43, (JeSfermtut, Slmitfuatfuf, 
Sul.) V. 

*J. squarrosns L. 

60° — 60° S' tfriebericfystbd, SGennertalifj V. 
J. alpinus Vill. 

(Sgorøo 61° T) v. 
J. bufonius L. (formå pygmæa). 

iSgaliffc 61° 2') V. 
*J. trifidus L. 

60o _ 64° 10' (SeSfeimiut, 3uL* ©obtb.,) V. 

J. castaneus Sm. 

63° 4' — 70° 41' (Æuffuf i Saatå Septet, £iåcc*£5en, 9tøt, 
Dmenaf) F, 

J. triglumis L. 

60° — 70°. — V. 120 Juncus biglumis L. 

60° — 72°48'.— V. 

Colchicaceæ. (1 sp.) 

*Tofjeldia borealis Wahlenb. 

60° — 72° 48. V. 

Smilaceæ. (1 sp.) 

Streptopus amplexifolius DC. 

@i)bgrøn(anb§ ftjerbe (Sul.) V., R.; ($olftb.) Gies. 

Orchideæ. (4 sp.) 

Corallorhiza innata R. Br. 

(340 10 / _ 66 o 50 > (2 3 aaIå jR Ct j iet/ 2i mam af (@bu>), Sfottof 
(£clftb.) V. 
Habenaria albida R. Br. 

60° — 64° 14' V. put.) B. 
*Platanthera Koenigii Lindl. 

60° - 69° 14' (sjkinbå ©^rtfltanS ©unb, ftrieberic&gtøal, Ie§fer* 
miiit, Steattunclif, 25aal§ 5Ket>iev). F. 
*Listera cordata R. Br. 

60° — 64° 10' (StmanuU Ujarrafufuffcit) F. 

Najadeæ. (4 sp.) 

Zostera marina L. 

(3 £afcet fceb 23aa(§ SRe&ier, ©obtfyaab) F. 
Potamogeton marinus L. 

goprff»anb8føcr i ©gbgrøut. (^galiffc, $unnubltorbif, £aal§ toier, 
£oljtb., (£r,r.) V. 
P. heterophyllus Schreb. 

61 ° T (Sgaliffo) T 7 . 
P. rufescens Schrad. 

©gbgrøntanbå fjjorbe 61° T (Suanubliorbif, Æuffuf.) F. 
Typhaceæ. (1 sp.) 

Sparganium minimum Fr.(?) (S. natans 0, tenuifoliura Horn.) 
60° — 64° 10' (3#?Kffo, 23aal§ toter). V. 12! 

111. Dicotyledoneæ. Callitrichineæ. (2 sp.) 

Callitriche verna a. cæspitosa Kiitz. 

60° - 60° 4' (Sul.) V. 
„ 0, latifolia Kiitz. 

60° 4' 3u(.) V. 
C. hamulata Kiitz. 

60° 4' — 64° 10' (Sut., ©bu). V. 

Coniferæ. (1 sp.) 

.Juniperus nana Willd. 

60° — 6fi° 50' (Sut.) V., R. 

Betulineæ. (3 sp.j 

Alnus repens Wormskj. 

©t)bgtøn(anbg gjorbe 61° 10 — 64° 10' (Æuffuf) V., Wormskj. 
*Betula nana L. 

60° - 72° 4S' — V., E. 
— var.? (B. fruticosa Horn. (non Pall.), B. pumila? Vahl. 
herb.) 
(SeSfermiut, VRa*8m.) V. 
B. alpestris Fr. (B. humilis Hn.) 

©t)bgrøntønbg ftjorbe G0° -■ 62° (Sgoittfo, Sunubliorbtf.) v. 

Salicineæ. (7 sp.) 

*Salix herbacea L. 

60° 72° 48' — V., R. 
S. reticulata L. 

©rønlanb (Hornem.) 
S. Myrsinites L. 

60° — 64° 10' (33aalg toter, Hmaralif, $ac, Outt.) V. 
S. arbuscula. L. 

(23aal§ JReDier, 9tmaralif, $«., ftitt.) V. 122 

Salix arctica Pall. (F. D. 2488). 

60° — 72° 48' (V., R.) 
*S. glauca L. 

60° - 72° 48 ( V., B.) 
— r> ft appendiculata Wahlenb. 

(Segftufaf) V. 
S. lanata L. 

®røn(anb (Hornem.) (^ul- ?), V. 

Chenopodiaceæ. (1 sp.) 

Blitum glaucum Koch. 
©jelben (3uLj v. 

Polygoneæ. (7 sp.) 

Koenigia islandica L. 

6U° -- 72° 43' — V. 
Oxyria digyna Campd. 

60° — 72° 48' (V., R.) 
Rumex AcetoselJa L. 

60° — 72° 48' fV., Holb.) 
R. Acetosa L. 

60° — 60° 48' (Jul., Sid&tenau) V., Råb., Wormskj. 
R. domesticus Hn. 

60° 4' — 60° 43 (Støaliffe, Æafortof.) V. 
Polygonum aviculare L. 

60° 43' — 72° 48' — V. 
*P. viviparum L. p>, alpiimm Hn. 

60° - 72° 48' - V. 

Plantagineæ. (1 sp.) 

Plantago maritima L. c. varr. 

60° — 69° 32' — V. 

Plumbagineæ. (1 sp.) 

Armeria labradorica Wallr. 

.i0° — 72° 48' — i V'., R.) 123 Compositæ. 

a. Asteroide æ. (12 sp.) 

Erigeron compositus Pursh. (F. D. 1999.) 

ho° 6' - 70° 47' (Sul, ©btø., £t>tftb., Dm.) V. (Satgattet) R. 
*E. alpinus L. 

60° — 66° 50' inbtii 1500' o». ^a». (3ul v @bt^ v SDiSco, ^clflb.) V. 
E. uniflorus L. 

70° 47' (3ac, 9Ktt) F. 
* — „ |3, pulchellus Hn. 

60° 50' - 72° 48' (V., R.) 
Achillea Millefolium L. 

60° — 64° 10' (3ul.) V. 
Arnica alpina Murr. (A. angustifolia Fl. dan. 1524.) 

64° 10' 72° 4S' inbttl 1000' o. £. (V., R.) 
Matricaria inodora |3, phæocephala Rupr. 

(Sgaliffo) V. (c. fl. ®t.) Holb., Wormskj. 
Artemisia borealis Pall. (A. groenlandica Wormskj. F. D. 1585.) 

61° 10' - 72° 48' inbttl 2500' o. #. (®btt)., $oljib., 3ac) F. 

(DmenaNøen.) £. 
*Gnaphalium norvegicum Gunn. 

60° — 64° 10' inbtit 1000' o. £. (Sul., ®btø.) F 
G. uliginosum L. 

(Sulianefcaab 61° 2') V. 
*Gr. supinum L. a, subacaule (Wahlenb.) 

60° — 69° 14' inbttl 1000' c. £. 'Sul., ®btt>., £otftb. @obb.) F. 

— „ ^, fuscum. 

6 () o _ 61 o ( c^ ul) y 

*Antennaria dioeca R. Br. fl, hyperborea (Don) 

60° — 06° 50' (Sul., ®btt\, $oljtb.) F., (ftiffern«8fet) £a&. 

*A. alpina R. Br. 

60° 43' — 72° 4b' (inbttl 2000' c. £.) F. 

— „ 0, glabrata J. Vahl mscr. 

69° — 71° ($el|tb., 3M&0.) F. 124 b. Cichoraceæ. (8 sp.j 
Leontodon autumnalis L. 

®t)bgtønlcmbå ftjorbe 60° 50' — 61 ° 2' Suttanefyiab) V. 
-Taraxacum palustre Sm. 

60° - 72° 48' (V., R.) 
T. phymatocarpum J. Vahl. (F. D. 2298.) 

70° 47' (Øltafonaf »eb Sol. Dmenaf) F. ($attorbif) 31. 
Hieracium alpinum L. 

60° — 60° 49 i^ultane^aab) V., R. 
*H. rnurorum L. 

60° 8' - 64° 10' (Sul., ®brt>.) V. 
H. atratum Fr. 

©t)bgte>nlanb. [Hoib.) 
H. vulgatum Fr. 

(^ulianebaab) V. 
H. crocatum Fr. (H. prenanthoides F. D. 2425, non Vill.) 

8»bgtøntønb 61° 2' - 62° inbtU 200' o. £. (Sulianefyaab) F. 

Campanulaceæ. (2 sp.) 

Campanula uniflora L. 

61° 2' *- 72° 45' inbtit 1000' c». £a». (V.., 
*C. linifolia 5, Langsdorffiana Alph. DC. (C. rotundifolia var. 
Horn.) 
68° - 70° (inbtit 2000' o. £.) V., R. 

Rubiaceæ. (2 sp.) 

Galium triflorum Mich. 

©t)bgtønlanb§ ftjotbe 61 8 2' - 64° 10 OgaKffo) F. 
G. palustre L. {2, minor. 

@j)bgr»nlanbå ^jorbe 61° 2' - 64° 10' (Sut, @btt>.) F. 

Gentianeæ. (5 sp.) 

*Gentiana nivalis L. 

60° - 72° 4S' inbtit 1000' c. $.) F. 125 Gentiana serrata Gunn. 
(Sgaliffo 61° 2') V. 
G. involucrata Rottb. 

©nbgtøntanbs ftjcrbe 60° 50' - 61° S' (Æctfertof, Sgaliffo) V. 
Pleurogyne rotata Griseb. 

64° — 68° 49' (Sul., ©btb-, £oljtb.) VI, «5uffertpppen) Holb 
(Gbi\) R. 
Menyanthes trifoliata L. 
60° — 66° 50' (®btø.) V. 

Borraglneæ. (1 sp.) 

Stenhammaria maritima Rclib. 

69° 14' — 70° 27' ©ebb.) B. (3)t§co*£ten, Støtt., Dm.) V. 

Labiatæ. (1 sp.) 

■"Thymus Serpyllum L. 

60° — 66° 50' iSuL, Æafettef, Saal« Øtørier) F., (£oIftb.) Gies. 

Scrophulariaceæ- (12 sp.) 

Limosella aquatica L. 

(Sunublterbif 61 ° 2') V. 
Veronica alpina L. 

60° — 72° 48' (V., B.i 
— „ 0, villosa (V. Wormskjoldii Schult.) 

(3føut|uarfuf, ftafortof, 23aalå O^euier) F., WorøwJy. (gul) R. 
* — saxatilis L. 

60° - 69° 14' (grtetrtøstbal/ Ujarafuffoit, 2>i8co*jØ«t) F. 
Pedicularis hirsuta L. 

64° 10' — 72° 48' (23aaté kerner) Fij ($olftb.) flb»., (flan* 

ni fut) i?. 
P. Langsdorffii Fisch. (P. lanata Fl. dan. 1821.) 

70 o _ 70 o 4S / (£ig CD) Holb. (Dmenaf) V. 
P. groenlandica Retz. (Fl. dan. 1166.) 

©rønlanb (Thorhallesen.) 126 Pedicularis euphrasioides Willd. (P. ramosaWormskj. F.D. 1758.) 

62° — 6S° 48' (33aat§ SReDier, £otftb., Gbr.) V. 
P. Iapponica L. 

62« — 69° 41 (Æuffuf i Saolå SRetoier, ØKtt.) 7., (OJatgattet) R. 
P. flammea L. 

60<> — 72° 48' — V. 
Rhinanthus minor Ehrh. 

60 ° — 64 ° 10' (intet SScreftcb ang.) F. 
*Euphrasia officinalis L. 

6QO — 69 14' f©aa(§ tøiet, Sfettof ($olfib.) G&r., Sfttt) V. 
*Bartøia alpina L. 

60o _ 69° 14' V., (gSdgattct) B. 

Lentibularieæ. (I sp.) 

Pinguicula vulgaris L. 

60 o _ 68° 49' (Sfortof i Set. £otftb., <S£)r..) F. 

Primulaceæ. (2 sp.) 

Primula stricta Hornem. 

64° 10' — 70° 41' (Æuffuf i 33aa(§ Øfe&iet) ft (aSaigattet, Dm.) R. 
P. sibirica 0, minor Hook. (P. igaliccensis Wormskj., F. D. 1511 .) 

61° 2' (Sgdiffe) Wormskj., V. 

Diapensiaceæ. (1 sp.) 

*Diapensfa Iapponica L. 

60° — 72° 48 (inbtit 2500' d. #.) V. 

Ericineæ. di sp.) 

*Loiseleuria procumbens Desv. 

60° - 72° 48' (inbtit 2000' 0. £•) V. 
Rhododeudron lapponicum Wahlenb. 

60° - 72° 48' (inbtit 1000' o. £.) V., R. 
Ledum groenlandicum Oeder F. D. 567. (L. Iatifolium Air.) 

60° — 66° 50' (3ul, ®btb. ^ctftb.) v., . røco*ftjotben) R. 127 Lednm palustre |3, deeumbens Ait. 

64° 10' — 70° (inbtil 1500' cfcet éafcet) (3»1.) R., (®btb . 6olftb., 

Dm.) F. 
'"Phyllodoce coerulea Gren. &: Godr. 

60° — 72° 48' (inbtil 400' o. £.) 
Cassiope tetragona Don. 

64« 10 ' _ 72° 4S' — V., R. 
*C. hypnoides Don. 

60° — 72° 48' [itlbtil 2500' e. «£>.) 
Arctostaphylos Ilva ursi Spr. 

66 ° 48' (Slextol i 6oL $olftb.) F. 
Oxycoccos palustris Pers. 

60" - 64° 10' (Sul:, ©bu).) F v 2*. 
Vaecinium Vitis idæa 0, pumilum Hornein. 

64° 10' - 69° 13 anbtii 200' c. $.) (@btb., §ølftb.) F., 
(<£bt.) K. 
*V. uliginosum L. var. (V. pubescens Worrnskj., F. D. 1516.) 

60 - 72° 4S' (inbtil 1000' c. £.) Umbelliferæ. (2 sp.) 

Archangelica officinalis Hoffm. 

©tønianb (inbtil 3)iåco.) F., R. 
Haloscias scoticum Fr. 

60° — 64° (®btt%, 3fet) F. 

Corneæ- <l sp.) 

; <..rnus suecica L. 

«;0o _ 65° 38' C3ul., ©btb.) V. 

Crassulaceæ. (3 sp.) 

-Sedum Rhodiola DC. 

60° — 67° (@btlv) v. Oni., aito) i?. 
*S. annuum L. 

60° S' — 64° 10' (inbtil 600' o. $.) 3ni., ©bib. r 128 S^dum villosum L. 

60° — 72° 48' V. 

Saxifragaceæ. (9 spj 

*Saxifraga stellaris L. 

60 o _ 6-1° 10' (Sul., @btt).;> v. 

— „ (i, comosa J. Vahl. 

64 o iq' _ 720 48' (®btlj,i øotftb., %ac, 2>iSco»£Sen, Upern.) V. 

S. nivalis L. 

60° — 72° 48' (inbti( 2500' o. $. V. 

- - „ |S . tenuior Wahlenb. 

®btb., 2MSco*£>en, 3titt.) v. 
*S. rivularis L. 

60° - 72° 48' (inbtil 2500' o. 00 K - 
*S. cernua L. 

60° — 72° 48' unbtil 2500' o; £. tf 
*S. cæspitosa L. c. var. (S. groenlandica L.) 

60 o _ 72<> 48' (inbtil 4500' c. £.) V., #. 
S. Aizoon Jacq. 

60° — 72° 48' (mbtil 2500' c. £.) V., K. 
S. tricuspidata Rottb. 

64° 10' ~ 72° 48' (inbtil 2500' i\ £.) V., #. 
*S. flagellaris Willd. (F. D. 2353.) 

Sfterbngben 72° 76° (©abinc cftcu £oef.) 
S. aizoirles L. 

6o o _ 7 o 41' (infctil 100' o. £•) K v fi. 
S. oppositifolia L. 

OU' 1 _ 72° 48' (inbtil 4500' o, #.) F., R. 

Ranunculaceæ. (11 sp.j 

*Thalictvum alpinum L. 

60° — 60° 14' (3uL, ®btf)., $el|t6., 5)t3fOl V. 
Anemone Richardsonii Hook. (A. Vahlii Hornem. F. D. 21 76.) 

66° 50' — 60° 14' (^rcrftefjeibct Deb £dflb.) V. 

Batrachium confervoides Fr. 

61° 2' — 60° 13' (Sul., @btb., £olftb., <£()r., 3dc.) F. 129 *Ranunculus pygmæus Wahlenb. 

60° 43' — 72° 48' (inbtil 100' ot>. £ao.) V., R. 
*R. hyperboreus Rottb. 

60° 43' - 72° 48' (V , R.) 
R. nivalis L. 

69° 10' — 72° 48' (<Di8co*£en,£m., llpern.) r. ØBw&enS 0.) R. 
R. lapponicus L. 

64° 10' — 72° 48' (SfaiotoBI (®bt&.), Sfortof (£otft6.), <Sbr., 
Witt.) V. 
R. Cymbalaria Pursh. (E. D. 2293). 

(2lmaralif=#jcrben t>eb Sot. @bt£>.) F. 
R. reptans L. 

©gbgtønfonbS ^jorbe 60° 50' (Sut) V. 
R. aer i s L 

60° 43' — 64° 10' (Sut., ©btb ) V., R. 
-Coptis trifolia Salisb. 

60° — 64° 10' (Sut., ®btf).) V„ R, 

Papaveraceæ. (1 sp.) 

Papaver nudicaale L. 

60° — 72° 48' (V.. R., Holb.j 

Cruciferæ. (25 sp.) 

Vesicaria arctica R. Br. (Alyssum arcticum Wormskj., F. D. 1520). 

69° 40' — 70° 41 (Wafonaf, $attcr6if) R., (Dm., Upetn.) V. 
Cochlearia ofticiiialis L. var. (C. arctica DC.) 

60° - 70* (V.. R.) 

C. fenestrata R. Br. 

66° 50' — 69° 13' (gfettøf (£o(jl), 3«e.) V. 
*Draba corymbosa R. Br. (F. D. 2418). 
60° — 60° 43' (^ul., Øfterbpgben) V. 

D. arctica J. Vahl. (F .D, 2294). 

66o 50' — 72° 48' Sfcmriif, qMtorbif) R., ($oljtb., Witt., %lia> 
tonal.. V. 

35 130 Draba crassifolia Grah. (F. D. 2419). 

64o 10' - 69o 47' (inbtit 1050' o. £. (33aa(§ toier, Sfertof 
(£dftb.), 2M8co*;Øen, Otitt.) F 
D. lapponica DC. 

60o — 72o 48'. — F 

D. lactea Adams. (D. Wahlenbergii Hn.; F. D. 2420). 

60o - 60o 43' (intet SSoxefteb cingiDet) F 
— „ y, lævigata Fr. 

64° 10' - 70 o 41' (£otftb., Otitt.) F. 

*D. nivalis Liljebl. (F. D. 2417) D. muricella Wahlenb. 

60o _ 72' 48' F. 
D. rupestris R. Br. c. var. (F. D. 2421). 

64o 10' — 69° 41' (inbtit 2000' o. §'. 25aa(S SRet)ieu , $ol|tb., 
aSaigattet) V. 
D. hirta L. c. var. 

62o — 72o 48'. - F. 
D. alpina L. 

70o 47' (Dm.). — V. 
D. aurea M. Vahl. 

60 o - 70°. — F 
I), incana L. 

60o — 64° 10' (SeSfermtut, 3ftfø ©obtf)., SBaalS Metier, $oljrb.) F 

Lepidium groenlandicum Hornem. ? (L. alpinum F. D. 469). 

©røntanb (Brasen). 
Capsella Bursa pastoris Moench. 

60° 43' - 64 o 10' (3uL, Wmaraltf (®btøo F 
Eutrema Edwardsii R. Br. (F. D. 2242). 

70 o 41' (Dm.) V. ■ 
Platypetalum purpurascens R. Br. (F. I). 2295). 

70° - 70o 47' (Cm.) V. 
Nasturtium palustre R. Br. 

©^bgwnlonbå ftjørbe 60= 50' ($unnub(iotbif »eb (Sol. 3ul.) F 131 Sisymbrium humifusum J. Vahl. (F. D. 2297). 

61o 2' — 69o 32' (Sgaliffo, $afitfcf, (Støtgartet) V. 
Cardamine bellidifolia L. 

60o - 72 o 48'. V. 
G. pratensis L. 

60o - 69o 14' (Sul., ©btb., £o(jtb.) V. 
*Arabis alpina L. 

60° — 72° 48' (tttbtil 150' o. £.) V. 
A. Holbøllii Horn. (F. D. 1879). (A. retrofracta Grah.) 

64° — 70° Wmaxatil, $olftb.) V., (®obtø.) R. 
Turritis mollis Hook. (fl. bor. Am. 1. p. 40; (F. D. 2296). 

64° — 70o (gforøtalt!, Sfertof (£o(ftb.) Om.) V. 

Violarilæ (3 sp.) 

Viola palustris L. 

61 o 2' (Sgafiffo) V. 
V. Miihlenbergii 0, minor Hook. 

64° 10' (®btø.) V. 
V. canina L. 

60 o (Xeåfermiut) V. 

Droseraceæ (1 sp.) 

Parnassia Kotzebuei Schlechtd. & Cham. (F. D. 2286). 
(Æafjtarfuf Deb 3gaKKo*gjotben) V. 

Pyrolaceæ. (2 sp.) 

Pyrola grandiflora Rad. (P. groenlandica Hornem., F. D. 1817)* 

61 o 2' — 72 o 48' (inbtii 2000' i\ £.) V., R- 
*P. minor L . 

60o 49' — 64o 10' (Sul., Øbfy.) V. 

Empetreæ (1 sp.) 

Empetrum nigrum L. 

60o — 72o 48' — V. 

Portulacaceæ. (1 sp.) 

*Montia rivularis Gmel. 

60 - 72 48' (tnbtil i 000- o. £.)• 

35* 132 Alsinaceæ. (20 sp.) 

*Arenaria groenlandica E. Mey. (Stellaria M. Vahl, F. D. 1210). 

60 o - 64o 10' (inbtii 200' c. $., Sut, ®btb.) V. 
A. ciliata fi, humifusa Hn. 

69° 14' - 72o 48' (Mcc^en, Dm.) V. 
Halianthus peploides Fr. 

60° — 69o 14' (3ul., ®btb., £otftb., ©jt., {Ritt.) V., (^attotbif, 
Dm.) R. 
*Alsine rubella (i. hirta Wahlenb.) 

60 o - 72- 45'. — r. 

— „ y, Giesekii (A. Giesekii Horn. F. D. 1518). 

©uffertoppen (Gies.) 
A. stricta Wehlenb. 

70° 41' (Dm.; F, 
*A. biflora Wahlenb. (A. scandinavica Spr.). 

60o — 72o 48' (inbtii 2050' o. £.) V. 
*Stellaria media With. 

60« - 72° 48'. — V. 
*S. humifusa Rottb. (F. D. 978.) 

60° — 72 o 48'. - V. 
*S. cerastoides L. 

60o - 72o (inbtii 2000' c £.) V. 
*S. borealis Big. 

60o - 64° 10' ($u(., ©btf).) V. 
S. glauca With. (8. palustris Retz.) 

©tønlanb (Worrrukj. i Hornern. Herb.; 
S. Edwardsii R. Br. 

60° — 72 o 48'. - V. 
*Cerastium alpinum L. 

60 o — 72 o 46' (inbtii 1000' c $., V., R. 
C. triviale Lk. 

60° 28' — 60o 43' (Sul.) V. 133 Cerastium semidecandrum L. 

UpevniDif (Gies. i Hornem. Herb.). 
Sagina nodosa Fzl. 

<5t)bgte>nlanb§ ftjerbe GI ■ 21' (Sgaliffo) V. 
*S. saxatilis Wimm. 

60° — 66 o 50' (Sul., ©obtøaab) V. 
*S. procumbens L. 

60 o 43' (Sul.) V. 
S. cæspitosa J. Vahl. (Arenaria cæspitosa F. D. 2289). 

64o 10' — 72o 48' (33aal3 totet , $afitfef (Sac), ltpetn.) V. 

Sileneæ. (5 sp.) 

*Silene acaulis L. 

60 o — 72o 48'. — V„ R. 
*Viscaria alpina Fr. 

60o — 72° 48' (inbtil 2000' c, £.) V., R. 
Wahlbergella apetala Fr. 

70 o 47' (Dliafonaf) B. , (Cm.) V. 
W. affinis Fr. (Melandrium affine J. Vahl; Lychnis triflora 
F. D. 2173). 

65 o 38' — 72o 48' (inbtil 500' o. £., £elftb\, Sac, Ritt., Dm., 
Upetn.) V. 
W. triflora (Melandrium trifl. J. Vahl, F. D. 2356). 

60 o 50' - 72° 48' (£oljlb\, {Ritt., Dm., Upetn.) V. 

Onagrarieæ. (6 sp.) 

*Epilobium alpinum L. 

60° — 72o 48'. — V. 
*E. origanifolium Lam. 

60° — 69 o (Sul., ©btfo., Diéco) V. 
E. palustre L. 

©t)bgrønlanb8 ftjorbe (Sgaliffo 61 o 2') V. 
E. lineare Miihlenb. 

60° — 64° 10' (Sul., ©btb,) V. 134 

*Epilobium latifolium L. 

60o — 72o 48'. — (V. R.) 
*Chamænerium angustifolium Spach. 

6O0 — 66 50' (Sul., ©obtt)., £otft.) V. 

Hippurideæ. (1 Sp.) 

*Hippuris vulgaris pt, maritima Hn. 
60o — 70o 41'. -- V. 

Halorrhageæ. (1 sp.) 

Myriophyllum alterniflorum DC. 
60 o 49' (Sul.) V. 

Pomaceæ. (1 sp.) 

Pyrus americana DC. 

60o — 62o 4' (^u(.) V. 

Rosaceæ. (14 sp.) 

*Rubus saxatilis L. 

60o 8' (Segfenuiut) V. 
R. Chamæmorus L. 

64 o 10' (Qlmatauf) v. 
Dryas integrifolia M. Vahl. 

60 o - 72° 48' (inbtil 1500' 0. £.) Egede, V., R, 
*Sibbaldia procumbens L. 

60 o — 69° 41' (tnbttf 2000' o. £.) (Sul., ©øbtø., £olftb., Gfyt., 
®obt)., frtc.) v. 
Comarum palustre L. 

60 o - 64° 10' C3ui v ©obtf).) v. 
Potentilla anserina L. 

60 o _ 72° 48'. — V. 
— „ 0. groenlandica DC. (P. Egedii Wormskj.) 

60o _ 72o 48'. — V. 
P. pulchella R. Br. (F. D. 2234). 

70 o — 70« 41' (Satgattet, Dm.) V. 135 Potentilla Vahliana Lehin. (F. D. 1390). 

69o 14' — 70° 41' <®oib.) R. (Øtitt., 93aigattet, £m.> V 
P. nivea L. 

64 o _ 72o 4S' (tttbta 4400' c. 6.) T'... R. 
*P. emarginata Pursh. (F. D. 2291.) 

66 o 50' — 72 o 48' tøølftfc., 3Ktt, Dm., Ifyettt.] V. 
P. maculata Pourr. 

60 3 _ 69o. - (V., R.) 
P. trklentata Pursh. 

60 o - 69° 32' (Sul., ©cbtb., (åbr., gac) F., is'. 
Alchemilla vulgaris L 

60° — 66« 50' (gul, 2)t§co:£!en). F v B. 
*A. alpina L. 

60° - 65o 38' (inbtit 1060' i\ §., 5ttt. @etr£>.) F., «. 

Papilionaceæ. (2 sp.) 

*Lathynis maritimus Fr. (Pisum maritimum L.) 

(SgaUffo 61 ° 2') f. 
Vicia Cracca L. 

60 o — 61 o 2' (3fuL) F., /?. £i(tøfl 9tt, 7, 

9JogIe Semeerftunger om ©røttfoniré geøgnofttffe og 
mmeralogiffe $effaffenl)eb, 

af 

$. Vink. Clj 

-O en 2lfbanbling , fem er optaget blanbt 93ibenffabeme3 ©elffab§ 6frtfter 
(for 1852), Ijar jeg mebbeelt en Ubfigt otter ØtorbgtønlanbS ©eognofie, og 
enboibere i bette ©friftå anben 2)ccl en $crtegnel[e oøer be i JRorbgrøn* 
lanb fyibtil førefunbne SJttneralter. 93i »itte tyer for en Sulbftcmbigljebs 
©fylb mebbele et lille Ubtog af tjiin 9lffyanbling, fortil jeg er faa fyelbig 
at funne afbenytte be i famme anoenbte £ræfnit, og bernæft fupplere faa= 
Del ben, fom ben nceonte ftortegnelfe, meb £enfmi til bet fønbre 3n- 
fpeftorat. 

93i f?ar>e i ©rønlanb ialt 4 33jergbannelfer: 1) 5De primitioe 23jerge, 
2) ©anbjreenbannelfen oeb SgaUifo, 3) Zxap meb ©teenfulbannelfe, 4) 
3Jngre QlUumum. 

1) £>e primitive 'sSjerflflvter ere uben (Sammenligning be meefl 
ubbrebte. tyaa $aartet ooer JRotbgrønlanb fyafce oi antr/bet bet 3lreat, 
fom Srapbannelfen inbtager; be anbre formationer ere meget unberorb* 
nebe, og følgelig inbtage Urbjergene fyele bet øttrige 2treal og ifcer bet fønbre 
^nfpeftorat. 

3 Sftorbgrønfanb fremtræber benne formation næften ooeralt fom lag= 
bannet, fyoilfet fan iagttageé i be mange betimelige Sratninger paa inbtil 137 4000 gtøbå ^øibe, i bøilfe man oPeralt feer mere eller minbre tpbelige Sag 
og ©triber af lt)fere eller mørfere farcer, cg meejt bøfgefermige. bagene 
løbe tilbeelå tilbage i jtg fetø, ibet be ferme ftq concentriff, jfatformigt 
om en fcellebå Ænube i <£>cøcbbjergarten. 23efranbbe(ene ere fcruben 
Gøartå, gelbfpat cg ©limmer, nttften cPeralt £crnblcnbe; mere unber* 
erbnebe men tillige meget alminbetigt: ©ranat cg Magnetjern. ©en al* 
minbetigeSjergart er berfor bornblenbebotbig ©neté, men forøørigt betegne 
be forffjetlige Sag Stanbinger af be famme Mineraller i forffjetlige tfor* 
bolbe, cg naønlig beftaae be Ipfere meeft af tf etbfpat cg QPartå, be mørfe 
cg ffifrebc meeft af ©limmer cg £ernblenbe. 93eb ©iben af Sagene frem= 
træbe tillige ©ange, ber gjennemffjære bem, cg beelå beftaae af be famme 
Mineralier, meb fremberffenbe gelbfpat, cg berfcr maae anfeeé fer fam* 
tibige meb fyine, - beel§ af Irap, cg i faa #"atb ere ffarpt abffilte fra bine 
eg af npere Dprinbetfe. 

3)e færegne Mineralier i btéfe 33jerge flutte fig ifoft til be partier, 
ber ere meeft fenbrebe i Sag cg ©ange, bPcrtil femme PiSfe Mineraller, 
ter øife fig mere inbblanbebe oøer fterre ©træfninger, men beg egfaa 
fertrin§Pii§ ere ubffitlebe i tu§fe Sag cg ©ange. Omenbffjønbt mi faa* 
lebeå ben famme ®nei§bannetfe øtfer uenbeligt mange Mcciufaticner efter 
Slanbingåferbclbene af Mineralierne, funne Pi beg fenbre mellem t?t§fe 
Partier, fem fcrtrin§øii§ ubmærfe fig Peb Pi»fe beri fremtræbenbe Mine= 
ralier. ©om faabanne funne næPne§: 

a. Sagformige Ubffitlinger. 

v&ernblenbeffifer meb ©ranater banner be meejt alminbelige Sag, ber 
ifm fremtræbe tnbeligt i be ftore Sratninger, fem finbe§ i UperniPifg cg 
Omenafå ©iftrifter. SSi Pebføie, fem (grempel fyerpaa, en ©fitfe af feløe 
ben heit Dmenaf§fegle, Peb bøié $cb ^denien Dmenaf ligger. ©fitfen 
inbbefatter fun ben øøerfte bratte 2)eet, ber begpnber i 1000 %oH <£>øibe. 
^cmblenben banner baanbformige (Striber, ber løbe emfring bele heglen, 
cg beéuben ifclerebe npreformige partier. 

Romben be meejt alminbelige ©ranater inbebclbe «£>ornblenbelagene 
paa anbre ©reber fcrffjellige 2lrter af ©traalfteen, 2lébeft, Søcølfité c f. ø. 

©eternit meb Xremotpt cg fcrffjellige Mineralier ubgjøre betpbeltge 
Sag i Dmenafé, ^brijtian?(>aab§ eg (5gebe§minbe3 ©ijtrifter. (©ee ben 
mineralcgiffe ftertegnelfe E 27—76, C 5 -31, O 217—220, c. f. ø.) 138 

2lntt)opht)Uit meb ©traalfteen banner tfær mærfetige Sag øeb Upernioif. 
^elbfpatrige Sag meb Qøarté, £)icr)røi't cg ©ranater, ubmcprfe lige(ebe§ 
Upernioifå £)tftrtft. 

b. ©angformtge Ubffilltnger. 

SDiåfe bejtaae forftørftebelen af greoførnet, meget fetbfpatrig ©ramt, 
cg ere ingenlunbe ffarpt abffilte fra Sagene, men gaae enbøg ligefrem oøer 
i faabanne, fem fortrinSmtå f)aøe be famme Sefitanbbele, øg maae anfee§ før 
at »ære bannebe famtibig meb bem. 5) c beftaae beelå af røb ^elbfpat, og 
inbebolbe ba ifær Sftagnctjcrn cg Qlpatit, famt 9lttanit, gtrfon og ©»c»l= 
fus, beeté af b»ib ^elbfpat, og inbdjølbe ba alminbefig&uS lurmalin. 

c. 2tbfprebte ^nbblanbtnger. 

%±aa »iéfe ©feber er ©nei§fen o»er ftorre ©træfninger røbfarøet; 
ben§ Sejtanbbele batte aabenbart libt en ^aaøirfuing, naønlig er @limme= 
ren fnart forføunben, fnart foroanblet tit en talfagtig eller djloritagttg 
3Jia§fe, og i bcn§ ©teb Pifer ber [tg o»era(t (Spibot, tilbeds ubffitlet fom 
[malle ©ange og i Æføfttimger, famt ^ernglanbå og Æalffpat. Unber 
faabanne ^ørfyølbe forelommer og et SSægjleenSlag , og fyneS bette at 
»ære opjtaaet af ©(immer eller #ornblenbe, ber paa lignenbe 2ftaabe ere 
foranbrebe- 

tyaa anbre, ligdebeS betpbelige ©træfninger ubmærfer ©netéfen ftg 
»eb fiint inbblanbet ©»o»lfii§ og Sftagnetfiiå , boermeb gjerne følger ©ra= 
pfyt, faafom paa Upernioifå Cango og CmenafS ©torø. 

®aat »i bernæjt o»er til bet fønbre ftnfpeftorat, ba »ife Urbjergene 
ber i bet ©tørre ben famme tagbannebe 23effaffen£>eb, famt ligelebeå oøer* 
alt Smfcblanbing af #ernblenbe, og paa »iåfe ©teber betøbettge £ornblenbe* 
(ag. 3)en mebbeede ©fitfe af %>aten ÆoofaSftf paa ©ermefof »ifer ub* 
mærfebe naturlige ©jeunemfnit af Sjerge paa flere tufinbe $øbå £>øtbe, i 
fyøilfe be It>fere partier fyaøe frem()erffenbe fjelbfpat, be merle berimob 
|>ornb(enbe og ©(immer. Dog opbager man paa ben anben ©ibe , mere 
enb i bet SRorblige, maåfiøe eller iffe lagbannebe Sjergarter, ber if!e mb* 
ffroenfe ftg til ©ange, men fmteå at ubgjøre fetøftambige 23jergmaéfer. 
5)i§fe bjergarter ligne førjtørftebelen ©»enir, faafom Pet faafaibte raabne 
^jelb »eb grebrifåfyaab, og paa Øtunarfoit, men paa anbre ©teber mere 
©ronfteen eller reen ©ranit eller ftorit, ben fibfte naøntig i bet ©nbliglte. 139 ^orøbrigt ere £rapgangene ber noeften bnbbigere mb i Obrbgrønlanb i 9tet= 
beben af felbe Jrapfcrmationen, ligefem ogfoa forifjeliige pcrbpragtige ©ange 
iffe ere fjelbne, nafønfig i ^ulianebaab« 2>iftrift, bbcr man cg &ar funbet 
porøfe, flaffeagtige 9J?aéfer meb 23lærebuller. «£>ine masfibe bjergarter bife 
bog paa ben anben (Eibe en joebn Cbergang til be lagbannebe, cg bilbe 
bet berfcr btfrncf bære banifeligt at unberføge ben relatire 5ltter cg be 
ebrige inbbprbe§ ^orbclbe af alle be ber ncrbnte bjergarter, til bbilfe ci 
enbnu funnc føie SDia&aS, 3friugranif, ©ranulit cg Sfifere, tilbeefs meget 
grapfyitbclbige. 

£bab nu felbe @neis(agene§ 23effaffenbeb angaaer, ba bil neben= 
ftaaenbe ^crtegnelfe eplpfe cm be beri fcrefcmmenbe 2)?ineralier. SCRet 
.fjenfbn til be ftørre UbffiUinger bemand ber blanbt QInbet, at be ftore 
Sag af ©eternit meb Jremclpt c. a. hin (ibet ere bemærfebe i Sccgrøn= 
ianb, bbcrimcb ber 33;egireen§lagene, tilbeefé egfaa meb Jremclnt, frrneS 
at [pille en lignenbe £Me, cg nabnlig at bære bpppige i ©cbtbaab§ 3)i= 
fttift. 5>§uben treffe bi i 3pbgrcnlanb visn ganffe eienbcmmelige Sag, 
faafem fremfcr 9(lt -ftrpclitben meb ben§ metalliffe Sebfagere, cg bernæft 
C£ubialpten meb 3cbalit cg 9lubebfcnit. .^rnclitben er ligefrem inbleirer 
fom et beftemt Sag i ©neiéfen, ber i bele ben Cmegn fnne§ at cære 
unbergaaet en Cpløéning etter ^ranbring ; paa gttfitåMØen cg (Storøen 
gaaer ben enbog ober i fjeelt ffiferagtige Sag, meb 3boblfité, ©rapbit cg 
(Spiret. (Subialpten er inbblanbet i en ganffe foeregen Sjergart, ober en 
jrørre 3trcefning, cg cmgiben af masfibe bjergarter unber bijtncf meget 
ccmplicerebe ^crbclbe. 

2) £)en rebe ^attbfteen, fom cmgiber ret S^e ai forbene 
3gaUtfo og ^unnublicrbif (unberfegt af Ringet i 1S2S famt af barn be= 
ffreben i en 2(fbanbling i »Sibenifab. 3elff. Sfr.), fnnes at bcere ælirre enr 
Irapformationen , men fcrøbrigt bar man bittil enbnu albeleå iffe funbei c ' 
organiffe Secninger i ben. Sen er af en meget faft cg baarb 23effaffeu= 
beb, beftaaenbe af ligefem fammenfmeltebe Gbartåføtn, famt gjennembru:: 
af ^berpbprgange. «5eLe benne ^ermatien fpne? at inbtage et meger inc= 
fframfet Steal, meb minbre ben ffulbe føttfertte fig mb uncer ^nclan* 
bete' 3i§- 

3) irapformationen meb fnlførenfce gag« £en? llbftart* 
ning er antpbet paa ^aartet ecer O^crbgrcnlanb. Traceen banner rnceg^ 
tige Sjcrgmaåfer meb plan Ccerflabe og brat affattence Sit er. 3aut> 140 
QO 

O 
O 14 « m ■ CA r» — -i 
cS" C# -er ^ 

ry _^ 

» ? 

-=. > rr VI — « 

142 ftenen meb kullagene banner ben lafcere fremfpringenbe $ob nnber bigfe 
Sfrænter, men fmieå forø&rigt ogfaa at fcrtfcptte fig inb nnber £rapla= 
gene, bannenbe bereg Unbertag, eg abffillenbe bem fra ©neigfen. ©om 
(Srempel paa benne afminbelige ftorefomft t>ebføie§ fyer en ©fitfe af^nne* 
ritfjerbeng fpblige $t)ft, f)Porimob ben tibligere mebbeelte ©fitfe af $oto= 
nien ©obbatm øil tjene fem trempel paa faabanne Srapffrænter , nnber 
bmtfe Æulbannelfen mangter, og ©neigfen alene banner ben fremfpringenbe 
$ob. ©eguben forefomme be fntforenbe £ag egfaa l)øit oppe, baabe l)Pi= 
tenbe paa cg bebæffebe af 2rap, bøilfet tpber paa, at be blePe afleirebe i 
Mellemrummene mellem forffjetlige Jrapubbrub, eg i bet £ele Pirfelig ere 
famtibtge meb £rapbannelfen. 2)eg giPeg ber frore ©træfninger af Irap* 
bjergene, paa fipilfen Mbannelfen mangter llbenfer bet regelmægfige 
Irere Srapterrain, men bog i 9tærl)eben af famme treffer man mtbt i 
©neigfen enfelte ifeterebe £rapubbrub, af t)t>itfe bet mærfehgire er opbaget 
paa ^afrianbet nær groben, tffe langt fra bet ©teb, t)Por ber tibligere 
ffal fyaøe ftaaet en koloni Peb 23ugten (Sfalluit. 2)en bogføiebe ©fitfe 
Pil optofe om benne lille Srapbannelfe , ber ubgjør en frater for mig 
£>al, fom i $crm funbe fammenligneg meb Sftonte ©omma, men neppe 
er ■/• 2ftiil i Dmfrebg eg ligger omtrent V 2 50iii£ fra be nærmefte 
£rapbjerge. 

3 <£enfeenbe tit Srappeng mineralogiffc 23effaffenbeb maae Pi ffjelne 
mellem be neberfte Sag, ber i Øleglen ere beelg tnfagtige, beelg ubmærfet 
fløftebe i ©øiter af Safalteng Sferm og tætte 23rub, eg be øperffce nor= 
mate Jraplag, ber ubgjore 23jergeneg <£)eøebmagfer og ere af et mere frr)= 
ftallinff Stub. 

9lf organiffe Semiinger bar man fem Sebfagere af kullagene fnnbet 
talrige ferfitllebe £ræjtt)ffer, af £>t>ilfe negle ere unberføgte af 23aupetl og 
bejtemte fom 9caa(etræer (^initeå JJiinfianug), beguben 2lftrpf af 23rægner, 
negle nit feneft af S^fpefteur Dlrif inbfenbte, beijt mærfelige Slftrpf af 
23(abe (fem bet fwieg Cøøtræer) i ©anbfreen, negle af ©iefefe fnnbnc 
33it)Datøer og enbelig en af ^aftor <£>aafe fra Cmenaf inbfenbr, meget 
mærfelig lille SCmmonit, af fybilfen ber bog ogfaa ffal finbeg ælbre (Srern* 
piarer i bet fongelige -JDhtfæum. Æften alle bigfe Ceoninger trænge til en 
noiere 23eftemmelfe, inben gormationeng 5f(ber beraf fan ublebeg. 

4) 3lUmnum af Sant> oq ^eer. £)enne £)annelfe finbeg i ©t)b= 
faaoelfcm i -iRorbgrøntanb, men bog fmnffejr nbbannet og rigeft paa inbe* 143 ftuttebe SføbbJjrffaller og tfijfeaftrbf fjer. 3 et faabant leerbtanbet Sanb= 
lag »eb $attorfif i Dmenafåfjotben er ber famlet 13 Strter af ©faJGtøjr, 
bejremte af £r. D, Sftørd), fom blanbt bem bar funbet 2, nemlig Glyci- 
meris siliqua og Panopæa norvegica, ber iffe ere funbne tebenbe unber 
$t)ften, men ret »eb SSlanb ^9 Stemfounblanb. Sortegnelfe otter be enfelte Wlintvalicv. 

2>en allerebe eiterebe $ertegnetfe c»er ben nerbgrøntanbjre (Samling, 
fom er afgibet tit Unioerfttetets 3tøufeum, turbe gioe be fornobne Dptt)§= 
utnger om, fjuilfe SJiineralier berftebå ftnbe§ og unber fytulfe ^ort>c[be be 
forefomme. SHeb #enfmt tit ©bbgrontanb, fyar jeg forctruffet at 
gjennemgaae beet§ ©iefefeå 2)agbcg, bee(§ be forfyaanben oærenbe (Sam= 
linger, og beraf at ubbrage følgenbe ftjftematiffe Dcerftgt, fom Slåftftenten 
oeb bet mineratogijfe 2Jhtfeum, £r. £off b,ar bæret faa gob at rebibere cg 
fupptere for mig*): 

Q bar tg. 9tf bette SJHnerat, fom ubgjer en af <£>c»ebbejtanbbetene i 
alle 23jergene, fcrefommer ber bog lun faa Varieteter, fom ere ubmaerfebe 
»eb bereå $rt)ftaUifation eKer anbre ©genjfaber. 

9llminbeltg QbartÉ ftnbeS b-ift og ber ubfftttet i betnbetige, feføjtcenbige 
l l ag, faafom omfrtng 3lrfut cg Sennerut, $b. 2). 23eb jfrijofitijen fporeg 
meget ftore men ei tijbetigt ubbiftebe ^rt)jratler. Dbcr enfette ftørre 
©træfninger, faafom S. 2>. ubnutrfer Qbartfen fig beb en btaalig $arbe. 

^ifetfinter affattes af be »arme ^itber $aa Dunartof, 3- 2). 

SHminbetig 23jergfr»jral ftnbeå l)ijt og ber men ei af nogen betnbeu'g 
otorretfe, unbtagen i Jjorben Sunnubltorbif og »eb ^gatfifc, $. 2). Den 
jtorfte Ærijftal jeg bar erfjolbt berfra, bar 6 bommer tang og 4 Sommer '-) 3 benne Dberfigt er 9(it, l^ab ber blot er befjenbt af ©tefefeå 

beretninger etter Samtinger, beregnet meb ®§., cg be forffjettigc 

SDiftriftcr faalebefi: SultaneljaabS 5. 2)., ftrebrifSbaabS p. 3)., 

ftiffernæéfeté %t 2)., ©obtyaabS ©. 2)., Suffertoppené S. 2)., 
<£>otjreenéborgå £. 3). 144 i Diameter, ©renlige $rt)ftaUer, inbebclbenbe 2lébegt eller ©traatfteen, 
Staarfcit , $b. 3>., funbne af £r. ^rii«. 

§aåpi$, røb cg grøn, famt <£>crnfteen af fcrffjellig $ar»e forefcmmc 
emfiing ^gallifc og flere anbre ©teber, men i bet £ete i!fe i SD^cengbc. 
.^amecl tigelebeg »eb ftgalltfo. ©g. 

DU&in, i 2rap bijr cg ber. 

^elbfpat. Sif bette SRineral finbeg ber ubent»iet fcrffjelltge Sirter i 
be fcrffjellige SSartctetct af ©raniten. (£n jrcr -Deel beraf turbe »ære 211= 
bit, men bet er enbnu fcre»rigt b»erfen djemiff eller frnftallcgrapbiu 
unberfegt, t)»or be ffutte benfere?. 

(§n gjennemfigtig ^elbfpat eller Slbular, er fremberffenbe fem 23e= 
jtanbbelen af magfie ©ranit cg ©»enit, men hin fjelbent ubffillet i 
fterre ^orn. 

Dpaliferenbe 2Ibular, ©. 2>,, ©g. 

(Sn labrabcragtig fjclbfpat ftnbeS paa flere ©teber, faafom 9tebe= 
fammen, !$. $>., ©g- 

Sllminbelig grelbfpat, betjt b»tb eller graalig guul, tilbeelg blanbet mcb 
£i»artg fem ©friftgranit, ftnbeg paa flere ©teber i fyete Sag, faa at man 
fan erbclbe fterre, rene ©tpffer af ben. 

2[ma$orijteen banner Seftanbbelen af en ©ang i ©ranit eller ©nenii 
van JRunatføit »eb Æftnnbingen af Jcrfnfatef, 3- 2). ©tebet er nær »eb 
«Sa»et, men efter ©igenbe mt-iten itbtemt, faa at fmnffe ©tuffer nn er c 
eanffetige at erbclbe. 2)og bar jeg feet ©maaftyffer i ben famme 23jergart 
i Omegnen, b»cr ben aftfaa enbnu ftnbeg. 

(SPimftccn finbeg bijr eg fyer lange ©tranbbrebben fem afrunbebe 
©maaftnffer, cg ubent»i»l cpffr" r ebe af£>a»et, famt bibrerenbe fta$8tsnc 
eller Sean 3Hanen). 

©fapelitb bjcer», paa Bag eller ©ange, flere ©teber, faafem 9Rebc= 
fammen 3- 2)., meb ©ranat, UernglanbS cg flere ubefjenbte £0?ine= 
ralier »eb ©nbban $. 2)., meb Sutmalm i ©. 2)., alt efter ©g. 

©iefefit, paa <£>ai»cen Slfutliarcfef »eb ^gallifc, ftbbenbe i løfe 
©tttffer af $crpt)t)r, efter ©g. $eg feto bar iffe funnet finbe Mineralet 
»eb at gaae c»er ben »berjie flabe ^nnt af fyiin £al»ø. 

ftepbrit, bift cg bcr i ©. 2)., ©g., nfiffert. 

©obalitl), i ftcr 2)tongbe cg fem »æfentlig >Bejtanbbeel af en 23jerg= 145 art mellem ftjorbene tfangerbluarfuf cg ^unnuHtcrbif , 3. £■. , b»or ben 
ttlbeelé ogfaa er ttVbetigt frtifratliferet. 

(SubiaUt, paa famme ©teb, fem bet forøge, cg ligelebeéi i jtov 
iWorngbc. 3)e fterffcc .ftrrjftaUer bat>e 3 å 4 Jommerg diameter. 

3eolitber ere fun funbne meget frarfomt cg utpbeltge. <£n flraater 
3- i Safalt cg s #nalcim famt $rebnit i ©renjreenporcbtyr, 3- £). @§., 
men uftffre. <gt lille ©tttffe ©tilbit bar jeg erfcolbt ha ©tcrifen, fanb* 
fpnligciis bibfert vaa ben fra <£gnene peb bet ncrblige ^i^bao. ©amme 
leofager .ftcbberctg eeb ^cfeaé SCiine. 

(Slim mer. 3)enne trebie ^oPebbefranbbeel af 33jergene forefemmer 
iffe meget i ftørre regelmoeémge 3>(aber, faafom en fort ©limmer i fenbre 
rtrømfjerb, beib og gren ©limmer, tilbeelé inbejluttcnbe 9lmiantf), i 
(£gnen omfring ?lmaraglif @. £>., @g. 1*eb jtrnolitben bar 2ar>(cr 
funeet en mcerfeltg frumjfallet Varietet, i fmaa regelmæssige balefugelfer= 
mige SKa^fer. .^roftalliferet ©limmer lebfager ?lma;<onfreen. 

(Sblorit. (gnfelte blebe ©fifere af merfegren ftaree, ber nærme fig 
til 2*orgfteen, inbebetbe muligen berte Mineral fom Æoeebbefranbbeel (3c= 
feaS yjlmt). ©maragbgren (Jbloritffifer i ?lrfut=??jcrben , @s. 

Z alf. llbmcerfet fmuf grenlig beib eg blabig Z. er bragt af ®ren= 
Krnberne fra fenbre ©tremfjerb. Aoreerigt ubgjer Mineralet eiftnof en 
•FtoPebbeftanbceel af 5>a*gfteen (fee 9J?incralprobuf terne . 3 ®. 2). bar 
<$f. ifapr funbet frere Sag af talfagttg 3?crg|reen. £aprbet, traabig eg 
asbeftagtig gren eg beib £alf eeb .^ariapt ©. 3>. lalfffifer i Sag eaa 
^atbiefenS Sanb mtia, $. T). >rbagtig Salf, <&. 2). 

©er een tin. .ftugelformig eg apbcl ©. i SScrgfreen bagene xiaa for* 
itjellige ©teber i @. 2)., ($8. Ifteglc Varieterer af Vægftcen, ifapr be grenne 
cg noget baarbere, maae mnfigen benregne? til bctte SKineraf (i\ia en *Cmrt 
ncer ^Uuilarfuf'. 

Zombien be fan anfeeé fem con fjerte .fioeebbefranbbeel af alle 
33jergma§feme; fun fjelbent finber man @neté eller ®ranit, beori 4?ornblenbe 
mangler. 3>rimob finber man bpppig bele Sag af <£crnb(enbe i fcrffjellige 
Varieteter, naenlig i *t. 2)., (igefom ogfaa (frnftallinffe) bjergarter, i 
beilfc <§>crnblenben ubgjer en £ceeDbeftanbbeel , eg ganffe fortrænger 
©Ummeren, faafom ifapr i be mærfelige 23jcrge, til beilfc (Jubialpten cg 
Scbalitben flutte fig. £>og fan man oel i bet £ele fige, at bette Mineral 

36 146 iffe forefommer ber foo Ijfippigt cg faa ferifjelligarter, fem i Jtotø* 

grontanb. 

Qllminbelig ferr £ornb(enbe forefemmer i ftorre tafraller og meget 
jtore frnftaltinffe Støber, meb regelmoesfige 23rubflaber paa flere Sommer* 
Diameter, beelå i forening meb, beele i Dcærbeben af (Jubialpten. @amme» 
ftebs finbes egfaa ben for ©renlanb færegne 2lrfoebfonit , men ba ben i 
Ubfeenbe (igner ben alminbelige &■ , er bet noijr , i boab SUiængbe ben . 
forefommer. 

©ren og bruun Straalfteen, asbejtagtig oeb Sunnubliormf , og glas= 
agtig paa mange ©reber i ®. D. og flere anbre ©reber. Smaragbir, 
nær ©ufferreppen. 

Sremotnr, a§bejragrig og glasagtig, ritbeefé i Jafflag, »eb Æariæt, 
-djortetaffen o. fl. ©t i ©. D. ©s. 8tf ben i 9torbgronlanb faa yppige 
Dolomit meb Sremolpt bar jeg fun feer en ftor leå 23tof i 3. D. 

5lugit. 21tminbelig 21. oibeé neppe at oa>re funben, meb Unbtageife 
af, at ben tor formebeé at ubgjøre en Sejtanbbeel af Jrap. ©alit fyijt og 
her fimbet af ©s., faafom oeb Sornarfulif, £. 3D.; og paa flere ©reber i 
®. D-, bog iffe frnftalliferet. 

-?l§beft og "jlmiantb, bift og ber i ringe 9Jtøngbe, meejt i ©. 
D. meb Ocarfaf, taofnf og tourt, famt i ^b. D. og oeb $.= 
foae 2fline. 

jcrof nbolitb, nbefjenbt ^inbefteb. 

Seer finbeé iffe nnber nutrfelige former, run font atminbeligt, naejten 
altid meget fanbblanbet Ceer, afoerlenbe meb ©anbfag, bijt og ber boor 
ber fee« ^lablanb nær «£>aoet. 

(fieerffifer t>ift og ber i ©. D. og nær 9lrfut, #b. D.) 
^ebtfteen. 4?euinber turbe man maaffee benregne nogle -Barieteicr 
af Støgfteen, if*t ben fine boibe gjennemffinnenbe. 

©ran ar er bift og ber en oæfenrtig 23cjraubbeel af 6ele 33iergftrtff= 
ninger, font inbfprængr i fine ton. Dette er naonlig lilfælber i ©. D- 
og i ben fi)blige Deel af 3. D. 

2(lminbelig ©ranat er meget nbbrebt, beelu frnjtatliferet , beels bjænv 
i forening meb ©ooolfiis, faalebe« naonlig omfring 2(maraguf, og paa 
3fartof i ben fnbligjie Deel af ^t. D. , boor be jlorjrc totaller ffnlle 
finbeé, efter ©6. 

2dbel ©ranat noeoneé oftere af ©g., meeft omfring 3tmaraglif, oeb 147 Sønbre ©trømjjcre eg <5pb6ar), men [rmeé oøeralt hin ar øffre af ringe 
3terrel[e cg Qøalitet. 

©uul ©ranat i [muffe [maa .ftrtyfitaUer lebfager flcbbermalmeu i 
3&fbaS 2ftine. 

S> i cf> r o i r , fn)jtaUi[eret Deb Alas[tgiengoit, ®. 5X; ©S. 

(Spibot er temmelig ubbrebt i bjærøe grønne 2)ks[er, [jelbnere frø= 
ftalliferet, meejt paa 2lr[ut=£5en , fcr[fjellige ©teber i @. 2)., eg aer 
>[øaé 2Jiine. 

3 ir fon, [muf ficlet-, i langtrufne Ærgjtaller, [øm £eb[agere af 
lUUanit, cøeralt bøor benne [inbes, [aa[cm i ®. 2>. øg øeb 9løigeit i 
Ab. 2). fDeåuDen i [maa gule Ærnjtaller i ©nenit, funbne a\ £r. #riié 
vaa -Dtunarfoi't, 3- 2)., eg i en felfcfeatagtig ©ang øeb Jtafftarfuf i 
3gaUtfø fjerben. 

Smergel angiøeå at øffre [unbet af @§. paa 2rrfut«=©tcrøe, %h. 2). 

Serail, øeb tøgevbluatfuf, S- 2). ®§. 

lurmalin, ytlminbelig fort X. er iffe [jelben i fyøib ?yelb[pat, }aa= 
[em øet> l'lennortalif 3- 2>. 3)}eejr ubmffrfeee ere beg be ftere .ftrpjraller, 
[em rlnbes i @limmcr[fi[er i 3lmaraglif=#jcrben. De ba^ enbeg er= 
naaet en øi§ Seremtbeb i 3#ineralie[amlinger. ftinbeftebet er, [aaøibt 
»ibe§, bictil fun e[ter[øgt af ©rønlamberne; uøift enbøg, om ©§. fjar 
i\tret ber. 

©apbirin, i ©limmerffifer , ganffe ncer øeb [eløe tfolenien Jt[fer= 
nffifet. 

9Ulanit [øne* iffe at »ære fjelben. ^Ug er eaa et *)3ar ©reber 
ganffe tilfælbig truttet paa Dette Mineral. 3 ftørjt 2Rffna.be eg tillige i 
1tøre Ærftftattet er bet i be [enetre 9lar [unbet øeb 9(øigeit, %b. 2). 

©ab c Unit omtale« at øffre [unbet af ©S. paa ©ermefof eg flere 
©teber. 

5ergu[onit, ©ermefof 3- 2). ©é. ; øeb SarMef ^. 2)., Jrtté eg 
laller CO- 

$t alf [pat [oref emmer meget [par[omt, almtnbeligøiiå fim i ganffe 
tønbe Cag eller ©ange, meejr i ®. 2)., i ^b. 2). paa 2lr[ut=Sen, i 3. % 
vaa ■)hmar[ei't, fri)jtatli[eret meb ^ernglanbå i Sunnubliorbif, t ©erme= 
Ijféfjerbeit eg enbelig paa £en ©ermefof. (.Jvalffmter i enfelte £uler). 

2> elomit, rer er faa ubbrebt i Oiorbgrønlanb, er ber f)er fun [eet 

lioet af. @n ftcr (øg Slof paa Suftetoarfuf, $. £• 

36* 148 fJiuSfpat cc ligelebeé fun funbet fparfomt, faafcm letfagenbe foués 
litfyen Peb STrfut cg .ftebbermalmen i ^ofoaé 9ftine, i ^jerbene $angerb= 
luarfuf cg 2unnubliorbif, cg enbelig biffc cg feer fom DPertrorf paa $left= 
ninggflaber i ©ramten. 

.ftrpelitb (fee $ag. 140). 9flan bar ferben fim fjenbt bettc 2fline= 
ral fem f)Pibt eller fem libt rebligt af ^ern; men Peb <£>r. Japler« 9trbeiber 
bar bet mift ug, at bette fun er ben pberjre fer guften ubfatte Stal, 
bPcrimob bet i en jterre 2)r)bbe antager en blaalig graa fyarpe. 

Zii nærmere Cplpsning mebbetea ber et omtrentligt ©runbribå, ep= 
taget i 1852 cg fenerc berigtiget efter Cpgioeffer af £r. Sapler, famt af 
<6t. ffipgaarb, ber oareteg toelitbbrnbningen for Sbomfen og .&cttutt i 
1S56. 3)og ter bet iffe gjere .ftraP paa -ftøtagtigbeb. 

aR'ttfffeffo'f: 

50 100 9llcn 
K K. bet ifrafferebe ©tpffe, betegner ten Strarfning , paa boilfen 
tfrpolitben tommer til Coerftaben. Stofa ben efrlige £)eel »eb r r. boer 
ben fencfte 23rttbning er feretagen, er reen, beerimeb bele bet foboeftlige 
3>arti foran B M er blanbet meb anbre 37?ineralier, fremfor alt ^ernfeat 
Joreorigt er egfaa Ooerflafcen tiftcelé: ffjult imbét ©ruu§ og Mutlefteen, 
^rtjolitblaget bcrlber mb unber ©netéfen mob ©C 149 t t, linjreen, fparfcmt inbfprcrngt, ccj b, et ti)nt)t Sag fernet 331^= 
glanbs, begge i en bjergart ber beftaaer af tfelofpat og ftore £oarts= 
masfer, [amt tillige inrebolber megen ^lusfpat cg 9lr[enifftis og, (aarribt 
mtnbes, ben af Japlcr opbagefce, fmuffe lantalit. St Q>ar aabrte ©ruber 
ere anlagte oet janten af cenne Saffe. tg, Sinfteen i ?yerm af ganffe 
tnnbe ©ange i ©neisfen. 

B M, Janlors Slpmine mer 3 ^nbgange, (øbente naften horisontalt 
imellem fecutb, og ©neis. £5fren for' famme er ber fotføgt paa et 5 JBar 
©feber, men faaoict Pibes forgjaoeé, fcrmerelft inttrangenre Søoanb. 

T T, Maniers 23pgninger, og H. et -fuius opført af «£>r. Otpgaarb. 

Sungfpat. Hf tette Mineral er ter, faaoibt befjenct, bibtil fim 
funbet et enfelt lille Stnffe, fom en ©rønlamber bragte mig fra (Sgnen 
reb ^gallifo. 

3 ern (pat i ftore .Hrnfraller, letfagcr tfrrjolitben, ellers fun i ringe 
'Jftængbe fyift og ber, faafem 9Ctfut3»£tért og ben nærliggende Store. 

Rvbh er la fur, fparfcmt øeb ^ofoas 2)ftne o. a. <St. 

?lpatit, fparfommere ene i 9iercgrønlant> ; er funbet i #rr> {raller oer 
Tyb. og paa Cmenaf, ®. 5X ©s\ 

aftag net jern meget bnppigt fom Sano og fom fine Stein i flere 
bjergarter, jjelbnere fom Sag paa et Q3ar dommers inffelfe, faafom i 
føntre Stromfjorb <£. 2)., paa ©imiutat @. 2)., Peb ftunarføi't, og efter 
©s. rigeligjr i Junnubliorbif, 3- £>. 

^crnglanDs, fun i $crm af fine ©fjæl og fom £perrrapf i ,Hløft= 
ninger, tebfaget af tfalffpat og 23jergfrojraf. ©muffefr i ^jetben 
£unnublicr6if. 

Sruun ^erufteen paa Storøen Peb Qlrfut efter ©s. 

©uul offeragtig Sernfteen bift og her fem ©ferpe eller 3>rt)o= 
fteen. (in $røoe ar famme fra 5lmaraglif oar af ©s. betegnet fom 
©almei. 

Sitanjern, peb ftarfaf ®. 2>. , peb At., i Ab. 3>. og uffert paa 
flere ©teber, ligefom 5ftagnetjern. 

lin fteen, meb toolitbeu eet 9Irfut cg efter ©s. i ©nenit peb 
%b. (fec foran om -.Diineralprccufterne). 

ificlfram, uuffert om funbet, i ©penit Peb ^b. ©s. @n SttqpA, 
fom maaffee turce rære beraf, bar jeg funbet i Sunnuclicrbtf. 150 

@eoigeitt@øl», font lofe ©tnffer paa ©torøen »eb 3ull)b. , for* 
ubcn et ©tofte, fyibrøreube fro SJliåftonær ©inge, uben ftinbefteb og tillige 
prøblematiff (fee foran ^3ag. 129). 

©jebtgent Sent. @t lille ©t»ffe metalliff $ern, ber efter 2)leb= 
oelelfe fro (Stotéraab ftordtøammer, fyPem jeg fenbte bet tit, ntao onfeeé 
for meteoriff, og altfaa en ©jelbettfyeb, er funbet i Otorbeben af gt. 

©»o»Irii§, temmelig »»ppigt, ffjønbt fjelbent i ftorre -ftrojtalter, be 
fmuffcjte i 3lmoragfif ©. 3). 

2lrfeniff tié, inbfpramgt font jtørre to i ©raniten »eb 9tennor» 
talif, &. 2X, i ftørre Ætagbe fom Sebfagcr af $r»olttb. 

©jpeiéfobalt angi»e£ af ©§. at »ære funbet paa $arbleet, $. 3). 

sBraaget bobber malm fyijt og ber i % T>., ifcer ©torøen og 
3of»aå SWinc (fee $ag. 132). 

,fi øbb er fii§, bift og fyer meget fparfomt i trmbe ©triber eller .torn; 
rigeligjt i ^rnolit^en (fee $ag. 134). 

£l»glanb§ lebfager .ftroolitfy, beåubcn fparfomt »eb SgoUifofjorben 
o. a. ©t. (fee $ag. 135). 

$øbberglanb§, ligefont braaget ,ftøbbcrmalm. 

Sttolnbb cettglanb f; temmelig alminbelig, faafom »a» -Jiarfaf ®. 
2)., .tagarfuf $b. 2). og febfagenbe -ftroolitfyen. 

3infblenbe, fommeftebS og »eb 3gallifo=tVjorben. 

©rapl)tt »eb ^ennortali! og togerbluarfuf 3.3). Sirfut £J o.fl. ©t. 

©luttelig bemærfeé »et, at enbeel af be f) tb til funbne !2)}ineralier, font 
henligge i (Samlinger, enbnu tffe ere unberføgte, og at ber ubent»i»l ftnbcS 
n»e iblanbt bent. 3)ette gjelber ifcer om l)»ab ber fordommer i forening 
meb be mærfelige 2Jlineralier taolitt) og (Subiatyt. 

s Jiaar »i fammenligne joranjtaaenbe £ifte meb jjortegnelfen o»er ben 
uorbgrønblanbffe ©amling, »ille »i ftubc, at ber beSforuben enbnu btioe 
at tilføie, fom forefommenbe alene eller faagobtfont alene i SGorbgrønlano, 
følgenbe SØtirieratier : 

(£ t) a l c e b o n 
SDtoåagal 
£»atit 
Opal 151 gelbfpat, møtfegrøn gjennemfftnnenbe. 

3bofra§ 

©ttlbit 

(£babafie 

fie»t)n 

2ftefctpp, 5 Jktro(itr?. 

2tnalcim 

Dfenit i 3 Varieteter. 

(Sn glimmeragtig j$tolit\> 

Gfyloropfyæit (fenere bejtemt) 

Jlere enbnu iffe beftemte 3 ^ otitber cg anbre 3ftine= 
ralier i 23(vprebuller af £rap 

9lntbcpf)pllit 

Srcnjit 

©røn Dialage 

(Dicpfib, ®8.) 

Sitanit 

©ort ©pin el 

Slllun 

3 er ud it riet 

©uo&lfuutt Setnt&eilte 

Sitr ag o nit 

SRagnetfHS 

©ebigent bobber, fem ©peer 

fjo é fi [ t £atpir 

©teen ful af forffjellige Varieteter 

fteåfile (Socfé 

5lntbracit 

Sæt 331 gant, af førpanblebe Stal 
fertil funbe bet paa bette ©teb paåfenbe bemaerfeé, at et ©ibeftt)f"f"e 
til JØJeteorjevnet fra SRiafcrnaf et fenere inbfenbt af £r. Otubclpt). Det 
t>ar ganfte tilfalbig taget blanbt Saltajr, fom famlebeå Peb gertunebao til 
en 3agt, cg fanbteå »eb Ubloéningen af benne 33aUa|r. 

Hf crlbre tilbeelå trpfte Dpgtøelfer Dille Di fluttelig enbnu tilføie føl* 
3enbe tilbeelå beg tøtølfomme grønlanbffe $o§filier: J52 (©jergftpftal i »berft mcrrfelige ftabtrpfte former fta (Sgnen oeb 
(Dobtfcaab. Uni»erfitetet§ SJhifcum). 

flpopfypllit fra ©øDfyaOn og anbre Steber paa 3M3fo 

33 i t te tf pat 

isfyoåpfyorfuurt 3r e r n i L t e , i 9S6eft Peb Sirfut. 

SieDtit 

IBaPeUit, meb Salffpat oeb DmenafSfjorb 

SpoPl, font Sinbemibbcf af et (Konglomerat (Dmenafé Store?) SReteorologte 

af 

|j. flink. 3 ©friftet om ftorbgrønlanb ljte SDeel 33ag 38, jtjar jeg omtalt be 
meteorologiffe Dbfer&ationer, fom af fjerffjeltige ere anftiUebe i 9corbgrøn= 
lanb, paa ^ranftaltning af $rofeéfor OJeberfen. 93i mebbeeltc tillige 
foreløbig en lille Zabzi o Det be maanebligc SDftbbeltempetatutet, beregnebe 
efter en tortere 2larraef f e , men opfatte en cmftænbeligere og nøiagtigete 
3Jiebbelelfe, tit forne Dbferoattonet Dåre mere fulbftambiggjorte og beaibei- 
bebe. SDette er netop nu ffeet, ibet 33ebetfen bar ubgioet be Digtigjte gtøn= 
lanbffe Dbferoationer unber 33tbenffabetne3 ©elffabå: ,,Collectanea mete- 
orologica, Fase: IV, Hauniæ 1856." <$an bar tillige DelDtlligen mebbeelt 
mig fine Ubtegninger og Ubbrag beraf; ibet jeg tyer mebbeler bette Dærbi= 
fulbe 23ibrag til en 33effriDe(fe af (Stonlanb, foar jeg felo fun tilfoiet nogle 
^agttagelfet paa be fnbligfte 93unfter af (Srtmlanb. 

DoennæDnte Cellectanea inbbefatte Dbferoationerne , anftiUebe paa 
tre ©teber: 

35 eb UpemiDif, af 9JK§ fionaerene: £)jtergaarb fra 2luguft 1832 
til guli 1838, SWogjm fra October 1846 til 3uli 1850, tagb fra Sluguft 
1850 til 3uli 1854, altfaa i alt for benoeb 14 2lar. 

SS eb SafobgfoaDn, af Otubolpt; fra januar 1840 til Suni 1850. 

33eb ©obtfyaab, af ©lod), fra September 1841 til Juni 1846. 

9lf biéfe ^agttagelfer inbtage be, fom ere anftiUebe oeb ^afobåbaon 
ren forfte 33lab8, beelé forbi be omfatte bet Ktngfte Sibgtum for ^agtta* 
gelfer af ben [amme 3Jianb, og beefå forbi be ere ubforte meb Ocoiagtig* 
beb og ^ulbframbigfyeb. 2)ette ftbjte gjelber ogfaa om bem fra ©obtfyaab, 
men minbre om bem fra UpemiDif, ber naonlig ere forfomte at anjrilleé i 
ben 33b, ba £anbelen§ ©fibe Dåre tiljrebe, nemlig i Suli og 2fuaufr, lige* 
lom oa. be 2 fibjte iagttagere baDe unblabt at benntte 33arometret. 154 SSarmeforfjolbette. 

(Sfterat førft SKibbeltetttpcraturcrnc fare ubregnebc for bfert 2icøgn i 
klaret, famtlige fornøbne 23erigtigetfer Pare foretagne, og naDnlig be mang= 
fenbe DbferDationer i Disfe Sftaaneber, faaoibt muligt, Dåre erfrattebe Deb 
interpolationer ere følgcnbe SJiibbeltemperaturer ubfomne for Sftaaneber, 
HarStibet og bele 9laret, efter ©råber Reaumur: UperniDif. aflibbel* a f Db 
tempera= 
tur. iert>a= 
bage. 3af'ob§baDn. iWibbel= 

tempera= 

tur. antal 

af Db-. 
fer&a* 
tion«= 
bage. ©obtbaab. iWibbel* 

tempera= 

tur. 2lntal 
af Db= 
ferDa= 
ticnS- 
bage. januar 

februar 

2Kart* 

2Iprtl 

mi 

^uni 

Sult 

9Iugufr 

September 

Dctober 

9i o Dem ber 

3)ecember 

finter 

SSaar 

©emmer 

♦»ft 

«£>ele 5laret 17.40 

19.40 

16.20 

11.29 

3.12 

2.17 

3.54 

2.63 

0.01 

4.43 

9.36 

14.69 

17.10 

10.06 

2.65 

4.77 

S. 30 279 


Uf* 13.14 


332 


~ 7.78 


232 


14.10 


309 


7.05 


274 


10.61 


340 


5.24 


251 


Sififl 


318 


3.13 


303 


+ 0.22 


337 


-f 1.02 


256 


4.21 


327 


4.03 


145 


5.94 


336 


6.42 


69 


4.62 


33S 


5.53 


250 


1.15 


330 


3.03 


307 


~ 3.04 


346 


-f- 0.30 


283 


8.64 


327 


5.21 


263 


10.90 


341 


7.51 


774 


12.71 


982 


7.46 


828 


5.42 


995 


2.43 


470 


+ 4.93 


1000 


H- 5.42 


840 


&- 3.51 


997 


-^ 0.83 


2912 


4.18 


3974 | 


1.33 155 
141 
155 
150 
155 
123 
124 
120 
145 
153 
150 
155 
451 
460 
367 
448 
1726 %t aftibbeltempcraturen for bele 9faret iffe ganffe jremmer meb ben, 
ber er ubregnet for be enfelte 9Jtaaneber, naDnlig Deb UperniDif, t)tbrerer 
fra be 23erigtigelfer, ber baDe maattet foretaget af £enfpn til mulige fteil 
og 3Jiangler Deb CbferDationetnc. £Det er bernerft funbet, Deb ©ammen* 
ligning af 2)}ibbettemperatiircn paa be 2 Steber i SRorbgronlanb meb ben 
reb ©obtfyaab, at ben laDefte ^ibbeltemperatur i ^torbgrenlanb inbtroeffer i 155 bet ferjte Jibegn af februar, cg ren boiefte i ret anbet -litøgn af ^uli, 
brerimeb i 3rtgrenlant een lar-efte inttræffer i Det trebie Jibcgn a r ~ 
januar cg ben boiefte i eet forfte Jitcgn af .Juli. 

£il nærmere Djrfgfnmg bille bi enbnu mettele felgente Jabel, ter 
er utarbeitet fer be 2 Cbferbatienéfteter, cg rifer (meb ilbelatelfe af 
<&untrebtetene af ©råber : a) Sftibbeftallet af be beiejre cg af be Iabefre 
»teltemcerarurer (o: Xegneté) i bter »kaneb, cg b) IJtitbeltaUet af te 
beiefre cg af re Iabefre enfeite ^bevmemeterirante ligefete* fer bber 
?A l aanet i Vcbet af be cbferberebe Batrcrffer: mibbtfod ■i. b. 

2{f Søgnet* 9ftibbe(temt)eratm\ 


2ff2 


r)crmomctetftQnben. 

tirif. ©cbtbaab. 
Ubernibif. ©cttbaab. 


Urer 
<5oiefr Vabefr -Seieft i'apcit 


£eieft jtøbefi .*ciefr Sabefi 


3an. 


-r- 7.1 


4- 24.3 U- 0.3 


4~ 13.7 


kr 43 


■4- 25.8 

• 


+ 1.4.4-14.3 


Aebr. 


S. 3 


26.2 0.9 


14.4 


5.4 


27.4 


1.9 15.5 


Katti 


3.8 


24.6 


2.3 10,8 


1.8 


26.3 


4.5 12.3 


v ?Cr>ril 


1.0 


11.4 


2:8 10.2 


+ 1-8 


21.3 


5.3 


10.7 


mm 


— 2.9 


9.1 4.0 


2.7 


4.3 


11.1 7.1 


6.0 


3unt 


6.5 


1.1 


+ 1.0 


7.2 


2.3 


10.9 


0.6 


3uti 


7.S 


4- 1.2 10.« 


3.1 


B.6 


+ 0.2 


12.8 


-4- 1.2 


■tfugufr 


5.3 1.4 


8.5 


3.1 


7.3 


0.1 


11.0 


1.6 


®ebt. 


4.5 


-f- 4.2 


7.3J-- 9 


6.3 


4- 4.7 


10.1 


4- 1.6 


Cctbr. 


0.7 


9.6 :; 7 4.9 


2.3 


10.2 


7.4 


5.5 


?icbbr. 


r~ l.ti 15.7 1.1 lu.6 


f- 1.1 


17 


1.8 


11.3 


£<ecbr. 


kl 21.-6K- 1.4 13.S 


4.1 


•- 22.5 


0.8 


14.1 3lutteligen fraaer bet entmt tilbage at angibe ten abfclnt beiefre 
t^g laDcftc 3tant, Jbermcmetret bar babt i bter af 2Tiaaneterne , beel£ 
fem 3)iitteltemmatur fer et 3>gn, teelé beb en enfelt Cbfcrraticn ; bøg 
bemarrfeé bet ber, at ter ingen ^ntertbermemetre ere anbentte, ligefem 
cg at (£rtremerne ere minbre fcrffjeUige fer ©ettbaab, paa ©rnnt af ten 
feriere ?larrcrffe, i btilfen ter fammefrebi er cbferceret : 156 

» 
•<T i/5 Tf t)> 


TT 


es -* 


es lo 


»o 


•^> 


Tf 


^H ^* Tf "^ 


-r 


Tf Tf 


•^i »* 


Tf 


-T 


Tf 


o a> 
s 


tfci 


Q 


s* 


OD OO O CO 


p 


Tj< Tj< 


OO o 


v-H 


'X> 


t^ 
o> 


r-» 
CS ^ 
1-H 


es co 


es 


es 


« 


CT» 


H 


co co o t— 


O 


O o 


i— o 


r~ 


l«- 


CO 


« 


QO QO i-t CO 


O 


CO Tf 


1 ~. — 


Cl 


o 


r- 


J-> 
«* 


o t— es CO 


'-C 


o es 


es es 


-o 


c-i 


CO 


2- S 


1— ' T_1 ""— ' TTJ 


x -1 


T_l 


>o 
c *- 


lir 
+ 


'I' 
£T 
•C* 
■ 
CO CO CO es 


at 


CO TH 


Tf CO 


es es 


Tf 
-«j 


© 
**3* ^T ^f Tf 


-f 


Tf X* 


Tf T* 


Tf Tf 


Tf 


•*> *^ 


c*5 


1-^ 


_i 


,_ 


Pi 


« o 


s 


W 
•ti- 

"S 


e 


S3 


TT Tf »- O 


3S 


»O Tf 


es o 


es 


■ o 


OS 
34 

S 
er* 


"« 

£) 


es es co 


CT( 
es 


es 


es 


es 
-4W 


O 


u 


O l^ O CO 


co 


CO CO 


r- t^ 


t— 


t— 


CO 
»5 


03 OO W iO 


w 


»H CO 


CO CO 


o 


CO 


c- 
i* 
w 


£ ^ 


O Tf iO »o 


«o 


CO o 


C5 — . 


-o 


cs 


es 
9- 


S- — 


1™1 1—4 
s 


o 

w 


jT 
u 
n i-» n i-" 


uO 


o eb 


CO Tf 


r* 


CO 


■* 


55 


iO CO »c CO 


S 


CO CO 


CO CO 


TO 


00 


co 
OO 
isé. 
S 


*©. ,««* c© ,** 


C-l 


— ■ tO 


<^m w—l 


n 


OS 


^H 

r< 


es ^^ 


es es 


e-i 


es 


CO 
S 
O l— l^ CO 


r^ 


o t- 


o o 


r« 


o- 


l— 
CJ 


O "^f CO CO 


O 


O OO 


o o 


-r 


00 


CO 
w 
(4 
o 


o o oo io 


iO 


CO o 


,— o 


.-o 


e-4 


t— 
es CO es es 
^-i 


es 


es 
-w 
C -•— 


**. 


**-* 


c* 


1 
& 


"S 


W 


T 
t* 


O- 
tt 
r* r- es o 


OD 


OO o 


co es 


OO 


es 


co 
«J 
t-l 
Tf -n< iO »o 
00 


Tf 


^ »o 


tO o 


Tfi 


m 


co 
» 


sQ .,_; 


er« 


1—1 
o 


O 4> 


M ^ 


^ 
r- » 


S 


w 
«ti 


« 


53 


o es oo o 


C. 


CO t- 


~H OO 


r— 


~ 


CO 
"5 
«9. 


s* 


"S 


i-c -ri es es 


e^< 


es 


es 


SS 
W 
M 


o o o o 


t» 


I- O 


CO CO 


O 


—■ 


CO 
« 


rf O O O 


OS 


es co 


CO CO 


t- 


irt 


■^H 


o 


es co co co 


cd 


00 o 


oo' cd 


co 


es 


1— 1 


5*. g 


■^ ' 


S *■* 


+ + + 
JO 


JO >-> 


•M ^ 


^*-* -z. 


© S 
g-l 
;-> 


Ok 


^-» 
•*— 


e* 2 «a 
3 j-» s-> s— 

(^ ao SJ 55 
<^ C? 


"s'J 

Si a- 


Q 
6) 
as 157 

^•ifi'M'ti'WJ^M?)40fi< 
;_* 
-^---*-i«-t<-f^r-*i-r>»t-f-r 
1> 


O0 
£i '_. 
1- 5 


£j 
«J± 
S 


co ao ri ci c. •* r - -o s ■* i- 


-— 


er. 


Q 

Q 


es ro — es es 


C^ 
« 


« 


r"C-x-{Sin«r-o^t 


CO* ad eo øi t~ — i - r r- w n 


— 
j^ *— 


ts 
c* 


•i- + •!• 
m 


jo 
» 
MWMCSWCOfWrtCOtH^ 


® 
£ 


5* 


-t-*"-r - '-''^"-T-f-r-*'7<-^-?t< 
«o +J 


• 


° £ 


js> 


■_. *» 


^ 
gj 
l±=- 


S s 


s 


?< -r i- - ^ i': oc — -.r -t< CO -— 


•* 
o> 


^ 


^ 


N (N W M ih IS — »-I •»— 


S 
"S 


~ ' 


(Q 
€5 
*& 
M 
Si4 


l~£ 


05 — Wh-XOJåflMrtO^N 
c: i— i~ er Krtnwi/jin^Li 


«- 


5 »s 
— 


W 


— - 


mm 
A (O ^1 t» 4I-.IO lO Ifi •** \TZ V~ ^ 


r? 


å 


| 


<X> 


♦v- 


so -•_: 


Crv 


— 


c 


o o 


1^ £» 


^ 


" ~ 


o 


»— £> 


SS 
41 


Q 


^ 


^* * TZ 1 ^" Cv ""•" — rr *-H ^* ».0 ^"« 


w 

w 
es 


— 1 n ?) in rt ?: 
N 
s 


5* 


CvOt — — ■cso — O^OCSO 


«* 
10 — * 00 01 «# S ^ r: 1- tji co 06 


i- 


2" S 


r; r rt ?i - — m es 


-*-> 


il_i 
i*. 


i 
o 

w 


•j- 


& 


P 


£ 
» 
er- y es x y y rz 0: ** »« co 
^^^^--.-r-Mnc^ 


M 


— • 
i£L 


>3 


00 


a 


s=< -ui 


<?» 


— * 


9 «j 


o 


w o 
n a 


=s 
*™* 
ei 


r« 


S 


*s -m s 1- r. « 1- r r -< n « 


04 
'~> 


^ 


"S 


CH "M CS -M CS <N — ' CS 


43 
1 
& 
C 
W 
"* O O -r CN X OM iO«. O O 

-f -,' J -' ^ y- r j ^ _' ^ ^ ^ - 

4- 
Q 


^» 


£f 
•— 


.g 


4> '—• Z-t 


sO ** *» 


JO 


5J 

J58 Set »il »entelig »ære »le»et inblnfenbe, at foranftaaenbe tabeller A. 
og B. o»er (Srtremerne abftillc fig fra ben næjrforegaaenbe (meb D»er= 
ff rift : 9Jcibbeftal) ber»eb, at be fremjtille Krtrememe af be ©tørretfer, 
af f)»Ufe SJcibbeltallene, foni ftnbe« i be tilf»arenbe 9tubrifer aj ben forrige, 
ere ubregnebe. ©aalebeé bar man f. Kr. ubføgt i t)»ert af be 14 2(ar, 
ber ere øbfer»erebe »eb llpernioif, ben bøiefte Jbermometerftanb i 3«nuar ; 
af be ber»eb erfyolbte 14 £bermometerjranbe er ©jennem [nittet anført »aa 
ben førfre Zabd K- 4.3), ben bøiefte berimcb (4- 4.4) paa ben foran« 
ftaaenbe label B. 

8«fttrj>llet. 

3lf ^eberfens meget ømjrambelige labetfer ooer 23arometer[tanbeu 
ifølge be næonte Obferøationer »ille »i ber mebbele følgenbe Ubbrag : 

^Barometrets Sftibbelfrano i .par. £uuer, corrigeret og 

rebuceret i 0° 

llpernioif. 


$acobåba»n. 


©øbtbaab. 
33ar = 
meter. 


Db^ 
[eroa= 
tiong« 
bage. 


Saro* 
meter. 


Db* 
[eroa= 
tionS« 

Dage. 


33aro= 
meter. 


Db* 
[eroa= 
tioné- 
bage. 


Sinter 


333.39 


217 


334.96 


792 


334.55 


451 


33aat 


335.96 


201 » 


337.45 


817 


336.61 


460 


©omnier 


335.04 


173 


336.79 


»16 


336.39 


332 


$m 


333.20 


243 


336.76 


sul 


336.07 


412 


Jpele 2laret 


334.35 


S33 


336.49 


3226 


335.1H) 


1685 (Sfterfølgenbe Sabel »ifer ©piUerummet for 23arometreté Seoægelfer 
i fyoer enfelt SDtøaneb, efter Dbferoationeme »eb !3acoD§tjabn alene. 3)c 
2 førjre Kolonner ere ubregnebe paa ben SDcaabe, at man bar ubføgt ben 
tjeiefte og laoefte ©tanb for en enfelt 2Jiaaneb i t)Oert af be 10 2lar, og 
beraf ubbraget 2JiibbeltalIene. 3 ben 4be og 5te Kolonne ere bernæji Kr* 
tremerne af fyoer faabanne 10 Obferoationer af be bøiejre ©tanbpunfter i 
boer ilftaaneb anførte, og bet famme er ffeet meb be laoefte ©tanbpunfter 
i ben 6te og 7be Kolonne. 2Jian »il altfaa ubfinbe be enbetige abfolutc 
(Srtrcmer for 23arømetcrfranben i ben 4bc og 7be Kolonne. 159 $øie{t og 


@ftcr ©jennemfnittet af 
De forffjellige 2tar. 


(Sxtremerne af be enfelte ebfer= 
Dereoe ©arometerftanbe. 


laøejt i 


|>øieft. 


gat>eft. 


Sforffiel. 


2tf be bøiefk. 


%f De laøefre. 


iUiaaneberne 


Jpøieft. 


Saoejr. 


«f>øieft. 1 Saoeft. 


januar 


342,03 


326.51 


15.52 


344.65 


338.15 


329.31 322.0S 


Aebruar 


43.47 


26.17 


17.30 


48.59 


38.18 


29.96 18.73 


>Dkrt§ 


46.34 


27.42 


18.92 


50.10 


42.S3 


31.75 21.91 


SJpiil 


42.94 


30.47 


12.47 


47.27 


39.15 


32.90 27.66 


>>Jtai 


43.71 


32.60 


11.11 


49.3S 


40.81 


34.33 : 28.81 


^uni 


41.98 


31.64 


10.34 


43.42 


39.86 


35.7S 26.83 


xvuli 


41.03 


30.97 


10.06 


43.38 


38.98 


35.36 


28.52 


Slugujt 


41.28 


30.9S 


10.30 


45.84 


38.46 


34.23 


29.02 


•September 
Cctober 


42.00 
43.14 


29 51 


1 2 49 
15.17 


43 70 


40.35 


31.60 


27.28 


27.97 


44.4V 


41.19 


32.27 


24.32 


OioDember 


43.47 


29.49 


13.9S 


44.76 


40.22 


32.90 j 22.15 


december 


44.09 


26.73 


17.36 


49.50 


40.09 


29.30 I 24.72 $in&forJ)olbene. Diéfe ere, ifær bt>ab »Uinbenå 3tr>rEe angaaer, minbre r egctm «f dfigt 
optegnebe paa be 3 O&fettmtionåpunftet. (Sfterat imtblertib 9llt er taget i 
betragtning, bfcab ber funbe baøe nogen £nbfli)belfe paa £øDebrefultaterne. 
er ^eberfen fømmet til De Størrelfer, font finbeé fremftiUebe paa følgende 
labeller: 

aj Sabel øDer SBinoeng Sletning i De forffjeUige 2lar*tiDer, iDet ben 
relatiøe £ib, i bøilfen boer 23inb bar Dåret, er fremjiiUet fom 5Dele 
af 1,000, og booroeb bør bemærfeå, at ^Retningerne fanbfrmligøiis, fom 
brugeligt i ©rønlanb , ere beregnebe efter (Sømpaéfet og ber rette* 
efter 4 å 6 (Stregers Støiåbiténing ) br>i§ man fil bavt ben rette 
himmelegn. Saalebeå ere namilig be bnppige 2]inDe, fom betegnes 
9c£). og ©C, jtrengt talt retøifenbe -ft9c93 og ©©£>., nemlig efter 
Daru^Stræbetg Retning; oeD J25ft førftaaes øijtnøf egentlig SanD= 
øinb, og Deb Bt>. »arm Canbøinb, noget førffjetlig efter ^{orbenej 
Retning. 160 Sabel otier SSinbeneé fRetninq. Upetnifcif. 9Sinter. | 33aar. ©emmer. \ $e% Kat. 9t 

0. 
SO. 

6. 

333. 

as. 

Stille 
Sum 150 


247 


272 


187 


105 


92 


47 


101 


307 


170 


79 


294 


25 


48 


30 


42 


11 


13 


53 


29 


155 


203 


280 


181 


s 


9 


27 


18 


10 


16 


37 


26 


229 


202 


175 


121 


1000 


1000 


1000 


1000 209 
89 

223 
36 
25 

199 
15 
21 

183 
1000 ">afcb§bat>n. 91. 

o. 

©£X 

©. 
©as. 

©. 
n& 

©tillr 
©um 76 

58 

466 

100 

101 

91 

6 

15 

87 

1000 201 

88 

248 

75 

102 

98 

8 

39 

141 

1000 154 
76 

135 
S2 

132 

167 
27 
70 

157 
1000 96 


132 


88 


77 


479 


332 


93 


88 


97 


108 


64 


105 


1 


10 


29 


38 


55 


110 


1000 


1000 ©cbtbjaab o. 
©d. 

©. 
©s. 

as. 
m. 

©titte 

Sum 71 

260 

260 

124 

39 

122 

27 

22 

75 

1000 85 

m 

178 
70 
28 

189 
20 
37 

104 
1000 116 


49 


1S7 


206 


74 


254 


12 


82 


3 


24 


326 


205 


95 


44 


56 


18 


131 


118 


1000 


1000 80 

237 

200 

76 

25 

202 

43 

32 

105 

1000 b) Sabel etter tBinbenS ©tyrfe i be forffjellige 2lar§tiber, ifcet ben 
relatifce lib, i btulfen aBinbene af boet ®tab fyafce »atet, er frem* 
ftiUet fem Dele af 1000, eg be fcrffjelltge ©råber af ©totten 161 ere betegnebe fadebeé: O == Stille, 1 = Siben gåring, 2 == 
(a6er S3ramfctl§ huling, 3 = Stamfeitl huling, 4 = SRerfeifé 
.tuling, 5 = rebet SDlerfcifS huling og bercoer. Zahcl otier SSinbeneé @tt)rfe. Upernir-if. Sinter. , 33aar. i Sommer. \ #øjt. Hat. 

u 


557 


529 


400 


376 


476 
1 


122 


74 


98 


45 


87 
2 


39 


13 


31 


64 


36 
3 


188 


277 


353 


346 


282 
4 


86 


M 


110 


165 


108 
5 


& 


23 


8 


4 


11 
Sum 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 
^aføbåfyarm. 455 


662 


831 


480 


612 
1 


3 


— 


— 
1 
2 


45 


58 


8 


28 


35 
3 


269 


137 


83 


319 


197 
4 


176 


113 


53 


137 


119 
5 


52 


30 


25 


36 


36 
Sum 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


©cbtbaab. 

63 


91 


142 


128 


103 
1 


130 


194 


236 


196 


185 
2 


194 


210 


271 


224 


222 
3 


275 


244 


202 


245 


244 
4 


196 


165 


77 


124 


145 
5 


142 


96 


72 


83 


100 
Sum 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 37 162 SRebflag. 

2)a ber blanbt be f>er omtalte Dbferoationer iffe finbc§ birefte 30taal= 
ninger af 9cebflaget§ ©torretfe, maae Di ber inbfframfe 08 til folgenbe 
Sabel ofcer bet§ £i)ppigbeb eller ^tbbelantallet af be £>age, paa bfcilfe boer 
3lrt af ftebjlag er inb truffet: UjjewtDtf. 


$aage. 


3ftegn. 


©nee. 


Øtegn i 

og l©t. gu 
©nee. I 
©um. 


SSinter 


1.72 


0.28 


8.65 


0.21 


~ 


10.86 


SSaar 


2.43 


1.29 


9.07 


0.42 


— 


13.21 


©emmer 


10.57 


7.71 


3.14 


0.85 


0.07 


22.34 


føj* 


0.50 


4 00 


12.57 


0.58 


0.14 


17.79 


3lar 


15.21 


13.29 


33.43 


2.06 


0.21 


64.20 


forum. 


£aage. 


9tegn. 


©nee. 


$egn 


9tegn 

cg 


©nee 

cg 


£agel 

meb 

9tegn 


©um. 
©nee. 


■Xaage. 


2aage. 


eller 

©nee. 
Sinter 


2.1 


05 


18.8 


0.2 


— 


— 


— 


21.6 


$aar 


2.0 


1.5 


19.7 


1.2 


— 


0.3 


0.6 


25.3 


©ommer 


106 


21.9 


3,2 


3.2 


1.3 


0.5 


0.8 


41,5 


#øft 


0.7 


5.9 


15.6 


3.3 


0.1 


0.1 


0.5 


26.2 


9tar 


15.4 


29 8 


57.3 


7.9 


1,4 


0.9 


1.9 


114,6 


(Stobtøaafc* 


Saage. 


Otegn. 


©nee. 


3ftegn 

og 1 £aget. 
©nee. 


3i§lag. 
©um. 
Sinter 


7.2 


0.4 


38.2 


2.2 


1.2 


1.2 
50.4 


SSaat 


5.0 


48 


28.0 


1.8 


0.6 


0.6 
40.8 


©ommer 


13.22 


26.48 


1.4 


1.3 


0.7 


— 
43.1 


$*ft 


5.4 


10.0 


15.8 


5.6 


2.0 


0.4 
39.2 


<?lar 


30.82 


41.68 


83.4 


10.9 


4.5 


2.2 
173.5 £r>ab be enfelte 9J?aaneber angaaer, ba bar bet oiift fig, at ber oeb 
©obtfyaab fun »ar een ($uli), Deb Upernioif berimob ingen ganffe uben 
©nee. 163 Saften* SUftanb- 

ZabeUet otier ben relatiue &ib, i fyilfen Stiften i Q5\en> 
ttemfnit Ijar Ija&t følgettbe Ubfeenbe: Ufcernimf. 


flart 


btanbet 


bifigt 


tøet 


fajft 


€>um. 


93inter 


0.5S5 


0.077 


0.008 


0.025 


0.305 


1.000 


Baat 


(1.594 


0.095 


0.017 


0.048 


0.246 


1.000 


©emmer 


0.457 


0.103 


0,005 


0.047 


0.388 


1.000 


øøfi 


0.404 


0.089 


— 


0.064 


0.443 


1,000 


2Iar 


0.510 


0.091 


0.007 


0.046 


0.346 


1.000 ®øbt$aafc. 


Hart 


blanbet 


oøertruffet 


(Sum. 


finter 


0,175 


0.422 


0.403 


1.000 


Baat 


212 


0.344 


0.444 


1.000 


©emmer 


0.166 


0.348 


0.486 


1.000 


$øft 


0.323 


0.29S 


0.379 


1.000 


2Iar 


0.219 


0.353 


0.428 


1.000 9JogIe ^agttagelfer ouct SSctrligct^ anftiflebe i ben 
tøbligfte S)ccl af ©nmlanb. 

T>e efterføtgenbe Xabetler inbebolbe bocebfagelig Ubbrag af en 35eir- 

lournal, ført »eb ^etenien ^utianebaab fra 2luguft 1853 tit 9lpril 1855 

inclusive, faa at *T?efu(taterne fer 9J?aaneberne fOlai — Suli fim ere efrer 

eet 2lar§, for be eørige 3ftaaneber berimcb efter 2 9lar§ Dbferøatiener. 

iWibbeitemperaturen er ubregnet ferftorjtebeten efter et ^nbertfyermometer, 

cg ba bette beffabigebe« , efter 2ttørgen= eg 9ttibbag§= Dbferøatienen meb 

ferneben 23erigtigelfe. 23aremeterjranben er iffe rebuceret ti( 0°, men 23a= 

remetretå Sftibbeltemperatur, ber iffe bar barieret meget, er bebføiet. 

37* 164 temperaturen ueb Sulianeljaab 
1853-55. 

TObet* 

tempera= 

tur. 


(Sitremer af 2^er= 
momctcrftanbcn. 
<£>øtejt. 


fiatoeft. 


januar 


~ 5.95 


4- 4.4 


-f-17,0 


februar 


5,15 


6.2 


19,4 


2flart8 


3.10 


7.2 


19,0 


April 


0.3& 


9.4 


14.2 


2ftai 


+ 3.96 


10.5 


6.4 


Suni 


5.77 


14.4 


1,0 


Sult 


8.76 


16.1 


-f 5.0 


Stugufl 


7.62 


16.8 


-f- 0,6 


©eptember 


3,86 


12 


4.6 


Dctober 


1.33 


10.0 


6,2 


øiobember 


~ 2.74 


8.5 


16.0 


©ecember 


5.15 


7.7 


17.0 


Car 


+ 0.74 


16.8 


19.4 ^ en Deel af bet tyet omtalte Sibårum bleo ber cbferfceret fatntibig 
$aa 5 forffjellige ^unfter i 3)ifiriftet, meb følgenbe SHefuItat: 

SSinter. 


SSaar. 


©emmer. 


£ø|t. 


8for 


$amicebluf 
of 3. 2unb. 


-h 3.39 


-f- 0.54 


4- 5.58 


4- 0.36 


4- o.5<> 


^reberifébal 
af ©cfyneiber. 


3.90 


0.37 


6.07 


0.52 


0.58 


*ftennortalif 
af $, fippen. 


4.00 


0.61 


5.15 


~- 0.01 


0.13 


Sulianebaab 
af Øtinf. 


5.29 


0.20 


7.32 


0.06 


0.44 


.ftaffimiut 
af «p. 2ttot$fe!bt. 


5.63 


1.31 


5,26 


1,27 


-r- 0.76 165 Si rille bertil enbnu føie følgenbe Itbbrag af 2em»eratur<5agttagelfer 
ter ere anfttllebe »eb IHcbtenau af JDltéfienffr ^letnfctømiebt i en tibligere 
øg længere Warrapffe. 

Sabel oder WflibMUmpevatuven, efter 3[ttorflen=, 3ftibbag= 
og 2lften=D&fettmtton. \?icr)tenau. 


1841. 


1842. 


1843. 


1844. 


1845. 


1846. 5 Star. 


januar 


— 


~ 5.4 


— 5.5 


-T- 2.5 


-5- 4.7 


-r- 3.4 I-s- 4.3 


februar 


— 


6.5 


1.5 


4.9 


3.2 


0.4 


3.3 


aflattS 


— 


5.0 


+ 1.1 


4.3 


0.2 


3.9 


2.5 


Htøfl 


— 


0.0* 


0.4 


3.0 


+ 1.0 


+ 0.6 


0.2 


SRtti 


— 


+ 2.4* 


4.1 


+ 2.5 


2.9 


2.9 


+ 3.0 


3uni 


— 


4.5* 


5.4* 


6.5 


4.9 


4.5* 


5.2 


3aH 


— 


5.9 


6.0* 


5.4 


7.2 


— 


6.1 


Nu gufl 


— 


3.7 


4.4* 


5.7 


8.0* 


— 


5.4 


September 


+ 3.3 


3.5 


4.5* 


3.6 


4.0* 


— 


3.8 


xTcrober 


0.2 


2.9 


0.9* 


0.5 


0.1 


— 


0.9 


'Jit-ocmber 


— 2.1 


-r- 3.1 


+- 3.7 -f- 2.4 


-f- 1.4 


— 


-r- 2.5 


December 


3.2 


5.3 


8.4 1 4.0 


4.0 


— 


5.0 


-!5e(e Såret 
0,2 


+ 0.6 1+ 0.3 


+ 1.2 
-+ 0.5 tfnmrfn. 3 be meb * betegnebe OJcaaneber ere negte Dage tffe ebfer&erebe, 
formebelft ^ra&ærelfe. — Som (Sjtremcr, ber ere obferDerebe famme* 
fteb§ i be næmite 9lar, bemcerfeé: is42. 1-44. 1845. 33armefte Dage. 
16be Sttli + 12.8 
22be — + 13.0 
3bie 3uni + 15.2 
4be Sul? + 12.6 
12te Sluguft + 13.6 Æelbejte Dage. 

1843. 14be januar -j- 14.0 
25be December -j- 13.1 
28be — -h 15.3 
29be — -^-15.0 

1^44 28be januar -i- 12.9 
29be — -£- 14.4 
6te februar -f- 15.0 
7be — -r- 15.5 
6te December -^ 13.0 
!>be - rf- 13.5 166 23orometerftonben vet> Bulianefyaab. 

Æftan fan i ©rønlanb langt fra iffe af Sarometret§ fyeiere eller lat>ere 
©tanb flntte fig til ftabigt eller uftabtgt Seir, faatebeå fom i ben lempe* 
rerebe 3one i 9llminbeligbeb. £De§uagtet ftyneå Saremetretå 33et>cpgeljer at 
Iraae i et bijr temmelig beftemt ^forljblb til Seirliget, cg nabnltg til SSinben 
famt til ben beb be forffjetlige Stnbe betingebe temperatur. 2)ette gjetbev 
beg nabnlig fer Sinteren, eg føtteå ber i faa £enfeenbe at fyerffe en ^ox= 
ffjel mellem bet fbblige eg nerblige ©renlanb. Seb ^ulianebaab t)ar jeg, 
meb faa Hnbtagelfer, obferberet felgenbe regelmceåfige ®ang i faa <£>en= 
feenbe: 9laax Saremetret om Sinteren friger, og fyelft naar bet naaer 
eber 28", fan man bære temmelig Oi§ yaa i'Jalbning, eg meb ben tnbfinber 
fig tillige ben barme Sanbbinb mere eller minbre l)eftig. 9tfaar benne Sinb 
bar begtjnbt at bfæfc eg Saremetret iffe falber, men enbog ftiger libt 
enbnu eg berpaa t)olber fig, ba pleier ben barme SSinb at t)olbe fig i flere 
2)age, ja enbeg Uger, eg ftærft Jebeir at inbtrccffe. falber berimob Sa* 
romerret, ba »il ber em fort 5ib inbtrccffe goranbring; faafnart bet f)ar 
naaet fit laoejre, faafom fyenbeb 27", leier SSinben egfaa a] , eg efter el 
frille Mellemrum fpringer ben cm, fjelbent i ©©D- eller fom man %aa 
Stebet felt) falber ben, ©35., alminbeligft berimob i vftorbbeft eller forben, 
©aafnart en af bi£fe SSinbe bar begmibt at bice}^, ftiger alminbeiigbiis 
atter Sarometret eg bebbliber at fttge til SSinben atter flaaer em i D5RD. 
©feer benne ©tigen langfcmt, ba fan man regne paa langbartg 9?erben= 
rinb og $ulbe. dJlan bit faalcbeå bemærfe, at i milbe Sintermaaneber er 
Saremetretå 3ftibbeljtanb i heglen bei, i folbe berimob (ae. 2J?eb £enfi)n 
til Sinben§ £>e(tigbeb fan man beg banffeligt fovub [lutte neget fifferr aj 
Sarometerftanben. (£r ben meget bci, ba iubtraffer rtgtignef ben ; barme 
fianbbinb unbertiben jtormenbe cg plubfetig, men afminbeligbiiå ubmærfer 
ben fig i faa $alb mere beb fin Sanne, enb beb fin £efttgbeb. -De meefi 
erfanagtige ©terme fra ben $ant inbtraffe bog meb en Sarometerfranb 
af iffun 27" G'", eg mebenå be bla-fe fønfer ben neb til unber 27". 3 
Diebcmber 1853 fanf Sarometret beb faaban £eiligbeb enbog til 2G" 3.2"', 
buorpaa bet bleo (lille og fort berefter fbcer 9corben»©torm, famt lang* 
barig Æulbe. -Jcaaer Saremetret berimob op ober 28'" G" ba faaer man 
gjerne en langbarig j«»n Canbbinb, meb flår Cuft og fmufr milbt Seir, 
felb i januar cg februar. Om ©ommeren ere $orl)olbeue noget forffiel= 
lige, Saremetret bifer iffe faa {tore ^o ranbringer, og felb naar bet falber 16" (ibet unter 28", fan ber inctrcrffe ftcrrf eg langrarig SRøtbettrinb. le: 
ev en meget gcengfe Stening, if<rt frlantt (Sefelf, at SRaanefhfferne bar\ 
ten meeft afgjerente ^ntfiptelfe ±\ia Seirets tferanbringer; btrfeltge Cr-- 
tvTlIinger af faabanne grøtanbringet Frniea tffe at befrerfte benne SDJentng 
gorobrigt pifte 23aremetret£ Sfttbbelfianb i be nærme Sar 1853—55 
eet SufiattdjaaD ug [datebeS: 

Sffibbct 

ftanb Ri. 
12 Srøb* 

tag. 


Dtrifføtoetø 

mmu 

tempera« 

tur. 


Sinter 


334.0 


-r 7 


SSaat 


334.0 


7 


Sommer 


335.9 


10 


£oft 


333.3 


7 


»at 


334.3 


— ©nbeitg Par SRibbelantaUet af ©egnene, raa ppilfe te ferjfjeilige 
Sfrter af ©mb og s Jietj!ag rare fremt)erjfenbe eller tubtraf, felgeube: Sinter. 


Saar. 


S emmer. 


4>tfft 


»OT. 


rr-. 


D*RD. 


30' o 


29 


1 1 y« 


26 


97 
©©O. 

33. 


4 7^ 
1 

7* 


5 


7 
l x /s 

35' s 


3 

5 1 , 


22 ! b 
4 l ,s 

46' .o 


E3 


9RS. 


20 


25 


10 


24 


85 


.: — 


©tormenbe. 
Sllminbefig. 


19 
44 1 /« 


19' o 
42 


9 ! / 2 
56 


15 

47 ! s 


63 
190 


g® 


Sfteeft ftiUe- 


26\'<> 


30 Ve 


2G 1 . 


287* 


112 
SRcgn. 


3 


12 


33 


10 l /o 


577« 


CO 


9tcgn eg ©nee. 


2 


5 


4 


5 


16 


C=- 


©nee. 


25 


19 


5 


14 
*> 
SSanbmontgbe 
omtrent 


7" 1.4"' 

1 


S" 7.1'" 


14" 5.4'" 


5" 1.1'" 


36" 0.9' ' 168 

9#eb £en[t)n ti( 9?orblt)å er bet ogfaa gjort enbeel Optegnelfer , [om 
bef rafte, at bi§fe ere ftøppigft, jo længere fybpaa, men forø»rigt iffe ere 
førte faa ftabigt, at bet funbe tebe til noget, at gjøre Ubbrag beraf. Dm (£omtm$feté røtmémttg. 

2)c »igtigfte og meeft omfattenbe Unberjøgelfer ø»er ©ompaéfets d)li$* 
»iiéning ere anftillebe af @raal) i 1S23 [amt 1828—31. ©ørn befjenbt 
er for Cuebliffet afttébiigningen omfring ben norblige 2)eel af 9ttlantcr= 
fyaøet befunben at »ære i et 2lftagenbe, ber enbog for 3§fanb bar belebet 
tig til 1° for 12 3lar. 23i maae berfor beflage iffe at befibbe tiljtrcrffelige 
^agttagelfer til at bejtemme ben nu»au:enbe 3fti§»iiåning for be førifjellige 
kolonier i ©renlanb. 3lf faabanne fenere £)bfer»ationer »ilte bi frembcebe 
bem af Cieutenant Ulrtcr) i 1846 og af (Sapitain ^nglefielb i lb50 og 54; 
men man fan af alle biåfe iffe ubbrage nogen bejtemt Slutning meb 
£enft)n til tum ^oranbringé ©rab i ©rønlanb. 2)a bet imiblertib er af 
praftiff SSigtigfyeb at fjenbe 2)}iå»iiåntngen, og »i iffe fya»e fya»t Seiligbeb 
til tibtigere at omtale ben, tulle Di l)er opgibe, f)»ab ben efter alle lune 
£?bfer»ationer nu uoermeft tør anfiaaeå til: 

»eb Sulianefyaab 52° 9^33. 

»eb ftreberiféfyaab 55° 9^93. 

»eb ftiffernæéfet 56° TO. 

»eb @obtl)aab 57° TO. 

»eb ©uffertoppeu 60° TO. 

»eb £oljteenSborg 65° TO. 

»eb 5)iffobugten 70° TO. 

»eb Dmenaféfjorben 72° CR93. 

»eb Uperui»if 75° TO. Dm SanbtfenS llbfirebelfe og be ftrøimnenbe ^i^bjergc^ 

Dprmbelje, 

af 

g. flink. 

.Qerttf et Kaart). !<>i f)aoe paa flere ©reber i bet fyermeb affluttebe ©frift cm ©renlanb 
ombanblet i>e #crbelbe, unbcr fycilfe ftabig Sifi cg ©nee opbnnge ftg paa 
ganbet, ben Ubbrebelfe be fortiben tjatte opnaaet, cg enbefig bcerlebeS ben 
ftabige -litraert af $[en eller benå aarlige €cerffub ubffgbeS i #apet fem 
fcemmenbe Risbjerge, cg faalebe§ bortføret. 

UDet er faalebeé cplntr, at man i <£>enfeenbe tif Siåbannelfen fan bele 
t'anbet i §)berlanbet og ^nblanbet. «£>itnt er bet pbre 23elte, faa brebt 
omtrent, forø Banbet gjennemifjæree af £acet inform af#jorbe og ©unbe, 
rette berimcb er bet fluitebe ftajttønb. tyaa £)berianbet cifer 2)annelfen 
af ftabig ©nee og %ié ben fulbfcmmenfte 9(nalogi meb biSfe [amme 
fænomener i anbre 23jerglanbe, fun at be begnnbe i en ringere £cibe 
ocer <£>acet. 2)en aiminbelige £cibe, i fycitfen ©neen begimber at op= 
conge fig cg blice til ftabig 3tå, er 2 å 3UOO gob, uben fnnberlig #or= 
ffjel mellem 9?orb og ©nb, rimeligciiå forbi ben milbere temperatur i bet 
©oblige cpceieå Peb ten cer falbenbe ttørre ©ueemcengbe. Sften benne 
£øibe er beg iffe itn enefte Setingelfe; ber ubferbreS tillige, at£cerflaben 
ffal bace en t>té Hr>ftrcrfning, ^»crlcning o. f. c, cg paa mange ©teber 170 

uaaer Segetaiionen betnbeligt op øPer benne ©rænbfe. Den faalebeé op* 
bnngebe 3i§ fortfætter fig nebefter gjennem kløfter eller Dale og nærmer 
ug faalebeå mere eller minbre til #aPetå 9ci»eau. 23i fyaPe tillige føgt at 
øife, fyøørlebeå bette ffeer Peb et ©lag§ glibenbe 23ePægetfe, ganffe i 9lna* 
logi meb ©ietfdjerne paa alperne og ©frebjøfelerne paa 3§(anb. S 211= 
minbeligbeb er berfor ben ffi, fom finbeg unber 2000 ftobS £øibe, iffe 
Dannet paa ©tebet, men ført berneb fra £øi(anbet. £øertimøb er ben 
neberfte Deel af Selerne ubfat for 9lffmeltning og $orminbffetfe, og 
benne Stffmeftning tjølber i be fiejre iilfælbe ©fribt meb Sitøærten fra 
•Søitaubet, faa at Søfeterne tun paa enfeltc ©teber naae t>eett neb til 
£aøet, og i enbnn fjelbnere Silfcelbe ubfafte Srubftnffcr i famme; man 
fan berfor ubcn fjenbelig fteil fige, at alt bet attymofpfyæriffe 23anb, fom 
fatber paa $berlanbet, enten i §ørm af 9tegn eller ©nee, atter naaer £aoet 
i fløbenbe SUftanb. 

3)ieben8 faatebe§ paa ©berlanbet al ^iåbannelfe ubgaaer fra 23jerg= 
boiberne, øifer ^nbtanbet et fyeelt anbet $orb,øtb, ibet nemlig $fen ber 
bar nbbrebt fig øøer fyele Canbet og bebæffet bet inbtil en øi§ <£>oibe, faa 
at alt laPere fianb atbele§ er forføunbet, og !un enfefte bjergtoppe rage 
frem fom £5er i et £aø. Denne ^itébannelfe bat berfor mere Cigbeb meb 
en CPerføommelfe, fom om STtøgfen fyaøbe »»ret i flpbenbe Xilflanb og 
faatebeS førft nbbrebt fig øøer Dalene øg tilftbjr nbjæønet bet £ele inbtil 
en Pi§ -Søibe. Ubentøiøl er benne 23ebæfning meb 3i§ oq\aa foregaaet i 
Cigtjcb meb en faaban Døerføømmetfe. 9lt 3øfelerne, fom glibe neb fra 
be bøie 23jerge paa g)bertønbct, iffe ere ijtanb tit at opfplbe Dalene, f)ar 
fin ©ritnb beri, at £øilanbet oPeralt fjar en for ringe Ubftræfning til at 
fnnne frembringe ben fømøbne SJtøngbe 3i§ til at nære Røflerne, øg at 
bet rinbenbe SSanb b,ar nær til £aøet. 93t t)aøe tigetebeå i 23effiii>elfen af 
Ocorbgrønlanb omtalt, at ber c>a\aa paa bet laøere l l anb om Sinteren fan 
bamte ug 3i§ af en faaban Spffetfe, at ©ommcren tun tilnøb, paa øiSfe 
eufelte ©teber maaffee flet iffe er iftanb til at optøe ben; bette er $il= 
f ælbet bøor ber finbeS rinbenbe SSanb om Sinteren, og bøor beta Cob 
floppe?, faa at bet føømmer oøer, frpfer, og faalebeS beftanbig npe fiag 
tf giS banne fig oøenpaa bøeranbre, forffjelligt fra ben 9Jkabe, fyporpaa 
ftilXeftaaenbc SBanb frnfer, ibet nemlig i bette Silfælbe ben førft bannebe 
JiS bcffi)tter QSanbet mob jculben, og 3téfoget8 Siløært biiøer øanffeligere, 
|o ruffere bet bliøer. Di§fe ©teber meb rinbenbe 93anb om Sinteren ere 171 beelå .ftilber, beels SWunbingcn af florre (&(re. 2Tcan feer berfer faabanne 
(Slrmunbinger langt ut paa (Sommeren bebæffebc meb trffe ^siéfager. 
3)et er af bféfe ©runbe rimeligt, at et Sanb af ©renlant« Seliggenbeb 
blot beberer en rié famlet Ubfh\?fning, en ri§ ©terrelfe for bet bcie 
Sanb, raa brilfet Sneen fan bitre liggenbe, cg en ri§ ©terrelfe af tflob= 
gebebterne, rer at blire bedt begraret unber Si8. Søfelerne Dille ubfnlbe 
3)alene, (Slrlebene berreb fiopptB, fltybe Dtoet cg cm Sinteren affatte 3i8* 
fforper, fem ©emrene iffe funne optoe. @t faabant Sanb meb paa 
engang langt jterre gfebgebebter begtmter Peb SBunben af ^jerbene. 9Si 
bare gjennemgaaet bele ^pften fra 9icrb til ©nb, cg feet, brcrlebeS man 
egfaa creralt, bror man bibtii bar ferfegt fra gjerbene at gaae pibere 
inb i Sanbet, træffer paa ben famme, alt bebæffenbe cg ffjuienbe 3té s 
fferpe, ligefcm Pi egfaa iaae, brorlebeé be gamle Sfanbinaber i ©renlanb 
rare femne ganffe til ben famme Slnifuelfe cm Sanbet« Seffaffenbeb. £Det 
er enbribere bemærfet, at benne SnblanbåiiS creralt frembrber bet famme 
Ubfeenbe, brab enten man betragter ten fra SQberlanbet reb llpetnirif eller 
reb ^sulianebaab; creralt taber ben fig fem en en«fcrmig, nærmejr £f)ber= 
lanbet emtrent 2000 ?vcb bei og berfra fragt ftigenbe <&eiflette inbab 
Sanbet til. 2>erimcb rifer ben en ræfentig fyrrffjelligbet beri, at Sfen 
paa enfelte $unfter rerer eller ffnbe£ meget ftærft ubefter, raa anbre 
©tebcr minbre, eg crer ben frorfre ©træfning i en neppe fjenbelig ©rab. 
£ine $unfter, raa brilfe Rfen faalebes ffpbe? ud, bare ri lært at fjenbe 
fem be faafalbte SiSfjotbt, bet optage be ubrre 23rubirnffer, Risbjergene, 
fom ibelig rire fig les fra SfenS 9tanb cg brire ub i £aret. 9Si fem til 
bet fRefnltat, at rer fanbteS 5 faabanne gjerbe i Uccrbgronlanb, fem boer 
aarlig mcbtage crer 1000 SPHUiener (ntbifalen Ri§ fra Rnblanbet. 2)ette 
trbebe paa, at faabanne ?yjcrbe fun funbe fcrfmteS meb Ri§ fra et ftert 
9lreal af bet Rnbre, cg fhtttebe ri beraf, at bisfe $unfter, til brilfe Rfen 
faalebeS ff»be§ btn CJtéfrrømme) maatte betegne bet cprinbelige, nu fer= 
frunbne Canb§ globmunbinger. R SSirfeligbeten fjenber man iffe glober 
mere, fem funbe tænfe§ at banne 9tflobet fer ben frorre £eel af bet inbre 
gajtlanb, eg maa man besaarfag fermebe, at 3Sanbet i bere? ©teb beel§ 
leber ub igjennem kanaler eller ©palter i cg unber Rfen, beel§ paa be 
famme ©teber ubffrbe« i £aret i faft Silftanb. £ror frore btéfe glober 
bare roeret, fan man faalebeS nu fun maale efter 2fta?ngben af ben $i§, 
fom aarlig ubffnbeé i <£>aret, bog faalebeS, at benne 2JtøngDe bar bejre 172 mere at betobe jo tøbligere 53eiiggenbeben er, efterfom man maa antage 
at en ftorre SJJatt af Sanbet berftebg ubgnber ug i flrjbenbe Siiftanb. $aa 
bei oebfeiebe rille »taart bar jeg [øgt at [ammenftitle 2llt fybab »i i faa 
<£>enfeenbe babe bennxrfer unber be enfelte 3)ifrrifter§ 33e$riøelfe, ibet baabe 
5fen§ llbbrebelfe cg SiéfjerbeneS relatioe *J3robuftit>iter ere antpbebe- 
3eg bennxrfer ber ubtrpffeligt: relatioe, efterfom ben SRaabe, bt>crbaa be 
foemmenbe ^tébjerge ere betegnebe, atbe(e§ iffe er beregnet paa at antpbe, 
i bbilfen (Drab <&abet i cg for ug er beboeffet meb ^i§ paa be faalebeå 
frembcebebe Streg. .frabbe man lignenbe Oplosninger cm ?vcrbotbene paa 
Sftfnjren, maatie man fnnne banne fig et omtrentligt 23illebe om bet ganffe 
befjenbte SnblanbS ^Icbgebebter og 23eliggenbeben af beoiftnof iiåfrie 33jerg= 
fjeber, ber banne Sfitlemcerferne imellem bem. ©et er befjenbt, at&fkfyftcn 
ogfaaprobucerer meget ftere^i^bjerge, men bet foneå iffe, fem om fmtberligt 
mange af bem paåfere omfring $ap ^arbel, bborben bog ©trommen maatte 
fore bem. Derfor og ba £3ftfpften norben for 70*33. uges at baoe meget 
bi)be ^nbffjærtnger, fpnes ben at probucere minbre .^aioiié røb SSeflfqften. 
Sigelebeå finbefi ber paa aSeftfnjten, imellem 63° og 69° 9c. 23. et nnrrfe-- 
ligt ffcøtt SWettemrum nben fpnberltge 3>i§fjorbe. 8 bet «5eie bil man fee, 
at ^igfjprbene paa SSejtfqjten, fjoiå bor fremfatte 4?t)petbefe er rigtig, an- 
tnbe 5 florre, 2 mibbelirore og (i å 7 minbre tylobmnnbinger. -Worben for 
be banffe 3)iftrifter gaaer Snbtanbøifcn ca]aa paa mange ©teber nb til 
•toet; men bet er mig nbefjenbt, boerbibt man bar cbferberet biefe vm§ 
Aorgreningeré ikb^gelfe og $rcbuftionen af foemmenbe Risbjerge, fom er 
Det bcefentlige Moment berbeb. ©en norbligfte er opbaget aj ^ane og 
falbet £um&olbt(j ©ietfdjer; ben nbmærfer ftg bcb un 23rebbe, ber bog er 
en mere tilfcplbig ©genffab, bercenbe paa ©berlanbetå tferm, og ugefaa= 
gobt fnnbe finbes oeb be ft)btigerc forgreninger. 

2)et bil tillige, beb (Sammenligning af bette .ftaart meb et alminbeligt 
,^aart cber Sanbene om 9?crbpelen feeø, at intet af biSfe frembpber --Be« 
tingelferne for foommenbe Risbjerges ©annelfe, nemlig en bis ©torrelfe af 
tflobgebebterne i forening meb en biå norblig 23eliggenbeb, i ben ©rab fem 
©ronlanb; ja bet betbibles enbeg, at noget af bem afgioer egentlige eller 
ftorre foommenbe Risbjerge. 
Forklaringer. 

I_^J Ydrrltuirkl, /irorafl/un Holderne bedceMedemed ffs 
I I In</lta<</</Jit< // begravet linder Ks 

Ksstrornme etleiDeU afJndlatulswrusom ere i ,;, stærkere 

TiewegeZse. in/ imrii/ //iin /, suiulsgnligen betegitcnch de o/irinde 

Iti/rjut iiin/cr/is begravede Floder. 

■ S'råi/i mrm/r Rsbjerge eller fint .dstlfhkt nu' . Sorn indlandsisen 

udskyder i Havel gjennem lis/jordate* New York Botanical Garden Library 

QK474 .N3 gen 

/Naturhistoriske bidrag til en beskrive! 3 5185 00111 6274 , A .,:>:!% 
CoJLibn COVER SYSTEV Made in Italy 8 06-09 MIN 
I 
032919 990075 vvww.colJbrisystem.com /B? m : 


4AJ %. ^ 


^ff 
■r 
JOÉÉS